פרשת השבוע קורח

"ויקח קורח… ויקהלו לפני משה, ואנשים מבני ישראל.., נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן, ויאומרו רב לכם" (פירשו המפרשים די-מספיק לכם השתררות. די לכם, הרבה גדולה יותר מדאי – לקחתם לעצמכם) "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'". געוואלד! ממש מרד והתקוממות כנגד משה רבינו, עם רצון לבצע מהפיכה!! לא יאומן כי יסופר. ומה טענו? טענו שרוצים יושר וצדק.., והשאלה נשאלת איך יכלו להגיע לכאלה השקפות עקומות לחשוד במשה רבינו על שטויות והבלים כאלה?? איך?? ואיפה נעלמה היראת שמים שלהם??

פרשת השבוע קורחבס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק (ערב שבת קודש) לסדר פרשת השבוע קרח

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע.

וזהו (במדבר טז א-ג )"ויקח קורח… ויקהלו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן, ויאומרו רב לכם"

(פירש רס"ג די-מספיק לכם השתררות. ורש"י פ' די לכם, הרבה גדולה יותר מדאי – לקחתם לעצמכם)

"כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'".

געוואלד! ממש מרד והתקוממות כנגד משה רבינו, עם רצון לבצע מהפיכה!!

לא יאומן כי יסופר. ומה טענו? טענו שרוצים יושר וצדק.., אמרו למשה אם לקחת את מלכות, לא היה לך לברר לאחיך כהונה (רש"י פסוק ג), וקורח היה בכור בבני אביו, וסבר שגדולתו ניתנה לאהרן (פ' כ"א. וחזקוני), ועוד שנתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה על בני קהת, והיו לו חשבונות שלו מגיע הנשיאות (רש"י פסוק א),

ודתן ואבירם ואון – טענו שנלקחה הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף, כסבורים שבשביל יהושע שהיה משרתו שהיה לשבטו של יוסף עשה כך,

ונשיאי העדה על שהיו בכורים ומשה העביר גדולתם לשבטו, שבט לוי (פירוש ה- חזקוני),

והשאלה נשאלת איך יכלו להגיע לכאלה השקפות עקומות לחשוד במשה רבינו על שטויות והבלים כאלה?? איך?? ואיפה נעלמה היראת שמים שלהם??

והתשובה, כי מבואר בדברי רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא סי' יז – א, ב) שיראה ואהבה אי אפשר לקבל, כי אם ע"י צדיקי הדור, וכשנחשך אצל אחד היראה והאהבה, זהו מחמת שנחשך אצלו אור הצדיק, ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות וכל שכן בעולם הזה, אף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל מגודל החושך שלו. ואף שהוא אצל הצדיק ויושב אצלו – אינו יכול לטעום ולהבין אורו הגדול שעל ידו יבוא לתכלית הנצחי.

וכל זה מחמת המעשים הרעים שלו שעל ידי זה נחשך שכלו בכסילות. דהיינו דעות נפסדות והוא נדמה בעיניו שהוא חכם ונופלים לו קושיאות על צדיק האמת, אבל כל אלו הדעות נפסדות והקושיאות והחכמות כאלו, הם כולם שטות וכסילות גמור.

ומבואר עוד בדברי רבינו (רבי נחמן מברסלב ליקו"מ נז.א) שהכלל והעיקר שיהי' לו אמונת חכמים, ולהזהר בכבודם ולירא מהם מאד. ואף אם נדמה לו שהם עושים ח"ו כנגדי התורה – הוא צריך להאמין שבודאי הם עושים נכונה ע"פ התורה, וע"כ צריך להשליך שכלו ודעתו רק לסמוך עליהם.

ומבואר עוד (ליקו"מ סי' סא-א) שע"י אמונת חכמים נזדכך המוח וזוכה לשכל ברור, ועי"ז יזכה להוציא ולקבל מכל מה שלומד בתורה משפטי אמת, דהיינו הנהגות ישרות לעבודתו יתברך אבל כשפוגם ח"ו באמונת חכמים הוא נדון בצואה רותחת שעולים לו עשנים סרוחים אל המוח, ומערבבים ומבלבלים מוחו ודעתו, ואזי מוציא מלימודו דברים הפוכים מן האמת, כי ע"י פגם אמונת חכמים נעשה לבו מטונף כמו בית הכסא, וע"כ עצותיו נבערות ע"כ.

נמצא שכל זה בחי' הדרדרות של קורח, והאשים את משה שדברים אלה מלבך אתה בודאן [ממציא ובודא אותם] (סנהדרין קו.) והדרדר והדרדר עד שהכחיש את בריאת העולם (זוה"ק ח"א יז.), ואמר אין תורה מן השמים (ירושלמי סנהדרין סי' ה"א), וכפר בתחיית המתים, ופירש לחינות, וכפר במצוות של הקב"ה (מדרש הגדול טו – א)…

שזה ג"כ בחי' מה דאיתא בספר המידות של רבי נחמן מברסלב (מריבה – טו) שמי שעושה מריבה עם הצדיקים בידוע שמחשבותיו רעים, ושם (ח"ב א) ע"י שדוברים על הצדיק, ע"י מתגבר הפילוסופיה [הארורה והמוטעית], וכמבואר עוד בשיחות הר"ן (סי' לח) ובלקוטי עצות  (צדיק – קיט) שמי שמדבר על הצדיק הוא ממש כאילו מדבר על השי"ת ונקרא אפיקורס.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה