פרשת וישלח | מעשה טוב שעושים – תמיד מרוויחים

אתה נכשל רק כשאתה המפסיק לנסות

צריכים לדעת ולהפנים שממעשה טוב שעושים – תמיד מרוויחים, אם לא תמיד מיד, מכל מקום על כל פנים בסופו של דבר הדבר משתלם, ואם לא בעוה"ז אזי בעוה"ב (ואם כי יש לעבוד את ה' ולעשות מעשים טובים לשם שמים, ולא בגלל השכר הטוב, מ"מ השכר והברכות יבואו ממילא). והנה לפעמים זוכים לגשמיות בעוה"ז, עקב מצוות ומעשים טובים, ולפעמים זוכים לרוחניות בעוה"ז, ולפעמים מזכים לדורות הבאים, ולפעמים גם בעוה"ז וגם עוה"ב.

מעשים טובים

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת וישלח

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (בראשית לב-ד) "וישלח יעקב מלאכים לפניו". צריכים לדעת ולהפנים שממעשה טוב שעושים – תמיד מרוויחים, אם לא תמיד מיד, מכל מקום על כל פנים בסופו של דבר הדבר משתלם, ואם לא בעוה"ז אזי בעוה"ב (ואם כי יש לעבוד את ה' ולעשות מעשים טובים לשם שמים, ולא בגלל השכר הטוב, מ"מ השכר והברכות יבואו ממילא).

והנה לפעמים זוכים לגשמיות בעוה"ז, עקב מצוות ומעשים טובים, ולפעמים זוכים לרוחניות בעוה"ז, ולפעמים מזכים לדורות הבאים, ולפעמים גם בעוה"ז וגם עוה"ב.

גשמִיוּת בעולם הזה כמ"ש חז"ל (שבת כג:) הזהיר במזוזה – זוכה לדירה נאה.

הזהיר בציצית – זוכה לטלית נאה.

הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין. ואמרו (שם לב:) כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשים לו ב' אלפים ושמונה מאות עבדים.

ואמרו (שם קיט.) עשירים שבארץ ישראל במה הם זוכים (לעשירות)? בשביל שמעשׂרין. עשירים שבבבל במה הם זוכים? בשביל שמכבדים את התורה.

ועשירים שבשאר ארצות במה הם זוכים? בשביל שמכבדים את השבת. ואמרו (ר"ה ד.) בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל [כתאות משגל] לאומות העולם – זכיתם לכתם אופיר.

ואמרו חכמינו ז"ל (ירושלמי תענית פ"ג ה"ג) בזכות ג' דברים גשמים יורדים, בזכות ארץ ישראל, בזכות החסד שעושים וכו'.

ואמרו (מו"ק ה.) כל השם ארחותיו (ומתיישב דעתו, ומתבודד כראוי) זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה.

ואמרו (שבת קכז.) שהדן את חבירו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות,

וכן יש מצוות ומע"ש שמזכים ומביאים לידי גאולה כגון מצות לולב וד' המינים (ויק"ר-ל), וזכות נשים צדקניות (סוטה יא:), וזכות אוהל מועד ובחינותיו (ראה במדב"ר ג),

ואמרו (שם) לא נגאלו ישראל ממצרים אלא בזכות המצוה הזאת, על ששמרו א"ע מן הזנות.

ואמרו (דב"ר ב-כג) כשנגאלו ממצרים לא נגאלו אלא מתוך תשובה, וכו'.

ואמרו (שה"ש ד) בזכות ד' דברים נגאלו ממצרים שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא שינו את לבושם ולא אמרו לשון הרע. וכן אמרו (אבות פ"ו מ"ו) כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לישראל (וע' תנחומא במדבר כב).

ואמרו (תענית ל:) כל המתאבל על ירושלים – זוכה. ורואה בשמחתה.

וכן יש מעש"ט שמזכים את האדם למלכות (ראה פסחים פז: מגילה יג: סוטה י: סנהדרין צד. ושם קא: ושם קב:, וכן יש מעש"ט שמרפאים מחלות, (ראה שבת לב.).

רוחניות בעוה"ז כמ"ש חז"ל (עירובין יג.) מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחים ועלובים היו. ואמרו (יומא פז.) כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו.

ואמרו (סנהדרין לט:) מפני מה זכה עובדיה לנביאות? מפני שהחביא מאה נביאים במערה. וע"י כיסופים דקדושה זכה בנימין ונעשה אושפיזיכן לגבורה (יומא יב.),

ואמרו (מנחות מג:) כל הזריז במצות ציצית – זוכה ומקבל פני השכינה,

ואמרו (דרך ארץ רבא פ"א) כל הרואה דבר ערוה, ואינו זן את עיניו ממנה – זוכה ומקבל פני השכינה.

ואמרו (שבת קלט.) בזכות (שמות ד-יד) וראך ושמח בלבו – זכה לחושן המשפט על לבו.

וכן יש דברים המזכים לזרע קודש ודורות ישראל, כמ"ש (יומא מז.) א"ל חכמים לקימחית שזכתה שבניה הרבים היו כהנים גדולים, מה עשית שזכית לכך? א"ל מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי.

ואמרו (שם פז.) אשריהם לצדיקים – לא דיין שהם זוכים, אלא שמזכין לבניהם, ולבני בניהם.

ואמרו (נזיר כג:) בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצא ממנו רות (וע' ברכות ו:).

ואמרו (סוטה יא.) יתרו שברח (מלעזור לגזירת פרעה נגד היהודים) זכה שבני בניו ישבו בלשכת הגזית.

ואמרו (ב"ב ט:) כל הרגיל לעשות צדקה זוכה והויין לו בנים בעלי חכמה.

עוה"ב – פשוט, שמצוות ומעשים טובים מביאים לשכר ניצחי בעוה"ב, והוא מיסודות האמונה, ויש מקורות לרוב.

לדורות הבאים – ראה ירושלמי סנהדרין פ"י, ב"ר פכ"ט, (שם מח), (שם נה) (שם עא), (שם עד), (שם פז), שמו"ר א. (שם מח). ויק"ר כט, (שם לא), דב"ר ג, שהש"ר ג. ועוד.

וזה בחי' פרשת השבוע "וישלח יעקב מלאכים לפניו". כי המלאכים נבראים ע"י זכויות מצוות ומעש"ט שעושים. כמ"ש חז"ל (מ"ר פ' משפטים, שמו"ר לב-ו), וכמבואר בזוה"ק (כי תצא, דף שג:), וכמ"ש (אבות פ"ד מי"א) העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. המלמדים עליו זכות וטוב.

ויש לאדם להרבות במעשים טובים, בבחינת (קהלת יא-א) שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. וכמ"ש (משלי ו-ו) לך אל הנמלה, ראה דרכיה וחכם וגו', וכל מעשה טוב בבוא הזמן בודאי יעמוד לו לזכות,

וכמו שהיה מורי ורבי ר' לוי יצחק זצ"ל מרבה לדבר על כך, (במיוחד על רוב דיבורים בהתבודדות).

בברכת התורה וכטו"ס

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ראש ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה