פרשת השבוע חוקת

לכל אוהבי ומוקירי התורה, פרשת השבוע היא קונטרס שכתב הרב בשם "כל העוסק בתורה זוכה" – על עסק התורה וחביבותה, כידוע אהבת התורה וחביבותה על הרב שליט"א… על כן הבאנו בקצרה כמה מילים מהקונטרס ומי שבאמת חשק ליבו בתורת ה' יעיין בקונטרס המלא בקבצי PDF >> כל העוסק בתורה זוכה 

בעלי תשובה

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לס' חוקת

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע.

וזהו (במדבר יט-ב) "זאת חוקת התורה". כתב דוד רבינו זצ"ל, הרה"צ רבי משה חיים אפרים אב"ד דק"ק סידליקאב זצ"ל, בספר דגל מחנה אפרים, וז"ל זאת חוקת התורה. ותרגומו דא גזירת אורייתא, י"ל בזה לפענ"ד (לפי עניות דעתי) בדרך רמז, על דרך שאמר התייר הגדול הרב המגיד מו"ה דוב בער זללה"ה על פסוק (איוב כב-כח) "ותגזור אומר ויקם" – כי האמירה של הצדיק הוא כורת ומכרית כל הקליפות.

"ותגזור" – לשון כריתה, כמו (תהלים קלו – לג) לגוזר ים סוף לגזרים. "ויקם"- הוא על דרך שאמר הכהן הגדול הרב מו"ה יעקב יוסף הכהן [מפולנאה] ז"ל (יומא כג) כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר וכו' ,כן ת"ח צריך שיהי' לו ב' בחינות, לאחד הוא 'נושך', ולאחד הוא 'נוטר' לשון שמירה מכל דבר רע – ששומר ומקיים אותו מנפילתו.

וכו' וזה בחי' זאת חוקת התורה – נדא גזירת אורייתא, שע"י התורה נכרתים כל הקליפות בשמים ובארץ. ע"כ.

כי כח התורה גדול מאד ובידו לבטל גזירות קשות, וכמ"ש חז"ל (ב"ר סה, עין יעקב ירושלמי פ"ג) ע"פ (בראשית כז, כב) הקול קול יעקוב, והידים ידי עשו. כל זמן שיעקב מצפצף בקולו ועוסק בתורה -אין ידי עשו יכולות להזיק.

וכמ"ש (שמות יז-ח) ויבא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים, ואמרו חז"ל (מכילתא שם, תנחומא שם) אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה לכך "ויבא עמלק".

וכמ"ש חז"ל (פתיחתא דאיכה רבתי, ב) אימתי העכו"ם גוזרים גזירה וגזירתם מצלחת ח"ו? בשעה שישראל משליכין דברי תורה לארץ, וכדאיתא בב"ר (סז-ז) ע"פ (בראשית כז-מ) והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צואריך, אם ראית אחיך פורק עולה של  תורה מעליו – גזור עליו שמדים ואתה שולט בו [הה"ד (ישעיהו סג-טז) כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. ויצחק היכן הוא? אלא מי שהוא אומר לו גזור עליו שמדים את מתכיפו לאבות?!].

ואמרינן במס' ב"מ (דף פה.) כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה – מבטלה בשבילו.

ולאידך גיסא, ג"כ אמרו חז"ל (ויק"ר לא-ה) ע"פ (משלי כא-כב) עיר גיבורים עלה חכם ויורד עז מבטחה, רבנן אמרו 'עוז' – זו תורה, 'מבטחה' – שכל מי שיגע בה – בטוח שגוזר ואחרים מקיימים, כך אמר הקב"ה למשה הרבה יגעת בתורה, אלא תהא גוזר ואחרים מקיימים הה"ד (ויקרא כד-ב) צו את בני ישראל.

כי כח וזכות התורה הוא גדול ועצום מאד, ומועיל בין בגשמיות ובין ברוחניות וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ו פ"א) ברוך שבחר בהם (עוסקי תורה גדולי הדור) ובמשנתם.

רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה (בגשמיות ורוחניות). ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו (וראוי היה להברא ולהתקיים למענו) נקרא רע (של ה'), אהוב (של ה'), אוהב את המקום (ועבדו מאהבה), אוהב את הבריות (ומקרבם להשי"ת ולתורה), משמח את המקום, משמח את הבריות, ו(התורה) מלבשו (ומסובבת אותו  ב) ענוה ויראה, ומכשרתו להיות (בדרגת) צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות (ועשיית רצון ה') ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה (והתחזקות), ונותנת לו מלכות וממשלה, וחיקור הדין (באמת לאמיתו), ומגלין לו רזי תורה, ונעשה (שכלו וחכמתו) כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק, והוי (וזוכה להיות) צנוע (וענו), וארך רוח (סבלן) ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו (מ)על כל המעשים (של הבריאה כולה).

וכען בגין רחימותא ובחביבותא דאורייתא שקילנא רשותא ואסדר פורתא זכותא וחילא תקיפא דאורייתא קדישתא, ודמאן דלעין ועסקין באורייתא, לפום אלפא ביתא. (קונטרס "כל העוסק בתורה זוכה") להורדת הקונטרס בקבצי PDF >>  כל העוסק בתורה זוכה  !!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה