פרשת השבוע מצורע

כי מי שרוצה להטהר כמו שצריך ולהיות מרוצה לפני ה', ולעשות תשובה כמו שצריך ולהתקרב להשי"ת מכאן ואילך באופן שיעשה באמת באמת נחת רוח לבורא יתברך שמו – צריך להגיע לצדיק תלמיד חכם אמיתי, כדי לקבל עצה והדרכה ממנו, שזה בחינת ביום טהרתו – והובא אל הכהן" 

צדיק האמתבס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע מצורע.

להורדה העלון השבועי להדפסה >> פרשת השבוע מצורע

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (ויקרא יד-ב) "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו – והובא אל הכהן".

כי מי שרוצה להטהר כמו שצריך ולהיות מרוצה לפני ה', ולעשות תשובה כמו שצריך ולהתקרב להשי"ת מכאן ואילך באופן שיעשה באמת באמת נחת רוח לבורא יתברך שמו -צריך להגיע לצדיק תלמיד חכם אמיתי, כדי לקבל עצה והדרכה ממנו, שזה בחינת ביום טהרתו – והובא אל הכהן" (ומדלא כתיב 'ויבא אל הכהן' מעצמו, אלא 'והובא אל הכהן' רמז שהחברים והידידים והקרובים צריכים לדרבן אותו לכך. אע"פ שהוא בעצמו, לא היה עושה כן).

וכן מבואר בלקוטי מוהר"ן (קמא-סי' ד) שמי שרוצה לילך בדרך הקודש, צריך לשבר כל המידות רעות הנמשכים מד' יסודות, ויספר לפני התלמיד חכם הצדיק כל לבו, והתלמיד חכם הצדיק יפרש ויבחר לו דרך לפי שורש נשמתו, שעי"ז יתקן הכל ויתקרב להשי"ת כדבעי.

וכן איתא בליקו"מ (קמא, סי' ז-ה) שקודם שמקורב לצדיק אזי הוא בבחינת (ישעיהו ו-י) השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב לרפא לו.

היינו שלבו אטום, ואוזניו סתומים, ועיניו עיוורים מלראות האמת ולהתעורר בתשובה, אבל כשמדבק עצמו לצדיקים ומקבל מהם עצות אזי נפתח לבבו ועיניו ואוזניו ושומע ומבין האמת וזוכה לתשובה.

ומבואר (שם-ג) שע"י התקרבות לצדיקים וילך בדרך עצתם עי"ז נחקק בו אמת ועי"ז זוכה לאמונה ותפילה וכו'.

ומבואר עוד (ליקו"מ קמא סי' ח-ב) שכל החסרונות שיש לאדם א"א להשלימן ולמלאותם כ"א ע"י הצדיק והרב האמת. (ושם-ח, מבואר שהצדיקים אמיתיים מכפרים עוונות).

ובסי' ט-ב, מבואר שע"י התקרבות לצדיקים זוכים לאמונה שלימה.

ובסי' יג- מבואר שבני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון טוב, והצדיק מעלה למעלה כל אלו הרצונות ובזה הוא מחדש את נפשותיהם. וע"י עצם ביאתם לצדיק ממשיכים השגחה שלימה.

וע"ש שאלו האנשים הנוסעים ובאים לצדיקי אמת ראוי שיתוסף בהם אהבה זה לזה, ויעוררו ויזכירו זה את זה בעבודת ה', וזה סימן שהיתה כוונתם רצויה בעת שהיו אצל הצדיק, והתחילו להתחדש לטובה,

ובסי' יז (א-ב) מבואר שיראה ואהבה אי אפשר לקבל כ"א ע"י צדיקי הדור.

וכן מבואר (שם סי' כב-ד) שאי אפשר לבוא לאמונה שלימה, שהוא עיקר הכל, והיא כלליות הקדושה, כ"א ע"י התקרבות לצדיקי אמת.

עוד מבואר (שם סי' לה-ה) שמאור פני הצדיקים מקבלים מוחין ושכל חדש שהוא נשמה חדשה, כי הנשמה היא השכל. היינו כשהצדיק מסביר לו פנים – אזי מקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור פניו הקדושים.

ועוד מבואר (שם סי' מב) שע"י אמונת חכמים שמאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט ויש בהם רזין, עי"ז נמתקים הדינים.

ואיתא (שם סי' יז-א) שהכלל והעיקר שיהי' לו אמונת חכמים ולהיזהר בכשרים ולירא מהם מאד, ואף אם נדמה לו וכו'.

ובסי' סא מבואר שע"י אמונת חכמים נזדכך המוח וזוכה לשכל ברור.

ובסי' סו-א כתב שעיקר גדולת הצדיקים והכשרים והנלווים אליהם יתגלה רק לעתיד.

ובסי' קכג מבואר שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא לקשר עצמו לצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאומר כי הוא זה.

ויהי רצון שנזכה לכך [ולא נטעה אחרי מפורסמים שאין בהם כל המעלות האלו להאיר בנו את השכל ולתת לנו עיצת אמת ודרך עבודת ה' באמת].

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

 

מה אנחנו עושים

ואיך אתם יכולים לעזור?

מוסדות ברסלב מאיר – פועלים ללא שום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון ממשלתי.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים… ולעזור לכל הפונים אלינו.

מבצע קמחא דפסחא תשע"ד

כתוב במדרש על הצדקה אמר הקב"ה, "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך".

כל יום ויום אנו מחויבים לחשוב על העניים ומועטי היכולת, ובפרט לפני מועדי ישראל, זמן שמחתנו.

שלא תגרע משמחתו של אף אחד מבני ישראל בגלל שאין ידו משגת לרכוש את כל המצרכים לחג או לספק את כל צרכי ביתו.

 שוב לפני חג הפסח עלינו לתת את ליבנו כדי לשמח עוד ועוד משפחות שבעזרתנו יוכלו גם הם לשמוח בחג הפסח ביחד עם כל המשפחה…

 
ישנם המוני משפחות נזקקות אשר אינן מפרסמות לרבים את מצבם האמיתי מחמת הבושה, ובשל כך מתאגדים יהודים טובים לחפש את אותן המשפחות ולדאוג שגם הם יוכלו לשמוח בפורים ובחג הפסח שכולל בתוכו המון הוצאות כספיות של חומרי ניקוי ומזון כשר לפסח.

לכן אנו קוראים לכם, אל תעמדו מנגד 

כשאחיכם בני ישראל כורעים באין אונים,
בואו ועזרו לנו לשמח עוד ועוד משפחות שיוכלו לשמוח כראוי 
ולקיים את חג הפסח הקדוש.
 
אנו מחלקים את  למשפחות נזקקות סל מלא לכבוד החג שעלותו 180 ש"ח,

 איש כפי נדבת ליבו יתן ותבוא עליו הברכה לנצח

וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים.
 
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה