צו

בס"ד, ירושלים עיה"קתו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לפרשת צו

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

עול תורה

וזהו (ויקרא ו-ב)"צו את אהרן ואת בניו לאמר: זאת תורה העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו".

כתוב (יהושע א-ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה.. כי אז תצליח את דרכך, ואז תשכיל.

ואמרו חז"ל שהמצוה הכי יקרה וחשובה, ושנוטלים עליה הכי הרבה שכר היא עסק התורה וכמ"ש (פאה פ"א מ"א) ותלמוד תורה כנגד כולם.

והתורה היא עיקר החיים לחיותנו בבחי' כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, וכמ"ש חז"ל (ברכות לב:) אין 'עץ חיים' אלא תורה. וביום הדין הגדול יצטרך לתת דין וחשבון על כך, כמ"ש (שבת לא.) אמר רבא בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים נשאת ונתתה באמונה קבעת עתים לתורה?!

ואמרו חז"ל (ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ח) אמר הקב"ה כיון שקיבלתם עליכם עול תורה – מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, ואמרינן (קדושין פב:) רבי נהוראי אמר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות.. אבל תורה עומדת לו בעת ילדותו, ונותנת לו אחרית טובה ותקוה בעת זקנותו.

וכל שאיפת בן תורה הוא לעלות ולהתעלות בעסק התורה ולעשות שטייגע'ן עוד ועוד ועוד, והדבר הזה מצריך הרבה יגיעה ומסירות נפש והשקעה עצומה בגוף ונפש, כח מוח וזמן, וצריך לשים לילות כימים בבחי' כי הם חיינו-ובהם נהגה יומם ולילה.

וכמ"ש חז"ל (ברכות סג:) אמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר (במדבר יט) זאת התורה אדם כי ימות באוהל.

אמרי דבי רבי ינאי מאי דכתיב (משלי ל) כי מיץ חלב יוציא חמאה וגו' במי אתה מוציא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו, עליה.

אמר ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב (שם) אם נבלת בהתנשא, ואם זמות יד לפה? כל המנבל עצמו על דברי תורה – סופו להתנשא, ואם זמם (פרש"י שסתמת פיך מלשאול) יד לפה (סופך שתתן יד לפה כשישאלוך לא תדע להשיב) ומקודם אמרינן התם ע"פ (דברים כז) הסכת ושמע ישראל, [הסכת] כתתו עצמכם על דברי תורה ופרש"י עשו עצמכם כתותים להצטער על דברי תורה.

ואמרו (חגיגה יד.) תלמידי חכמים שמקמטים עצמם על דברי תורה בעוה"ז – הקב"ה מגלה להם סוד לעוה"ב.

ואמרו (ב"ב ח.) ע"פ (דברים לג-ג) כל קדושיו בידך- אלו ת"ח שמכתתים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה.

ואמרו (סנהדרין כו:) למה התורה נקרא שמה תושיה? מפני שמתשת כוחו של אדם.

ואמרינן (שם צט:) אמר רבי  אליעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר (איוב ה) כי אדם לעמל יולד… כשהוא אומר (יהושע א) לא ימוש ספר תורה זה מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא.

והיינו דאמר רבא  כולהו גופי דרופתקי (פרש"י  טרחנין, כלומר כל הגופין לעמל נבראו), טובי (אשריו) דלזכי (למי שזכה) דהוה דרופתקי באורייתא (שעמלו בתורה).

וזה בחי' "צו את אהרן ואת בניו". בחי' תלמידי חכמים ובני תורה, כמ"ש (מלאכי ב-ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו.

"זאת תורת העולה" של מי שרוצה באמת להתעלות בתורה, ולהיות ת"ח, בן תורה ובן עליה אמיתי.

"היא העולה על מוקדה" היינו שמוסר נפשו כנ"ל "על המזבח", על הסטנדר ושולחן שבו מוסר נפשו בבחי' כל עליך הורגנו… נחשבנו כצאן טבחה..,

"כל הלילה עד הבוקר" היינו שלומד תורה בהתמדה עצומה..,

"ואש.. תוקד בו" היינו ברע"ן שלהבת-יה של קדושה.

 ויהי חלקינו עמהם.

 בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה – בחורים רצינים

אשר כל חשקם ורצונם – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה', ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב

קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* לחץ כאן, להדפסה של טופס הוראת קבע – יש להחתים בבנק ולשלוח אישור עם הפרטים

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!


בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022-

מסירת שמות ללימוד ותפילה

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  ניתן גם למסור פדיון נפש וקבלת ברכה – אצל גדולי וצדיקי התורה והחסידות ומשפיעי אנ"ש
  העברת בקשות לתפילה והדלקת נר בקברו של רבינו נחמן מברסלב באומן
  לישועה והצלחה, לרווח ופרנסה, לרפואה ולידה קלה, לנחת ושמחת חיים ( בתרומה – ביד נדיבה וברוח טובה )

  כמו כן שמות התורמים יוזכרו בתפילות בישיבת ברסלב ובכותל ובשאר קברות צדיקים

  וכן יופיעו בספרים ובקונטרסים ובעלונים ועו'… של רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו המודפסים לזיכוי הרבים על ידי מוסדות ברסלב. ­

  תגובה אחת חביבה ביותר

  כתיבת תגובה