פרשת אמור \ הכל לטובה גם אם אנחנו לא מבינים את זה!

הנה פרשת השבוע בד"כ אני מעלה לאתר ביום שלישי רביעי – והנה בימים אלו פקדו את עם ישראל אסונות טביעתם של נערים ונערות,ע" שיטפונות ובטח לכל אחד יש שאלות וספיקות באמונה… ומשמיים היתה זאת שהעלתי את המכתב של פרשה רק ביום שיש להעלות את התשובה והחיזוק באמונה של ראש ישיבת ברסלב…

פרשת אמור \ הכל לטובה גם אנחנו לא מבינים את זה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת אמור.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (ויקרא כא-א) "ויאמר ה' אל משה, אמור אל הכהנים".
אמרו חז"ל (תנחומא כאן-ב) מה כתיב למעלה מן הענין (בסוף פרשת קדושים- ויקרא כ-כז)
ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני – מותר יומתו. באבן ירגמו אותם דמיהם בם.
ולמה נסמך לכאן, ומה ענין זה אצל זה?

אלא שצפה הקב"ה שעתיד שאול למלוך על ישראל, ולהרוג את הכהנים בנוב. ולדרוש באוב וידעוני,
שנאמר (שמואל א, כח-ז) ויאמר שאול לעבדיו בקשו לי אשה בעלת אוב, וכו'.

אמר רבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי מלמד שהראה לו הקב"ה למשה,
דור דור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ושוטריו, דור דור ומלכיו, והראהו את שאול ובניו נופלים בחרב, אמר משה רבינו לפניו:

רבונו של עולם! מלך ראשון שיעמוד על בניך ידקר בחרב?!
אמר לו הקב"ה למשה, ולי אתה אומר?! אמור אל הכהנים שהרג, שמקטרגין על שאול על שהרג נוב עיר הכהנים,
וזהו שנאמר בסמיכות לפסוקי אוב וידעוני, "ויאמר ה' אל משה, אמור אל הכהנים". ע"כ.
והנה הרבה מאד קושיות יש, למה ה' נתן שיקרה דבר זה, או זה, ולמה ה' עשה ככה, והאמת לאמיתו שאין שום קושיא כלל, והנסתרות לה' אלקינו (דברים כט-כח),

ויש הרבה מאד דברים נסתרים, והרבה מאד חשבונות בשמים, ויש הרבה ענינים שהדברים נהפכים הכל לטובה, ויש הרבה מאד חשבונות עמוקים ודברים הבאים מעצה עמוקה ונסתרת,

והכלל שהשי"ת (ע' תהלים צב-טז) צדיק ולא עוולתה בו.
ומה שאנחנו עם הראש הקטן והמוגבל והעקום שלנו לא מבינים, לא אומר כלום לגבי הטוב האמיתי והניצחי והאמת והיושר אמתיים ושמימיים.

ובזה גם כן מתורץ מה שהרבה שואלים, איך זה שה' נתן שירצחו מיליון תינוקות אשר לא טעמו טעם חטא.
או איך זה שמעשים שבכל יום שנפטרים תינוקות במות עריסה, או חנק וכו',
או איך זה קרה שנשים בציון עִינו בתולות בערי יהודה (איכה ה,יא),
או איך זה שידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לְבָרות לָמו בשֶבֶר בת עמי (שם ד-י),
או (שם ב-כ) אם תאכלנה נשים פִרְים, עוללי טיפוחים.
או איך זה שא"א ונואף מולידים ממזר, כי התינוק הנ"ל מה חטא ומה פשע, ונהפוך הוא,
היה לו לומר שההורים יהיו ממזרים והתינוק לא (ודבר זה כבר ביארתי בטוטו"ד במ"א).

אלא שהדברים נשגבים ונסתרים, וה' יודע בודאי מה הוא עושה, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:).

ואיתא בשיחות הר"ן (סי' קלז) שרבינו הקדוש ז"ל סיפר מעשה מב' אנשים בני הנעורים שהיו בעיר א',
והי' ביניהם אהבה וקשר גדול. פ"א ראה א' מהם בחבירו שנטה מדרך הישר קצת, ועשה איזה דבר שלא כהוגן, וחשב מקרה הוא.
אח"כ ראה אותו שעשה דבר גרוע יותר, שעבר עבירה ממש, ואז נפרד ממנו.
אח"כ ברבות הימים כשירדו מעל שולחן חותנם שניהם, התחיל זה שעבר עבירה, לעלות מעלה מעלה עד שנעשה עשיר גדול, והשני הנ"ל נעשה עני גדול.
והי' זה מתרעם בדעתו תמיד על מידותיו של השי"ת, כי אמר בלבו הלא אני יודע בעצמי שזה עבר עבירה, ומדוע יתנו לו גדולה כ"כ.
פ"א ראה במקום א' שהיו עומדים כת א' ומשמיעים קול ומקשקשים במעות הרבה, ונתקרב אליהם,
ואמרו לו "אל תגע בזה המעות, כי זה שייך לאיש הנ"ל" היינו לחבירו הנ"ל,
אמר עכשיו הגיע הזמן לשאול, ושאל אותם.. "מדוע יגיעו לו מעות, הלא בעיני ראיתי שעבר עבירה?!".
השיבו לו: מיום שירדתם שניכם מעל שולחן חותנכם, מאז חברך קבע עיתים לתורה, וקיבל ע"ע חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום כך וכך,
אבל אתה אינך עוסק בתורה, וע"כ נותנים מעות לחבירך, אע"פ שעבר עבירה.
כי (סוטה כא.) עבירה מכבה מצוות, ואין עבירה מכבה תורה. ואין עבירה מכבה תורה – ר"ת מעות. ע"כ.

והכלל שאנחנו סומכים על השי"ת שהוא יודע א"ס דברים שאין אנו יודעים והכל בצדק וביושר, והצור תמים פעלו (דברים לב-ד).

בברכת התורה וכל טוב סלה
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

קישורים נוספים ממולצים – בענייני אמונה:

הכל לטובה | הכל לטובה – חיזוק באמונה | אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא

תרומות יתקבל בברכה

להפצת יהדות בשמחה ועשרות בעלי תשובה מתחזקים

בלימוד התורה, תפילה, מידות טובות ודרך ארץ …

צלצלו 050-4161022 או באופן מאובטח באתר – תרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה