קבלת הייסורים באהבה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויחי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

קבלת הייסורים באהבה תלויה רק למי שחי חיי אמונה נכונה. מתוך פרשת השבוע מאת ראש הישיבה הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

קבלת הייסורים באהבה | פרשת ויחי

(בראשית מז-כח) "ויחי יעקב בארץ מצרים" [טוב].

אם כי מילתי כבר אמורה (ראה שי עולמות ח"א פ' ויחי), מכל מקום כבר אמרו חז"ל (חגיגה ג. וירושלמי שם א-א. במ"ר יד-יא) אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. כי איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל (שיחות הר"ן סי' נגן ליקוטי עצות אמת ואמונה סי' נז) שמי שיש לו אמונה חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד, כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב [והכל ב"ה בסדר, הן בבריאות הן בפרנסה, הן בשלום בית, והן בנחת מהצאצאים, וכו'] – בודאי טוב לו,

ואפילו כשאינו כך, דהיינו שאין מתנהג לו כסדר בענין הפרנסה, וכל ההשלכות מכך, או בענין בריאות הגוף עם כל ההשלכות מסביב לדבר זה, כגון יסורים, והוצאות מרובות, וחוסר יישוב הדעת ופחדים על העתיד, וכו' וכו', וכן בענין חוסר שלום בית, או עגמת נפש מהצאצאים בכמה פרטים ואופנים, וכן כשלא הולך כסדר בעולמו הרוחני, ויש בדבר זה הרבה בחינות ופרטים ופרטי פרטים, כי אין אדם שלא יעבור עליו תלאות רבות והרפתקאות ןצרות ויסורים וכו' כי אדם לעמל יולד (איוב ה-ז),

קבלת הייסורים באהבה

אבל כשיש לו אמונה – גם מצבו הלא נעים הוא גם כן טוב, כי מכיון שיש לו אמונה יוכל לנחם את עצמו, כי השי"ת ירחם עליו וייטיב אחריתו, כי הוא בטוח שאעפ"כ השי"ת ירחם עליו להבא, כי מאחר שהכל מאתו יתברך – בודאי הכל לטובה, כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:),

אע"פ שבשעת מעשה לא מבינים, בגלל המוחין דקטנות שבו הוא נמצא, וגם משום דאיכא הרבה נסתרות בדרכי ה' הנפלאים, ובודאי כל היסורים וכל מה שעובר עליו הם לו לטובה גדולה ולכפרת עוונות, כי כל מה שהשי"ת עושה עמו הוא בודאי לטובה גדולה, ובודאי במה שנוגע לעולמו הנצחי.

וכל מה שעובר עליו – הכל מלמעלה, מחמת גודל אהבת ה' שאוהב אותו, וכשיגדל יבין, ויראה בחוש ובעיניים ויבין למה זה קרה לו.

אבל חילוני שאין לו אמונה, וכן כל מי שאין אמונתו תקינה, חייו אינם חיים כלל, כי תיכף כשבא עליו איזה רעה וצרה, ועגמת נפש, אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ובמה לנחם את עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה, ואין לו שום חיות ושום טוב מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה רחמנא ליצלן, אבל על ידי אמונה יודע כי ישר ה' ולא עוולתה בו (תהלים צב-טז).

ויש ענין שנתהפך הכל לטובה (שיחות הר"ן), וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:) חייו טובים מלאי חיות ושמחה תמיד, אפי' יעבור עליו מה שיעבור עליו, כי אתה עמדי (תהלים כג-ד) ומה טוב ומה יפה ונעים תמיד בכל מצב.

וזה בחי' "ויחי יעקב בארץ מצרים" [טוב]. כי יעקב אבינו שהיה מלא אמונה, ועבר עליו מה שעבר עליו עם עשו הרשע ועם לבן הארמי, וכמה הרפתקאות עם יוסף ועם דינה וכו' וכו', שהם בחי' צרות ויסורים ומצוקות ומצרים, אעפ"כ "ויחי יעקב" הי' מלא אמונה וחיות ושמחה ותקוה, אף בהיותו "בארץ מצרים" בארציות וסבל המצבים המצֱרִים.

ותמיד חי בטו"ב ובנעימים [כי אע"פ שעל כל אחד שעובר עליו מה שעובר עליו, צריך להתפלל ולבכות ולבקש רחמי שמים – זהו בשעת התפילה, אבל כל שאר היום – חי מלא שמחה וחיות ועושה את שלו בעבודת ה' וכו'. כי צריך שיהא לו ב' כיסים, כיס להרגיש ולהכיל המצב כמות שהוא, וכיס שני מלא תקוה ואמונה איתנה, והיסח הדעת ושמחה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה עלון השבועי לשבת ישיבת נצח מאיר על פי השקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב – לחץ כאן להורדת העלון

להמתקת הדינים והייסורין מומלץ לקרוא את התפילות הבאות!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה