להתחזק בעשיית רצון השם גם כשיש הפסד ממון

פרשת השבוע צו

בס"ד

ירושלים עיה"ק (עיר הקודש) תו"ת בב"א (תבנה ותכונן במהרה בימינו), פרשת השבוע צו

לכבוד..אחדשה"ט (אחר דרישת שלומו הטוב) !

בעזרת השי"ת אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע.

הורדה והדפסה של העלון השבועי, פרשת השבוע דחסידי ברסלב >> פרשת השבוע,עלון שבועי ברסלב פרשת צו

פרשת השבוע צו | התחזקות בעשיית רצון השם גם כשיש הפסד ממון !

וזהו (ויקרא ו-ב) "צו את אהרן.. זאת תורת העולה". פרש"י (ע"פ התורת כהנים) אין "צו" אלא לשון זירוז. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. וביאר החזקוני: פירוש אם לא עשה הענין (דהיינו שלא הקריב את הקרבן) כמשפט (כגון שהקרבן נעשה פיגול או פסול) צריך לעשות אחר, והראשון בטל, והרי הוא חסרון כיס, עד כאן לשונו.

והנה לא פשוט להשיג ממון, ובפרט לאיש כשר (שקורין 'ערליכער איד'), וכמבואר בס' שיחות הר"ן (לרבינו נחמן מברסלב, סי' ד) שעכשיו בעתים הללו קשה מאד שיהי' מעות לאיש כשר. ואפילו אחר הירידה ח"ו מעבודתו יתברך, עדיין לאו כל אחד משיג מעות. כי גם הרשעים וקלי העולם – לאו כל אחד משיג מעות ע"ש,

ולפעמים להשיג מעט מעות צריך גם כן כמה בחינות של מסירות נפש, כנודע. וא"כ כשכבר השיג והוציא מעות על דבר מצוה, כמה תסכול וניסיון יש בראותו שהכסף הלך לריק ואבדון,

וְשמעתי לאחרונה מעשה מאחד שהתחזק ביראת שמים באיזה יישוב וקנה "תפילין מהודרות" אצל יהודי זקן ויר"ש באותו מקום, והזקן קנה התפילין אצל איזה סוחר שהוא סמך עליו, ועברו עשרים שנה (והזקן כבר נפטר לעולמו) ומסר התפילין לבדיקה, ומצא הפרשיות שבתפילין היו ריקות (והנוכל שמכרן טרח לכתוב על פרשיות הריקות "אכלת אותה!", אוי לו, אוי לנפשו),

וכן מעשים שבכל יום שמוציאים פרשיות בכתב נפלא, אלא פשוט צילמו ע"ג הקלף את הפרשיות, ולא כתבם סופר, וכן יש שמעסיקים קטנים וחילונים ונשים לכתיבת הפרשיות רח"ל, ואין כאן מקומו להאריך, ועל כל פנים לענינינו כמה תסכול יש בדבר, וכמה חיזוק וזירוז צריך האדם הזה.

וכן אדם שנוסע לקברי צדיקים בחו"ל, והשלטונות לא נותנים גישה למקום, או פשוט המקום סגור ונעול ולא יודע לאן ולמי לפנות, או אדם שמשקיע כסף טוב עבור ד' מינים מהודרים ובחג מגלה פסול כל שהוא באתרוג או בלולב, או מי שכבר בישל בשר, לכבוד אורחים או לכבוד שבת ויו"ט, ופתאום התעוררה שאלה בכשרות העוף והבהמה, והבשר ספק נבילה או טריפה.

וכן הרבה כיוצא בהם, שהאדם צריך עוז וגבורה נפשי להתגבר לקבל את הדין באהבה, ולעשות רצון ה'.

ולא רק כשיש חיסרון כיס ממש, דהיינו הפסד ממון, אלא אפי' כשאין חסרון כיס אלא מניעת רווח (וק"ו כשכבר הריח את הכסף או הגיע לידיו) ונודע לו שיש חשש איסור ריבית בכספו, ואסור להנות הימנו כמה התחזקות צריך, להתגבר על יצרו לעשות את רצון יוצרו.

ואפי' כשלא מפסיד ממון בכדי, אלא צריך להוציא כסף רב לקיום מצוה בהידור כתפילין מהודרות, גם כן צריך זירוז והתחזקות.

וכל זה אפי' כשיש לו ממון ק"ו לעני ואביון שאין לו, כמה צריך להתחזק.

ואפילו כשאין הוצאת ממון אלא טירחא והשקעת זמן קיום המצוה, ולבסוף לא הצליח – ג"כ צריך זירוז.

ובדורינו שרובם ככולם עצלנים, בכל מיני דרגות ואופנים, והרי היצר מתגבר ומבלבל בכמה אופנים למנוע את האדם מלבצע את חובתו בעולמו, דהיינו רצון ה'. על הכל צריך התחזקות רבתי.

ואשרינו שבדור היתום הזה זכינו להדרכה מצדיקי אמת, איך להתחזק במצבים אלו, ובכל המצבים בנושאים הנ"ל, ובכל הנושאים באופן שנוכל להתחזק בתורה ועבודת ה' תמיד, ובכל הניסיונות והמצבים, והלא הם מקובצים בספר הנפלא "משיבת נפש". אשרי ההוגה בו, ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים.

בברכת התורה וכל טוב סלע

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות או מסירת צדקה לקמחא דפסחא צלצלו 050-4161022

או בדף התרומות ! תזכו למצוות ועשיית השם מבורכת !

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה