פרשת השבוע כי תצא

יצר הרע פעוליותיו והדרך לנצחו… מתוך פרשת השבוע של ראש ישיבת ברסלב מאיר – הרב ויזנפלד שליט"א… דהיינו שמדרכי הפעולה, של היצר הרע נלמד לעשות ההיפך ממה שהוא מבקש מאתנו. ובנושאים שהוא תוקף אותנו, שהם מקום התורפה והחולשה שלנו. הנקרא בפי אינשי "בטן הרכה", שם נלמד לעשות משמרת למשמרת. כגון אם היצר הרע, בא להנעים לנו את החיים במידת העצלות, לא לקום מוקדם לתורה ולתפילה, ולדחות ולדחות כל עשיה שבקדושה.

קראטה

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תצא

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

להורדת העלון השבועי לחץ >> פרשת השבוע כי תצא 7

וזהו (דברים כא-י) "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו".

וביאר רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א סי' קז) "אויבך" – הוא היצר הרע.

"ונתנו ה' אלקיך בידך"… כלומר (אויבך) היצר הרע, יתן לו.. כמו ימסור (לך בדמיונות, ובגאווה לחשוב) את ה' אלקיך בידך (כאילו אתה כבר רוחני וצדיק), על דרך (ש"ב-כג) צדיק מושל ביראת אלקים.

ונותנת התורה עצה על זה "ושבית שבי". כלומר עם מה שהוא רוצה להתגבר עליך, היינו בגדלות (ומידת הגאוה), בזה – תתגבר עליו, היינו שתאמר לו "איך אני מושל כשיש לי גאווה, ואין הקב"ה שורה עמי.

ודי למבין ודפח"ח.

ויש לומר פי' מ"ש רבינו (רבי נחמן מברסלב)  ז"ל "ושבית שבי", כלומר עם מה שהוא רוצה להתגבר עליך – תתגבר עליו. ע"כ.

נלמד לדידן בחינת (תהלים קיט. צח) מאויבי תחכמיני. דהיינו שמדרכי הפעולה, של היצר הרע נלמד לעשות ההיפך ממה שהוא מבקש מאתנו.

ובנושאים שהוא תוקף אותנו, שהם מקום התורפה והחולשה שלנו. הנקרא בפי אינשי "בטן הרכה", שם נלמד לעשות משמרת למשמרת.

כגון אם היצר הרע, בא להנעים לנו את החיים במידת העצלות, לא לקום מוקדם לתורה ולתפילה, ולדחות ולדחות כל עשיה שבקדושה.

אנחנו מזה נלמד לעשות ההיפך, דהיינו לקיים ביתר שאת את סעיף הראשון שבשלחן ערוך (או"ח סי' א, ס"א) וז"ל יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר (דהיינו לקום לפנות בוקר שקורין פארטאגס)

ואם יצר אומר לנו שלא נורא אם נאחר לסדר של הישיבה והכולל, או לשיעורים הקבועים, אזי אנחנו נעשה ההיפך ונקפיד מאד עם כל הכוחות ובאופן קבוע להגיע לפני הזמן, ועכ"פ לא לאחר בהם.

וכן להיפך אם היצר אומר לנו ללכת לישון מאוחר, ולנוח ולהתבטל 'קצת' בערב, דהיינו לשרוף שעות רבות ויקרות בערב על כלום,

מזה בעצמו נבין שמה שבאמת מוטל עלינו הוא לעשות ההיפך, לא להתבטל ולמרוח את הזמן על הבל וריק, אלא ללכת לישון מוקדם, כדי שנוכל לקום מוקדם לעבודת הבורא.

ואם היצר אומר לנו להיות קנאים ולקנא קנאת ה' צבאות ולעשות ריב ומדון ומחלוקת. והכל "לשם שמים" כמובן,

מזה נבין שאנחנו הולכים להכשל באיסור דאורייתא של (במדבר יז-ה) לא יהיה כקורח וכעדתו, וגם בהרבה לשון הרע ומוציא שם רע ושקרים ושנאת חינם וכו' וכו' וכו'.

ויתרחק מאד מכל הנ"ל, ולא יפעל כ"א אחר שנתייעץ עם צדיק ולמדן שראוי להתייעץ.

והכלל [והוא כלל נוסף] שהיצר הרע מתלבש במצוות, וכמבואר בלקוטי מוהר"ן (ח"א א). ויש לחשוד בו ולהזהר ממצוותיו.

ויש לשים לב לא ליפול ברשת ובפח שהוא טומן לנו, וחשדהו וחשדהו.

ומעשים שבכל יום ויום, שהרבה מאד – נלכדים במצוות היצר. והוא תסבירן מעולה להפוך הקערה על פיה, להפוך מצוה לעבירה ועבירה למצווה, ובתמימות מטופשת אנשים מדקלמים דבריו.

שזה בחי' מה שקונן הנביא (ישעיהו ה-פ.וכו') הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור, ואור לחושך, שמים מר למתוק, ומתוק למר.

הוי חכמים בעיניהם, ונגד פניהם נבונים.

מצדיקי רשע [עקב שוחר היצר] וצדקת צדיקים יסורו ממנו.

וזה כלל גדול בתורה במלחמת היצר "מאויבי תחכמיני" (תהלים קיט-צח) ועל פי זה יש לפעול, שזה בחי' "ושבית שביו", וכנ"ל.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה