פרשת השבוע ראה | מה התכלית של העולם הזה ?

מה התכלית של העולם הזה עם כל תענוגותיו והנהותיו ? "ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם.. והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם". נמצא שהברכה האמיתית והנצחית היא בידנו, אם נהיה ילדים טובים, ונשמע בקול בוראנו הרוצה בטובתינו.

20150629_051229

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ראה.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים יא,כו-כא) "ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם.. והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם".

ידוע ומפורסם אצל כל בר דעת, אפסיות ושטות כל העולם הזה שהוא כלום [וחולף מהר מאד], וכמו שתיאר לנו דוד המלך ע"ה בתהלים (מזמור מט- שדרך אגב הוא המזמור שאומרים יום יום בבית האבל, להזכיר לכל אדם שהעוה"ז הוא כלום) וכמ"ש שם האזינו כל יושב חלד.. יחד עשיר ואביון.. הבוטחים על חילם וברוב עשרם יתהללו.. חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יאובדו, ועזבו לאחרים חילם.. ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו.. אל תירא כי יעשר איש, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כבודו.. אדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו,

ואחריו בנו הגדול שלמה המלך ע"ה אשר היה לו את כל עשירות העולם הזה האפשרי, סיכם את כל ההנאות והנהנתנות וכל העושר והכבוד של עוה"ז בספרו קהלת, ופסק נחרצות (קהלת א,ב) הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל (שם ב) מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. (שם יא) אין זכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זכרון (שם יד) ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. (שם ב,ב) לשחוק – אמרתי מהולל (כלומר לשעשועים ובידורים – אמרתי זה הוללות וקלות דעת) ולשמחה (הנ"ל) מה זה עושה (שם יא) ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמלי שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל.. ואין יתרון תחת השמש. (שם כג) כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו (שם ג,כ) הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר (שם ד,ד)

וראיתי אני את כל עמל, ואת כל כשרון המעשה, כי הוא קנאת איש מרעהו, גם זה הבל ורעות רוח. (שם ה,יד) כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא ישא בעמלו שיולך בידו.. (שם טו) ומה יתרון לו שיעמול לרוח. (שם ו,ג) אם יוליד איש מאה, ושנים רבות יחיה.. אמרתי טוב ממנו הנפל. (שם ו) ואילו חיה אלף שנים פעמיים.. הלא אל מקום אחד (עפר האדמה) הכל הולך. (שם ז) וגם הנפש לא תמלא. (שם..א) טוב.. יום המות מיום הולדו. (שם ד) לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה.

(שם ה) טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים (שם כא) גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תתן לבך (שם ט,ה) כי החיים יודעים שימותו (שם ו) גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה (שם יא) לא לקלים המירוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן (שם יב) גם לא ידע האדם את עתו (שם י-ח) חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר ישכנו נחש (יב,א) וזכור את בוראך בימי בחורותיך (שם ה) כי הולך אדם אל בית עולמו,

וסיים ספרו במה שפתח (שם ח) הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל (שם יג.) סוף דבר הכל נשמע (פירוש סיכום של כל הנשמע בספר קהלת), את האלקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם!!

וזה בחי' פרשת השבוע "ראה" והתבונן היטב היטב על כל אשר נעשה, ותראה "שאנכי נותן ברכה וקללה", והם שני מסלולי חיים וביד האדם להחליט, "את הברכה", גם בעוה"ז, עם שקט נפשי, ובודאי לעולמי עד ולנצח נצחים בעולם הבא "כאשר תשמעו אל מצוות ה'"..

"והקללה", גם בעוה"ז שהוא הבל הבלים ומלא אכזבות ומכאובים, ובודאי בעולם הנצחי ובגיהנום וכו' "אם לא תשמעו אל מצוות ה' וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם".

נמצא שהברכה האמיתית והנצחית היא בידנו, אם נהיה ילדים טובים, ונשמע בקול בוראנו הרוצה בטובתינו.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

הוראת קבע – ישועות קבע

התורמים בהוראת קבע – יתברכו לשנה טובה ומבורכת בעשיית טוב ברכה הצלחה וישועה !

ויכנסו למערך התפילות השנתי של מוקד התפילות של חסידי ברסלב במקומות הקדושים ובעיתות רצון, ניתן להקדיש גם לעילוי נשמה ותיקון נפטרים – בלי להתרברב זה עובד !

לדף התרומות donate !!!

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה