פרשת השבוע בלק | להשכים לעבודת הבורא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בלק | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע בלק

וזהו (במדבר כב-ב) "וירא בלק בן צפור".

כבר ידוע ומפורסם הוא שצריכים להתקרב לצדיקים מה יותר וללמוד ממעשיהם ודרכיהם הטובות ונעימות שכל ישר ואמיתי על פי תורתינו הק' , דרך ארץ מידות טובות ויראת שמיים..,

ומבואר בדברי רבינו הק' זצ"ל (ליקוטי מוהר"ן ח"א ל-א) שצריך כל אחד לחזור ולבקש מאד ולהתפלל לשם יתברך הרבה שיזכה להתקרב לצדיק אמת שיהי' גדול במעלה כל כך שיוכל להכניס בו השגות אלקות, שהצדיק האמת מסבב עם כל אחד כפי ערכו עד שיבוא להשגות אלקות, ע"ש, וכל אחד צריך לדעת ולהרגיש שהשי"ת ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה (פתח אליהו),

וכל אחד צריך להתקרב מה יותר לה' ולהרגיש אותו ונוכחותו, ולעשות רצונו בלבב שלם, כדרך הצדיקים.

ולהיפך צריך להתרחק מהרשעים וממעשיהם, וכמ"ש (תהלים א) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. פן ידבק בו משהו מרשעותם ודרכיהם הרע. וכן לאידך גיסא נוכל ללמוד ממעשיהם ודרכיהם של הרשעים שצריכים לעשות ההיפך (לדוגמה : הם גסים עוקצנים ולשונם לא נקיה אנחנו נלמד שמידה טובה לשון נקיה עדינות הנפש ולפרגן וכיוצא).

פרשת השבוע בלק | להשכים לעבודת הבורא

וזה בחי' "בלק בן צפור", דהיינו בלק הזריז, שציפור הוא לשון השכמה, כמ"ש (שופטים ז-ג) ישוב ויצפור מהר גלעד, כלומר ישכימו בבוקר, וכמו שפי' הרד"ק (שם, וכ"כ בספר השרשים שלו) וישכים בבוקר (בראשית כח-יח) מתרגמינן בקר צפרא. וכן כתוב (יחזקאל ז-ז) באה הצפירה. כי בלק הי' קם מוקדם בזריזות לעסוק בהבלי עוה"ז וברשעותו.

וזה לעומת זה דרך הצדיקים לקום מוקדם בבוקר לעבודת הבורא, לעסוק בה בזריזות, וכמ"ש (ברא' יט-כז. וכו') וישכם אברהם בבוקר, וכתיב (שמות לד-ד) וישכם משה בבוקר. וכדאיתא בתחילת השולחן ערוך (או"ח סי' א ס"א) וז"ל יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר. ואיתא בדברי רבינו ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א סי' נד) שכך ראוי להיות מנהג איש ישראלי, שתיכף בבוקר בהקיצו משנתו מיד כשיפתח את עיניו קודם שיעשה שום דבר יזכיר את עצמו תיכף בעלמא דאתי.

ואיתא בדברי רבי מרדכי מקרעמניץ ז"ל (בנו של רבי יחיאל מיכל מזלושטוב ז"ל-בצוואתו) וז"ל תרגילו עצמכם לעמוד בהשכמה, ואל תבלו זמן בשביל נקיות, רק כשיזדמן תיכף-מוטב, ובאם לאו – תאמרו תיכף ומיד כל הברכות וחצות ותהלים, ולהרחיק מדיבור קודם התפילה, אם לא בהכרח גדול, ואח"כ תעמדו להתפלל באימה ויראה, ובפירוט כל מילה ומילה. עיי"ש.

וכן כתב החיי אדם בספרו בית אברהם וז"ל מהראוי לעמוד בכל יום עכ"פ איזה שעות קודם אור היום, ולקבוע באיזה לימוד במה שחננו ה' להבין, אם בגמרא, או בספרי אגדתא, או בספרי מוסר, ואפי' בתהילים, ואפי' קריאת הספרים הנדפסים בלשון לעז ויש בהם יר"ש בהם הדרן, וטוב לכם. ע"כ.

ואיתא בסה"ק, כי כשניעור משנתו המחשבה הראשונה צריך להיות בדבר שבקדושה כמ"ש (שמות יג-ב) קדש לי כל בכור, וגם המעשה הראשון צריך להיות בדבר שבקדושה, דהיינו מיד שניעור משנתו יטול ידיו קודם שיקום ממיטתו [וכן אמר הגה"ק מהר"ם ז"ל מקוצק לסוחר אחד, באם יהי' הראשית שלך בעת שתקום משנתך לסחור ולעסוק בפרנסה – אזי קשה מאד יהיה לחזור לקדושה.

וכן איתא בסה"ק שהמחשבה הראשונה תהי' בעניני קדושה, לחשוב גדולת הבורא וחסדו שהחזיר לנו הנשמה, גם הראיה הראשונה, וכן ההליכה הראשונה, והדיבור הראשון הכל יהי' לדברים שבקדושה.

וכ"ה בזוה"ק (ח"א קצא. וח"ג קעה:) כמה מזהירים עשה הקב"ה שיזהירו באדם, כשקם בבוקר ומושיט רגליו לילך, המזהירים עומדים כנגדו ואומרים רגלי וגו' פותח עניו להסתכל – המזהירים אומרים עיניך וגו' פותח פיו לדבר – המזהירים אומרים סור מרע ועשה טוב. אם שומע להם מוטב, ואם לאו – כולם מעידים עליו בשעת הדין. ואשרי הדבוק בצדיקים ובדרכיהם.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ישיבת נצח מאיר – מוסדות ברסלב ירושלים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה לברכה והצלחה ו/או להנצחה

צלצלו 050-4161022 ויתקיים בתורמים דברי רבינו נחמן מברסלב

מי שנותן לי לו אני נותן !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה