פרשת השבוע צו | אשת חיל

ותמהו האחרונים במה הסתפק רב במה זוכות נשים לעוה"ב, הרי הם שומרות שבת, ומקיימות מצוות, ותירצו שאי אפשר לזכות לחיי נצח אלא בזכות התורה, והרי נשים לא חייבות בתלמוד תורה, אם כן במה יזכו ? והתשובה הייתה שהם שותפות בתורה של הבעל ושל הילדים, ובמה שמסייעות להם, ולא מפריעות ללימודם בזה יזכו !!

פרשת השבוע צו | אשת חיל

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' ערב שבת קודש, לסדר פרשת השבוע צו

לכבוד… אחדשה"ט!

להורדה והדפסה של העלון השבועי – בקבצי PDF פרשת השבוע צו

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע צו..,

וזהו (שמות ו-ב) "צו את אהרן וגו' זאת תורת העולה, הוא העולה, על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר".

אמרו חז"ל (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים, שנאמר (ישעיהו לב-ט) נשים שאננות קומנה שמענה קולי, בנות בוטחות, האזנה אמרתי.

אמר ליה רב לר' חייא, נשים במאי זכיין ?

באקרויי בנייהו לבי כנישתא, ואתנויי  גברייהו בן רבנן, ונטרון לגברייהו עד דאתו מבי רבנן. פירוש ששאל באיזו זכות זוכות נשים לחיי העולם הבא, וענה לו: במה שמטריחות עצמן להביא בניהם לבית הכנסת, ששם היו לומדים התינוקות לפני רבם. ובמה ששולחת בעלה, לבית המדרש ללמוד תורה, ובמה שממתינות לבעליהן ונותנות להם רשות ללכת ללמוד תורה (בעיר אחרת) בלי להפריע להם ג"כ.

ותמהו האחרונים במה הסתפק רב במה זוכות נשים לעוה"ב,

הרי הם שומרות שבת, ומקיימות מצוות, ותירצו שאי אפשר לזכות לחיי נצח אלא בזכות התורה, והרי נשים לא חייבות בתלמוד תורה, אם כן במה יזכו ? והתשובה הייתה שהם שותפות בתורה של הבעל ושל הילדים, ובמה שמסייעות להם, ולא מפריעות ללימודם בזה יזכו !!

וידוע שאמו של ר' אלישיב זצ"ל היתה עקרה י"ב שנים,

ועשו השתדלות גם אצל פרופסור מפורסם שבמדינת שוויץ, ואחרי בדיקות שלח הפרופסור את הזוג הביתה, והבטיח לתת תשובה, וכעבור זמן הגיע התשובה במכתב, אמו פתחה את המכתב בידיים רועדות… וחשכו עיניה בראותה שכתוב שאין להם כל סיכוי לילדים. וברגשת סערה כמעט פרצה בבכי מר וכואב, אלא שפחדה שזה יגרום ביטול תורה לאביה (בעל הלשם) שהי' גר איתה בדירתה, וכשנודע לאביה על כך בירכה שבזכות שלא רצתה להפריע לימוד התורה תזכה לבן שיאיר את העולם בתורתו.

וכשהתחתן ר' אלישיב,

ודרך העולם שלזוג צעיר יש להם הרבה סידורים מיד אחר החתונה ביקש הרב מאשתו "תני לי אלף ימים ללמוד, ואח"כ נסדר את כל הנדרש", ואשתו הסכימה בחפץ לב, ואמרה שאצלה הכתוב (דברים כד-ה) ושמח את אשתו – מתקיים ע"י שבעלה לומד בהתמדה תוה"ק, שזה משמח אותה יותר מכל !!

ופעם בליל פסח, כשבעלה הלך לישון, נכנסה למטבח, וראתה ששריפה פרצה שם, והרבנית עשתה חשבון שאם תצעק ותזעיק עזרה יתעורר בעלה משנתו הקצרה, וזה יגרום לו ביטול תורה, וע"כ החליטה לתפוס אומץ ולהסתדר לבד, וכך עשתה.

ובהזדמנות אחרת שאלה בתה בפליאה, "אמה מה קרה? מהי החבורה שעל מצחך?" ואחר הפצרות רבות סיפרה הרבנית שבבוקר מוקדם, נכנסה הרבנית למטבח כשהיה חשוך, ומאיזה סיבה נפלה ארצה ונחבלה קשה עד זוב דם מפניה, ומגודל המכה לא הצליחה לקום, אבל לא רצתה להעיר את בעלה משנתו המדודה משום ביטול תורה, ע"כ המתינה עד שיתעורר ויסייע לה לקום.

ויש עוד הרבה סיפורים

עליהן ועל נשים צדיקות שהבינו מהו 'תלמוד תורה'. משא"כ בדורינו  רבים מבני התורה – לא הצליחו להתרומם ולעשות שטייגען בתורה כדבעי, בעקבות חוסר הבנת התורה שבנשותיהם.

[ומאידך ראיתי אברכים שלומדים ע"י נר שנעשה מחלב נשותיהם האומללות והסחוטות עד תום אשר לא כדת. והכל לפי העניין, כפי דעת תוה"ק].

וזה בחי' הנאמר בפרשת השבוע וזאת תורת העולה.  

זאת – מרמז על אשתו בבחי' (בראשית ב-כג) לזאת יקרא אשה, שע"י אשה צדיקה המוסרת את עצמה לתורה, זוכה בעלה ומשפחתה שמתעלים בעסק התורה. הוא העולה – כתוב בלשון זכר, ונקוד בלשון נקבה, כי למוד ועסק התורה של הבעל הוא במשותף ע"י עזרת האשה. והא בלא הא-לא סגי !!

ואשריהן בנות ישראל הזוכות לכך,

ואשרי ת"ח שזוכה לאשה – הרוצה ומסייעת על ידו לעסוק בתורה בחשק ובהתמדה.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה