פקידת עקרות

פקידת עקרות – סגולה לפקוד עקרות על ידי סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב … כנסו לטייל בשבילי התורה ולזכות לישועות.

פקידת עקרות

הנה מבואר במאמר הקדוש הזה… שע"י סיפורי מעשיות ובפרט ע"י סיפורי מעשיות משנים קדמוניות מעוררים בני אדם משינתם [הרוחנית], כל אחד כפי בחי´ השינה [התרחקות רוחנית מה' תורתו וצדיקיו ושמחת המצוות] שנפל בה, מי שמבחינת הבלי עוה"ז שנלכד בה, ומי מבחי´ מוחין דקטנות שנמצא בה  – אע"פ שעוסק בתורה ותפילה [זה רק נראה לעיניים ובלי התעוררות חיות והתלהבות המצוות ועבודה אמיתית לשם שמים],

וע"י שמעוררים בני אדם משינתם [קירוב רחוקים לכנוס באמת בעבודת ה'] – נעשה פקידת עקרות,

וע"י הלידה של העקרות נתגלה היראה בעולם, וע"י שלימות היראה בג´ קוי היראה דהיינו מורא שמים, ומורא הרב, ומורא אב ואם זוכים לאריכות הנשימה ולאריכות ימים, דהיינו שע"י יראת שמים זוכים להתנער לגמרי מהבל היופי בחי´ יופי הנשים, בחי´ פגם הברית בחי´ הפסק הנשימה,

וגם ע"י יראת ה´ זוכים לאריכות ימים, דהיינו להוסיף בכל יום ויום ובכל שעה ושעה תוספת קדושה בכל מעשיו,

ועי"ז זוכים לעשירות דקדושה שעל ידה זוכים להתבוננות בשבילי התורה, נמצא שצריכים לכמה הקדמות עד שזוכים להתבוננות הנ"ל בשלימות.

מתוך הספר "יש מאין"

נמצא מתוך המאמר הנ"ל שעיקר פקידת עקרות נעשה ע"י מי שמשתדל לקרב רחוקים לעבודת ה' וזה נעשה ע"י שלומדים תורתם הק' ושואלים מהם עיצה ותחבולה להתגבר ולהתעורר לעבודת ה' – וכן ע"י שתורמים צדקה להדפסת ספרים ולישיבה הקדושה אשר רוב עיסקם לקרב רחוקים ולהכניסם תחת כנפי השכינה לגלות מלכותו יתברך בעולמו כרצונו !!

בברכת התורה ולומדיה

מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר"

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה