ברסלב מאיר - יהדות בטעם טוב ושמחת ברסלב

פרשת השבוע וישב | לימוד התורה

פרשת השבוע וישב | לימוד התורה.

בס”ד, לכבוד… אחדשה”ט!

אכתוב לך איזה פירור על פרשת השבוע וישב.

וזהו  (בראשית לז, א) “וישב יעקב בארץ מגורי אביו”.

רמיז לן קרא גודל החשיבות לגור קרוב לאביו הצדיק לשמשו בתורה ויר”ש ודרך ה’ ועבודתו.

ורמיז לן קרא להיות יושב מה יותר על התורה ועל העבודה.

ורמיז לן ולהיות שב ואל תעשה מה יותר מעניני הארציות והבלי עוה”ז.

ורמיז לן קרא להיות יושב בפינה בשקט על הארץ, ולא על קתדראות, ולהתנהג בענווה בלי הבלטה.

ואפרט קצת :

ובשעתו היה דבר מקובל ביותר שבן שהיה מתחתן אביו הי’ בונה בסמוך ובצמוד לביתו, בית של חדר עבור בנו, ודבר זה הי’ מביא תועלת גשמית ורוחנית לכל הצדדים, וכן שמחה עצומה להם, וכן הוזכר דבר זה בכ”מ בחז”ל, ומהן במס’ תענית (דף יד.) איזהו בנין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו.

והוא “בנין של שמחה” עקב שמחת החתונה, וגם משום השמחה של המגורים הסמוכים, [אם כי כמובן זהו רק באופן שהשוויגער והשניר (החמות והכלה) מסתדרות ביניהם, שאם לא כן עדיף להתרחק מאד מאד, מהרבה מאד סיבות, וזה ברור לכל נבון].

אבל עיקר הנקודה היא שלשמש את אביו הגדול בתורה ויראה – זה דבר שאין לו תחליף, כי אי אפשר למסור הכל בבת אחת, והרבה מאד דברים נמסרים טיפין טיפין לאט לאט, והרבה דברים צריכים התעוררות ע”י מצב מסויים ומעשה או דבר המזכיר, ולאט לאט צוברים דרך הקודש ומסורת הקדושה והתורה ודעת התורה, ובפרט האבות הקדושים, ובפרט יצחק אבינו שהיתה לו קבלת האמונה הקדושה מפי אברהם אבינו ראש המאמינים [ומתוך דברי ברור לכל, שלא מכל אב צריכים לקבל אפילו מכונה ת”ח וכו’, אא”כ הולך בדרך הישר והאמת באמת, שאל”כ גם ממנו לפעמים עדיף להתרחק].

(וע’ במדרש תנחומא ב’, וישלח ט שיעקב למד אצל א”א. וע’ שמו”ר א,א שיצחק לימד ליעקב תורה ומוסר).

ולא שביק אומנותיה ואמונתו כל ימי חייו, וכמ”ש חז”ל (יומא כח:) יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה. וכדאיתא בילקוט שמעוני (תולדות קי) שיעקב אבינו עסק בתורה כל ימיו, ואמרו (מדרש תנחומא ב. וישלח ט) אין לך בן אדם שנתייגע בתורה כאבינו יעקב.

ולעצם הענין כבר אמרו חז”ל (סנהדרין יד.) הוי קביל וקיים. ופרש”י קבל, אפל. וקיים, ותחיה, כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליה, עיין שם. כלומר התנהג בענוה ולא בגאוה ותחי’ בעלמא הדין ובעלמא דאתי.

 

בברכת התורה וכטו”ס.

ראש ישיבת ברסלב.

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.