פרשת השבוע וישלח | השקפה

פרשת וישלח :

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך איזה פירור על פרשת השבוע וישלח.

(בראשית לב, ד) "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו".

הגם שרצונו הפשוט של יעקב היה להתרחק מעשו, כי להיות קרוב אליו יש בו כמה סכנות וחששות, לו ולזרעו ולכל משפחתו.

(סכנה) לו : שמא ירצה להרגו ולהזיקו (כי לעצמו לא חשש שיזיק לו ברוחניות),

(סכנה) לזרעו: – חשש שמא ח"ו מעבר לסכנה הגשמית יסכן אותם מבחינה רוחנית, כי העולם הגשמי והמתירני והבלי עולם הזה ש'עשו' היה שקוע בהם, עלול היה חלילה לקרוץ ולגרות ח"ו מאן דהוא מזרעו,

ולמשפחתו – כמ"ש (לקמן לג, ז) ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין, ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו, ואחר ניגש יוסף ורחל והשתחוו, ופרש"י בכולן , האמהות ניגשות לפני הבנים, אבל ברחל יוסף ניגש לפניה, אמר, אימי יפת תואר, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע, אעמוד כנגדה, ואעכבנו מלהסתכל בה, מכאן זכה יוסף לברכת, עלי עין (ברא' מט, כב ב"ר ע"ח, י).

וכן כתיב (לעיל כט, יז) "ועיני לאה רכות". ופרש"י (והוא מב"ר ע, טז) שסבורה לעלות בגורלו של עשו ובוכה, שהיו הכל אומרים "שני בנים לרבקה, ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול, והקטנה לקטן" עיין שם.

ומי יודע לאן חותרת ויכולה להגיע מחשבת תיעוב ותיאוב וניאוף של 'עשו', ואפשר שמכל הסיבות הנ"ל ועוד.., יעקב ראה לנכון לשמור מרחק מאחיו 'עשו' [למרות שהיה אחיו נזהר ממנו שלא יפו הוא ובני ביתו, ויש בזה לימוד לדורות לכל בעל תשובה ומתחזק],

אבל… מאחר שמן השמים סיבבו שיצטרך להיות עכ"פ לעת עתה סמוך וקרוב אליו ולהפגש בהכרח איתו לפי ההסתברות, א"כ התחיל להתכונן לכך, כי החכם עיניו בראשו (קהלת ב, יד), ואיזה חכם הרואה את הנולד (תמיד דף לב.).

והנה בתחילה סבר לעורר אצלו נקודת ה"אח" שניהם הלא הם בני יצחק ורבקה ונכדים של אברהם ושרה, וזה שכתוב כאן "וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו", וזה שכתוב לקמן (לב, ז) בתשובה המלאכים באנו אל אחיך אל עשו, ופרש"י שהייתי אומר, "אחי הוא", אבל הוא נוהג עמך כעשו, עודנו בשנאתו:

ומבואר בליקוטי מוהר"ן לרבינו נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' פב) שצריכים לקשר א"ע אפילו לפחות שבישראל בבחי' (תהילים נג) כולו סג יחדיו, היינו אפילו כשאני רואה אחד מישראל שסג מכל וכל מהקב"ה (בחי' כולו סג), אעפ"כ צריך אני שנהיה 'יחדיו', כי יש בחי' אלוקות אפילו בדיוטא התחתונה, אפילו בעשרה כתרי דמסאבותא לקיים (תהילים קג) ומלכותו בכל משלה ע"ש. אבל מכוון שנוכח לדעת שיצא מגדר אח ומגדר ישראל והוא משומד ומסוכן מאד, ע"כ בהכרח התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה (תנחומא ב, וישלח אותו, הו"ד בפרש"י לקמן (לב, ט).

וכ"ז לגבי עשו שהתברר שניתק א"ע מהאחוה ומהקדושה, אבל בכל ישראל כל זמן ששם ישראל עליו – יש תקוה לקרבו לקדושה ולעורר הניצוץ הקדוש שבו, אם כי יש מיקרים שלא לכל אחד מותר לו ליכנס ולהתקרב למי שנמצא בשאול תחתיות ומושך [לא רק עצמו אלא גם אחרים] לס"א ולטומאה ולפריקות עול ולהבלי האי עלמא דשיקרא. ואפילו כשאינו 'אדוק' לזבל ולהוציא אנשים לזבל, מ"מ דיבוריו וכו' משפיעים לרעה, ולא כל אחד יכול להזהר שלא יהא ניזוק מעט או הרבה.

וע"כ לא כל אחד מותר לו להתקרב ל'מרוחקים מהתורה המלאים בחטא ועון ואמונות כוזביות וכו" לקרבם, אבל העיקרון הוא אמת שיש אלוקות אפילו בדיוטא התחתונה ויש אנשים שמסוגלים להתקרב אליהם ולהוציאם משפל מדריגתם.

אבל גם יש משובשים מאד בדעותיהם שא"א לסדר אותם, כי עקום ומעוות מוחם, וחבל על ביזבוז הזמן, והכל לפי הענין. כי כשם שעם משוגע ממש, חבל לבזבז הזמן (אא"כ לאנשים שזה פרנסתם, או אין להם עסק יותר טוב, כי בלאו הכי לא לומדים תורה וזמנם אתם וכו'). והשם ירחם עלינו ועל פלטתינו.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

הישיבה זקוקה לתמיכתך !!!

הוראת קבע קטנה 26ש"ח עד 78ש"ח יכולה לעזור לנו להתקדם ולהפיץ יהדות

ולהחזיק לומדי תורה בישיבת ברסלב – אז קח זכות לדורות והדלק את הנרות ותזכה לאורות

כנס לדף התרומות >> donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה