פרשת השבוע תולדות

פרשת השבוע תולדות עוסקת בתולדות האדם – חינוך הילדים, בחיוב החינוך לתת להם את הכלים לבחור בעצמם בטוב ובדרך הישרה והטובה ולא ע"י לחץ וכוח וביקורת הורסת…

 מידות טובותבס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע תולדות

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע,

העלון השבועי של ישיבת ברסלב בקבצי PDF להורדה והדפסה >> פרשת השבוע תולדות – ברסלב 8

וזהו (בראשית כה-יט) "ואלה תולדת יצחק בן אברהם". ופרש"י יעקב ועשו האמורים בפרשה.

הנה מילת "תולדת" הכתיב חסר. כי בודאי יש כאן חסרון גדול מאד, שאין חסרון גדול הימנו, דהיינו בן רשע, הלא הוא עשו הרשע, שהוא ודורותיו הרשיעו ומרשיעים, ורדפו והציקו ורצחו במיתות משונות ואכזריות את בני ישראל, ועדיין מרשיעים ומציקים.

והנה כל אדם צריך לעשות מקסימום ההשתדלות להשאיר בנים ובנות צדיקים וצדקיות, דורות ישרים ומבורכים העובדים את ה' ועושים רצונו, והם טובים לשמיים וטובים לבריות.

וכמובן שעל אף כל השתדלות ההורים (ובהנחה ובתקוה שאכן עושים המתבקש מצידם, דהיינו ההשתדלות וההתנהגות הנכונה, ודלא כהרבה הורים בדורינו שחושבים שהלחץ על הילדים והנערים – זו הדרך הנכונה, וגם לא כהרבה הורים שחושבים להיפך, שאפס לחץ והפקר ולתת להם להתנהג כרצונם כחיית בר, באפס הדרכה והערות – זו הדרך הנכונה) – אין זה מבטיח עדיין התוצאות הרצויות,

כי סוף כל סוף, לכל בן ובת יש להם את הבחירה שלהם, וסוף כל סוף רק הם קובעים אם להיות צדיקים או ח"ו להיפך, ובאיזה מדריגה להיות,

ולכן אע"פ שבודאי יצחק אבינו ורבקה אמנו עשו כל המתבקש מהורים, מ"מ כח הבחירה של הבנים היא שקבעה את דמותם הסופית, וע"כ מצד אחד צמח מהם יעקב אבינו, בחיר שבאבות (זוה"ק פ' ויצא, קמט:), ומצד שני צמח גידול פרא בדמות עשו הרשע.

שזה בחי' מ"ש חז"ל (תנחומא כי תצא- ד/ו) יעקב ועשו, שניהם הולכים לבית הספר, ושניהם באים, לא היה אדם מפריש בין זה לזה כל חמש עשרה שנה (כי אכן כ"א מהם קיבל חינוך נפלא ומתאים, ובכל זאת..) הגדילו (כאן פסוק כז) ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. והיה עשו יוצא וגוזל וחומס… בא על נערה המאורסה, והרג את הנפש וכו'.

ומה שכתבנו זה בחי' מה דאיתא שם במדרש וז"ל (דברים כה-יז) זכור את אשר עשה לך עמלק. זה שאמר הכתוב (תהלים קט, יד-טו) יזכר עוון אבותיו אל ה', וחטאת אמו אל תמח, יהיו נגד ה' תמיד, ויכרת מארץ זכרם. וכי אבותיו של עשו רשעים היו ? והלא צדיקים היו !! ע"ש.

ואגב, ישנם כאלה שחושבים שלבטח לעשו היו קרניים ופרצוף מפחיד ומרושע, ולא כן הוא, אלא ממש הי' לו פרצוף של מלאך וצדיק, וכמ"ש חז"ל (מדרש שוחר טוב יח-לב) שהיה קלסתר פניו דומה לאביו, וכן במשך כל הדורות עד עצם היום הזה, היו אנשים עם פרצוף נחמד (שקורים בייבי פייס) וכדומה, ואעפ"כ היו מרושעים ביותר, וביניהם היו ממונים על מחנות ההשמדה של הנאצים הגרמנים והארורים.

וע"כ יש להזהר מלקבוע פרופיל ע"פ הנ"ל (ונפקא מינא לשידוכים, עשיית עסקים וכו' וכו').

ועשו היה מתנהג ברמאות והיה צבוע, אחד בפה ואחד בלב (ע"ש במדרש יד-ג), ואמרו (ב"ר סג-י) יודע ציד (ברא' כה-כז) שהי' צד את הבריות בפיו, עד שאפילו אבותיו הקדושים טעו בו (כ"א לפי בחינתו), וכמ"ש חז"ל (שם סה-יא) אביו קורא אותו "גדול" (ברא' כז-א) ויקרא את עשו בנו הגדול, אמו קוראת אותו "גדול" (שם טו) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול, אמר להם הקב"ה אם בעיניכם הוא גדול, בעיני הוא קטן (עובדיה א-ב) הנה קטן נתתיך בגוים, בזוי אתה מאד, והרי כי כן,

אע"פ שבודאי סוף בחירתם האישית של הצאצאים היא היא הקובעת – מכל מקום הרבה פעמים ההורים אשמים, אשר לו חינכו כדבעי, ומעשיהם ודיבוריהם דחפו את הבנים והבנות לאפיקים לא רצויים או דחפו וחיזקו והלהיבו אותם לאפיקים הנכונים הישירים והרצויים.., והחי יתן אל לבו.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

לכל אוהבי התורה ולומדיה

גיבורי הכוח עושי דברו…

קחו יוזמה לחזק את קול התורה הנשמע בישיבתנו

הרימו תרומה – לטובת סעודות צהריים חמות לבחורי הישיבה

אשר באים במסירות נפש לטעום טעם של יהדות בשמחה

על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב

לבירורים 050-4161022

או www.breslebmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה