צריך להתפלל על אחינו החילונים והטועים שיחזרו בתשובה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויגש | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית מה-טו) "וינשק לכל אחיו, וַיֵבְךְ עליהם".

ויבך עליהם, פירש רבינו סעדיה גאון ויבך (בכה) עמהם. ע"כ.

אבל מכיון שהרבה פנים לתורה, והפשט לא יופשט, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו (שבת סג.), אנן בדידן נפרש "ויבך עליהם" כפשוטו כפשוטו, שאע"פ שיוסף הצדיק הי' צדיק מופלג ובעל מידות טובות יוצא מן הכלל, וסלח ומחל להם על כל מה שעשו לו, ועל כן "וינשק לכל אחיו", באהבה אמיתית וסליחת סירחונם כלפיו,

מכל מקום "ויבך עליהם" כפשוטו, כי הם מצידם איך היו מסוגלים לרדת לכזאת דרגה שפילה, של דיון האם לרצחו, ולעשות לו כל מה שעשו לו בפועל עם כל כך הרבה ניכור, וכ"כ הרבה שנאה, ולגרום-לו כ"כ הרבה צער ויסורים,

ועל זה והתעורר לחשוב נעבאך עליהם, רחמנות אמיתית עליהם, והתעורר לבכות עליהם, אחיו בשר מבשרו שכך התנהגו.

והנה הדבר מקרין ומשליך על אחינו החילונים למיניהם, ועל אחינו הדתיים והמסורתיים למיניהם, וכו' וכו', שהם נמצאים במצב שפל מאד, רחוקים מהשי"ת תורתו ועבודתו באמת, ואף גם רודפים אותנו ומציקים לנו, ובאמת היינו צריכים לבכות הרבה מאד עליהם שהגיעו לכזאת שיפלות ולכאלה מקומות ומדריגות כ"כ נמוכות ובזויות.

ויחד עם זאת עלינו לרחם עליהם ולרצות ולדאוג בטובתם בעולם הזה, ולעולם הבא.

וכל מה שנוכל לקרבם יש לקרבם, ולמצוה רבא יחשב.

והנה לקרב רחוקים להשי"ת ולתורתו – זה לא מהדברים הפשוטים, וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' נט) שמי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם. עיי"ש.

כי יש שמשדרים כל הזמן תאוות ניאוף, ויש שמשדר מידות רעות כאלו או כאלו, ויש מי שמשדר נהנתנות מהעוה"ז ורדיפת המותרות ויש שמדברים ניבול פה, ויש שמדברים ומשדרים כפירה וקושיות על התורה ועל הנהגת ה' בעולמו, ולא כל אחד יש לו את הכוחות והידע להשיב תשובות נכונות, וגם אין אפוטרופוס לעריות (כתובות. דף יג ע"ב).

ולא כל אחד יכול לעמוד בשטף הנסיונות, והרבה באו לקרב, והם בעצמם התרחקו, ועל כן אין למהר לעסוק בכך עם אנשים בעייתים, כי לא כל אחד מסוגל לעמוד בהיכל המלך, והיכל הקודש. והכל לפי העניין.

ועכ"פ מה שברור שיש להתפלל על אחינו הטועים ותועים, שיחזרו בתשובה. ותפילה יכולה להחזיר אדם בתשובה, אע"פ שהוא בעל בחירה.

וכמ"ש חז"ל (ברכות י.) הנו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר, והוה קא מצערו ליה טובא, הו הקא בעי רבי מאיר עלייהו כי היכי דלמותו, אמרה ליה ברוריה דביתהו, מאי דעתיך משום דכתיב (תהלים קד-לה) יתמו חטאים [מן הארץ, ורשעים עוד אינם], מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב, ועוד שפיל לסיפא דקרא ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים, ורשעים עוד אינם, אלא בעי רחמי עלייהו דלהדרו בתשובה, ורשעים עוד אינם. בעי רחמי עלייהו – והדרו בתשובה.

יעזור השי"ת שנזכה לחזור בתשובה. ולהתקרב עוד ועוד להשי"ת אנחנו וכל ישראל.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה