פרשת השבוע ויקהל | כל ההשפעות מן השמים, ולא מכוחי ועוצם ידי !

פרשת השבוע ויקהל. כל ההשפעות מן השמים, והעיקר לא לטעות ולחשוב כוחי ועוצם ידי – עשה לי את החייל הזה ! וכשאדם מבין את זה, מאיר לו אור השם יתברך, וכשיש סייעתא דשמייא הכל הולך כסדר וזוכה לכל הברכות והישועות !

ברסלב, צה"ל צבא השמחה לישראלפרשת השבוע ויקהל.

מכתב מראש ישיבת ברסלב על פרשת השבוע

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' ערב שבת קודש פרשת השבוע ויקהל

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת ה' יתברך אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (שמות לה-א,ב) "ויקהל משה.. ויאמר אליהם.. ששת ימים תעשה מלאכה." סגנון ולשון הפסוק זועק עד השמים, ומכריז בקול גדול שהפרנסה היא מן השמים, ולא מכוחותינו ומעשינו,

וכמ"ש ששת ימים תעשה מלאכה, ולא כתיב תֵּעָשֵׂה, אלא תַּעַשֵׂה פירוש מאליה ומן השמים, שכשיש סייעתא דשמיא, והשגחת ה' מאירה פנים אזי הפרנסה נעשית מן השמים !

וכמו שכתבו חז"ל (קדושין פב. בסוף המסכת במשנה) רבי מאיר אומר : לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפללו למי שהעושר והנכסים שלו, שאין עניות ועשירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו.

רבי שמעון בן אלעזר אומר : ראית מימך חיה ועוף שיש להם אומנות?! והן – מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער! אלא שהרעותי מעשי וקיפחתי פרנסתי.

רבי נהוראי אומר : מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד בני אלא תורה, עיין שם.

והנה כל תכלית ביאתנו לעולם הזה הוא כדי לעמוד בנסיונות המשתנים והמשונים, שעל ידם אם נזכה לעמוד ולהצליח בהם אנו מגלים נאמנותינו להשי"ת ולתורתו הקדושה, ועי"ז נזכה לכל הטובות ולחיי העוה"ב.

והנה כל אחד ואחד עוברים עליו נסיונות מיוחדים שעליו לעמוד בהם, והשי"ת הוא זה שקובע את הניסיונות, ומביא לאדם מצבים ונתונים שבהם יש לו לפעול ולעמוד בניסיונות,

ואין אדם שיוכל לומר על עצמו אני אקבע את עתידי וגורלי, ואני אנווט ההוה והעתיד, כי זה שטות מפורסם, כי יש השגחה פרטית, והעולם הוא לא אף לרגע קט במצב של הפקר, אלא יש משגיח עליו עד לפרטי פרטים, וכשיש התנגשות בין תוכניותיו של ההאדם לתוכניות בורא העולם – הרי ברור שכל תוכניותיו אפס אפסים, הבל שאין בו ממש.

וזה דבר שכל אחד ואחד רואה במו עיניו כל הזמן, שלא הוא הקובע באמת.

(וכל זה נכון לגבי עצמו, וק"ו לגבי התלויים בו במשפחתו, וק"ו במה שנוגע לציבור, וק"ו במה שנוגע לכלל ישראל).

שזה ג"כ בחינת הנאמר בפרשת השבוע "ששת ימים תעשה מלאכה", כי כל מה שנעשה והווה בעוה"ז, לא האדם הוא המנהל וקובע סופית,

(ואגב בפסוק הזה ג"כ יש רמז למלחמה הידועה, שאז כל הישוב בארץ ישראל היה נתון בסכנת הכחדה ח"ו, שהרי כל צבאות ארצות ערב התכוננו להשמיד א"ע רח"ל, והשי"ת ריחם ועשה פלאי פלאות, ובתוך ששה ימים הסתיימה המלחמה, ברחמים גדולים ובישועות עצומות, והמלחמה הנ"ל המפורסמת בשם "ששת הימים" היא היתה בבחינת "תעשה מלאכה", כי לא צה"ל ולא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הלא תראה שבמצבים והזדמנויות שונות, צה"ל עם כל נישקו העוצמתי והחדיש לא הצליחו מול קבוצות קטנות וחלשות, וזה דבר ההווה עד עצם היום הזה,

כי צריכים סייעתא דשמיא בכל מעשינו, וכשהשם מאיר פניו אלינו ומרחם עלינו, אזי הכל נפלא, אבל ח"ו כשזה לא כך, אוי ואבוי עלינו, הן בתחום הבטחוני הן בתחום הכלכלי הן בכל התחומים הן לציבור הן לכל יחיד.

ומכל הנ"ל אין לטעות שלא צריכים לעשות השתדלות הנכונה במינון הנכון, לא ולא ! כי חוץ מיחידים מיוחדים כל אחד צריך לעשות השתדלות בבחי' (דברים טו-יח) וברכך ה' בכל אשר תעשה, אלא שלא נטעה ח"ו לחשוב (דברים ח-יז) כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, ותשועתי ותושיתי באו מחכמתי ותבונתי, רח"ל מהאי דעתא משבשתא.

אלא ידע ויתפלל לה', שהכל מידו.

בברכת התורה

וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה לטובת ארוחות צהריים חמות לנזקקים

או לטובת האתר וזיכוי הרבים !

מוסדות ברסלב מאיר 050-4161022 או דרך האתר www.breslevmeir.com/donate

או בויזה באופן מאובטח של חברת קשר

https://kesherhk.info/Pay.aspx?value=22b2629453fb4fa68e57f508552d88e9&id=15&pId=167

ניתן למסור שמות לברכה ותפילה בישיבת ברסלב בכותל בקבר רחל אומן ועוד… או להבדיל לעילוי נשמה ואמירת קדיש !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה