פרשת השבוע שופטים

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שופטים

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו לפרשת השבוע.

וזהו (דברים טז, יח) "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך… ושפטו את העם משפט צדק (שם יט) לא תטה משפט" וכו'.

אע"פ שהפסוק (והפרשה) התחיל עם שניהם, דהיינו שופטים ושוטרים, מ"מ סיפא דקרא, וכן כל הפסוקים הבאים וכל הפרשה מדברים רק משופטים, שהם העיקר.

וכתב המהר"ם מרוטנברג, וזה לשונו ושוטרים – ב' במסורת [כלומר שבכל חמישה חומשי תורה, מופיע המילה "ושוטרים" רק פעמיים, אחד כאן]והשני (לעיל פסוק א, טו) ושוטרים לשבטיכם, אבל "שופטים" – לא. [כלומר לא מופיע פעמיים, כ"א פעם בודדת בלבד, דהיינו כאן בפסוק הזה], לפי שמשה אמר "שוטרים – אמצע בטוב אלמים, אבל שופטים – לא אוכל למצוא כל כך בטוב, כי אלמים ימצא אדם, אבל שופטים נמצא מהם מועטים. ע"כ.

וכמו שמצינו בהווה בעולם שככל שהחומר יותר נדיר וקשה להשיג וכו' הוא יותר יקר, כגון הנחושת ביחס לברזל, והכסף ביחס לנחושת, והזהב ביחס לכל המתכות, וכן באבני חן..,

כן העניין בייחס לאנשים, שעמי הארץ מצויים לרוב, ואילו תלמידי חכמים העוסקים בתורה ויודעים תורה ומתוקנים במעשיהם בעלי מידות טובות וכו' ובעלי השקפות נכונות – קשה להשיגם, בבחי' (משלי ג, טו) יקרה היא מפנינים, ואמרו (תנא דבי אליהו זוטא פט"ז) תלמיד חכם ומלך – ת"ח קודם למלך, לפי שאם המלך מת – כל ישראל ראוים למלכות. אבל ת"ח שמת [לא כל אחד ראוי להיות].

והנה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם (ברכות סד.), ומקיימים את העולם, וכמ"ש (ירמיה לג, כה) אם לא בריתי יום ולילה – חוקות שמים וארץ לא שמתי.

ואמרו (שבת פו.) בנאין – אלו תלמידי חכמים שעוסקים בבנינו של עולם כל ימיהן.

ואמרו (שם קיט:), לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו תלמידי חכמים.

ואמרו (ב"ב ח.) שתלמידי חכמים מדירים שינה מעיניהם בעוה"ז, הקב"ה משביען מזיו השכינה לעוה"ב.

ואמרו (תנא דבי אליהו רבא, פכ"ז) ת"ח שבדור הוא סובל עוונות הדור.

ואמרו (דרך ארץ זוטא, פ"ד) ת"ח נעים בחבורה, ואין עם הארץ נעים בחבורה.

ואמרו (ילקוט שמעוני שה"ש סי' תתקצב) מה יין מגדל את הגוף, כך ת"ח מגדלין את ישראל.

נמצא שכל העולם ובפרט עם ישראל נהנים מאד מתלמידי חכמים (לבר מעיצה ותושיה, ותפילתם וזכותם עבור הכלל והפרט),

ויש לתמוך בתלמידי חכמים בבחי' (משלי ג-יח) ותומכיה מאושר, באופן שיתרבו במספר, ויגדלו באיכות, שזוהי טובת ישראל ברוחניות וגשמיות, ובפרט בדורינו עקבתא דמשיחא, וכמ"ש חז"ל (סנהדרין צז, א) דור שבן דוד בא תלמידי חכמים מתמעטים. ואם כי בכל הדורות היו מועטים (וכנ"ל בריש דברינו), מ"מ אנן מבחינתינו צריכים לעשות הכל שכל בניך [יהיו] לימודי ה' (ישעיה נד, יג),

ובפרט כעת בימינו גדולה המצווה וחיובה… שרשעי ישראל עושים הכל למעט תורה, ויראה, ולחסל (ח"ו הי' לא תהי') את עולם התורה וישיבות התורה ובפרט פה בארץ ישראל.

ואשרי הזוכה להיות מתומכי אורייתא, שזוכה להיות מאושר בעוה"ז ובעוה"ב, ומקיים את הדת הקדושה על תילה, ומקיים את העולם.

ואשרי הת"ח העוסקים בתורה יומם ולילה ועושים נחת רוח למקום.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת "ברסלב מאיר" וישיבת "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה