פרשת השבוע ויגש

כמה מילים מראש ישיבת ברסלב על פרשת השבוע ויגש, על השותפים ביצירת האדם, וכבוד אב ואם,

והנשמה השוכנת בתוך האדם וכמה צריך להודות כל רגע ורגע להשם…

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ויגש

לכבוד… אחדשה"ט !

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

להורדת העלון השבועי של ישיבת ברסלב להדפסה בקבצי PDF לחץ כאן >> עלון שבועי פרשת השבוע ברסלב – פרשת ויגש

וזהו (בראשית מד-יח) "ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני".

גדולה מצוות כיבוד אב ואם, שקראו רבותינו ז"ל לאב ואם שותפים להקב"ה ביצירת הולד, כמ"ש חז"ל (נדה, לא.) תנו רבנן שלושה שותפים יש באדם, אביו ואמו והקב"ה. אביו מזריע הלובן, שממנו עצמות וגידים וציפורניים, ומוח שבראש, ולובן שבעין. ואמו מזרעת אודם, שממנו עור ובשר ודם ושחור שבעין. והקדוש ברוך הוא, נותן בו רוח ונשמה, וקלסתר פנים, דהיינו זיו הצורה, וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור שפתיים (שאע"פ שנבראת העין מן האב ואם, מ"מ אינו רואה כלל, תדע שהרי המת, יש לו עיניים ושפתיים ואזניים, ואינו רואה ואינו שומע ואינו מדבר, וכן כמה אנשים חיים וקיימים עם עיניים והם עיורים, עם אזניים והם חרשים, עם שפתיים וחיך ופה וכל כלי הדיבור והם אילמים, אלא הכל הבא ממה שה' נותן לו היכולת לראות לשמוע ולדבר), והילוך רגליים, ודעת ובינה חכמה והשכל.

וכיון שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הקב"ה נוטל חלקו, וחלק אביו ואמו מונח לפניהם. אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי "פוץ מלחא, ושדי בישרא לכלבא", פירוש השלך והוצא המלח מהבשר, ושוב הבשר אינו ראוי אלא לכלבים, וכך הנשמה הוא המלח של הגוף לקיימו, וכיון שהלכה – הגוף מסריח.

וכן אמרו חז"ל (קדושין ל:) תנו רבנן שלושה שותפים יש בו  באדם, אביו ואמו והקב"ה, בזמן שאדם מכבד אביו ואמו (כיבוד הורים) – אומר אומר הקב"ה, מעלה אני עליכם, כאילו דרתי ביניכם וכיבדוני.

ואם משום כך יש לכבד הורים, ק"ו בן בנו של ק"ו שיש לכבד תמיד את השי"ת המחיה ומקיים גופו ודעתו וכו' בכל רגע ורגע ובכל שבריר של שניה, כל ימי חייו. ובלעדיו השתדלות וחלקי ההורים היו אפס, היו כלא היו.

ואלוקותו יתברך נמצא בתוכינו כל הזמן, והוא הוא המחיה ומקיים אותנו בבחי' "אלוקי ! נשמה שנתת "בי" טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה "בי", ואתה משמרה בקירבי, ואתה – עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא. כל זמן שהנשמה בקירבי, מודה אני לפניך וכו' ".

ומכיון שהנשמה היא חלק אלוקי ממעל, והיא נמצאת תמיד אצלינו ובתוכינו, נמצא שכביכול הקב"ה שוכן בנו ובתוכינו,

וזה בחי' הנאמר בפרשת השבוע "ויגש אליו יהודה", דהיינו כל יהודי, "ויאמר בי אדוני" (מעבר לכך שבשם יהודה – כלול בתוכו שם הוי"ה ברוך הוא באותיותיו ממש), הרי אדוני ומלכי בי, ע"י הנשמה שנתן לי ושוכנת בקירבי בכל עת. ובודאי שצריך אני להודות להשי"ת תמיד על כל נשימה ונשימה, ועל כל רגע ורגע שאנחנו חיים, שהרי בכל רגע נתון בידו לקחת מאתנו פקדונו בחזרה, שהרי ברור שחיינו בהאי עלמא,

ונשמה שבקרבנו הם פקדון לזמן מוגבל, ועל כן יש להודות לה' על כל יום ויום שעה ושעה ורגע ורגע.

ומי שיודע וזוכר ומפנים את זה – יודע הרבה מאד וחייו הם חיים אחרים מהמון העם, והוא דבוק וקשור וקרוב להשי"ת באופן אחר לגמרי, וממילא מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, מחושבים באופן אחר, ועי"ז מקיים רצון ה' באופן אחר, בתכלית.

ואע"פ שהדברים הם פשוטים מאד, וא"כ בודאי היה ראוי שעם הידיעה הברורה והפשוטה הזאת, המעשים ג"כ יהיו בהתאם, מ"מ ההיסח הדעת רב, והשכחה מצויה, והעלם גדול, וא"כ יש לעבוד עבודת ה' בדבר זה.

ומענין לענין באותו ענין קשור לזה מה דאיתא בשו"ע (או"ח סי' ו, ס"א, ע"פ חז"ל) בפירוש ברכת "אשר יצר", שמסתיימת "ומפליא לעשות", וז"ל מפני שאדם דומה לנוד מלא רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של מחט, הרוח יוצא והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו, הרי זה פלא ע"כ, והוא אחד מפלאות שהשי"ת עושה עמנו בגופינו בכל עת, וטוב להודות לה'.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה

054-8496548 ; 050-4161022 

לפרטים נוספים בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

לתרומות עבור ארוחות צהריים חמות לנזקקים ועניים בבית התבשיל של חסידי ברסלב 
בנק פאג"י (פועלי אגודת ישראל) עבור עמותת החסד "ברסלב מאיר" 694576 סניף 184 בנק 52

לתרומה עבור בחורי ישיבה ומשפחות עניות ונזקקות ב-ישיבת ברסלב
בנק הפועלים שם חשבון : ישיבת ברסלב "נצח מאיר" בנק הפועלים מס' חשבון 311101 סניף 533 בנק מספר 12

או דרך חשבון פייפל PAYPAL באופן מאובטח ברשת >> 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DQBH5MW3EB4RJ

 

נשמה,גוף,להודות,פרשת השבוע,אדם,הורים,כיבוד אב ואם,כיבוד הורים,ישיבת ברסלב

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה