המתקת הצרות – עיצת הצדיק

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב
הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב

המתקת כל הצרות והמיצרים – העוברים על האדם…

והנה עיקר המתקת כל הדינים והצימצומים והמרירויות דהאי עלמא

והבילבולים והעוגמת נפש הנגרמת לאדם באשמתו ושלא באשמתו,

וכל הצרות, והמצרים, וכל הכאבים, וכל צער בגוף ונפש

הכל בכל עיקר המתקתם הוא על ידי השכל והדעת,

ובמיוחד השכל והדעת שקנה מהצדיק האמת שהוא מילחא דעלמא, מלח ברית,

הממתיק כל הדינים והצימצומים,

כי יש לכל צמצום בחינת שכל פרטי שע"י זה השכל דייקא נמתק זה הצימצום,

שזה בחי´ מה שהשי"ת ברוב רחמיו על כל מכה ומחלה וצרה הקדים לה רפואה למכה,

ויש על כל בעיה כמה וכמה פתרונות,

(אמר המעתיק: ועל כן גם צריך לראות לא רק לבקש ברכה מצדיקים, אלא ובפרט לבקש את עצתם,

שידריכו את האדם למצוא פתרון הנכון והמועיל להמתקת הצרה,

וצריך להשתדל ללכת עם עצתם ולראות איך לקיימה, ולהרבות בתפילה שיצליח לקיימה, ושתהי' מועילה,

ולחזור אליהם שוב ושוב לברר האם עשה וקיימה נכון וטוב,

ואם לא יכול לקיימה בטח שצריך לשוב לצדיק לברר לעומק איך לקיימה בפרט שקשה לו והוא לא רואה דרך לקיימה,

וזה בעצם נקרא – הדרכה, דבר שחסר היום מאד בדורינו,

כי יש הרבה צדיקים וחכמים נחמדים ואהובים –

אבל לברר לכל אחד ואחד את עצתו לפי דרכו –

על זה צריך הרבה תפילה להגיע לגדולי הצדיקים שראויים לכך)

אך יש בחינת שכל הכולל בחינת חכמה עילאה ששם נמתקים כל הצמצומים והדינים,

אך אי אפשר לקבל משם כי אם על ידי ריבוי הספרים של התורה הקדושה,

כמבואר בדברי מוהרנ"ת זצ"ל בליקוטי הלכות (הלכות גיטין ה"ג, אות ב),

ובפרט ספרי רבינו זצ"ל אשר כוללים כל דרכי עבודת ה´

וכל העצות הנצרכים בכל ימי חלדו עלי אדמות עד שיבוא משיח צדקינו,

וכמ"ש רבינו ז"ל העולם לא טעמו אותי כלום עדיין,

אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור.

וכן רבינו ז"ל אמר במפורש שמי שעוסק בליקוטי מוהר"ן אין צריך עוד ספר מוסר,

כנראה בחוש ועוסק בהם תמיד, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו.

וגם אמר שאם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת,

ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים,

כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל.

אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה.

(מתוך הספר "יש מאין" – פירוש פשוט על הליקוטי מוהר"ן)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה