קברי אבות

תפילה ביום א' טבת – בקברי אבות בחברון אצל אברהם אבינו

אב האומה – יסוד ושורש והאמונה…

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לכבוד ישיבת "ברסלב מאיר"
  אבקש להתפלל על [שם פרטי ושם האמא] (חובה)
  ולהזכיר את שמי עם הבקשה בפרטיות - במערת המכפלה

  פירוט הבקשה :
  לתרומות לפעילות הישיבה
  עבור ארוחות צהרים חמות לבחורי ישיבה

  יש להשאיר מספר טלפון ליצירת קשר !

  בספרו הקדוש של רבי חיים פאלאג'י, מובא סגולה מיוחדת לתת צדקה לזכותו של התנא רבי מאיר בעל הנס, בראש חודש טבת, ובזכות כך רואים נפלאות והתפילה לא שבה ריקם. וזה לשונו הקדוש "ומידע ידיע שאין תפילתו חוזרת קירם, והוא בדוק ומנוסה !" כך מובא בספרו הק'.
  ועוד כתוב בלשונו "ראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי החנוכה ['מעות חנוכה' הנקרא בימינו 'דמי חנוכה'] לטובת לומדי התורה הק', ובמיוחד בראש חודש טבת בזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כזאת ויראה פועל ד' מפלאות… כי ממקומו יפן ברחמי להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה." וזכות התורה ולומדיה יגן עליו ואור התורה יאיר לו בימים נוראים ונפלאים אלו אשר כל נס חנוכה היה ע"י הצדיקים ותלמידי חכמים שבדור שלא המירו את דתם ולא פסקו מלימוד תורת ה' במסירות נפש..,
  בא' בטבת חל יום ההילולא של אברהם אבינו ע"ה, כמובא בספר "הקרניים" להמקובל בקדמון רבי אהרון אברהם, טבת הוא סוד הטובה, והמת בו נדבק בשכינה הנקראת 'אתי', כמו שמוכח בפסוק 'גדלו לה' אתי', ומיתת האזרחי מוכיח והוא הבשורה טובה כמו שנרמז בו. ומפרש על זה המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי בספרו "דן ידין" שפירוש מיתת אברהם הנקרא איתן האזרחי, שמת בטבת כנודע מספרי מקובלים בסוד ת'קבר ב'שיבה ט'ובה ר"ת טבת, והוא הבשורה טובה כנודע.
  אז זו הזדמנות לעת רצון צדקה לתורה הקדושה ולומדיה יחד עם תפילה ותחנונים אינספור זכויות, רבות לאין שיעור..,
  עננו אלוקי אברהם עננו !
  אלוק דרבי מאיר ענני !
  תנו לייק חזק לחזק את הפעילות שלנו בדף החדש בפייסקוק>> https://www.facebook.com/breslevmeir

  כוחה של תפילה במערת המכפלה:

  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב':

  (במדבר י"ג) "ויעלו בנגב ויבא עד חברון" – "ויבאו" מבעי ליה! אמר רבא: מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות, אמר להן: אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. יהושע כבר בקש משה עליו רחמים, שנאמר: (במדבר יג) "ויקרא משה להושע בן נון יהושע"-  יה יושיעך מעצת מרגלים. והיינו דכתיב: (במדבר יד) "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו" וגו'.

  תפילה על קברי צדיקים יכולה לבטל גזרות: 

  תלמוד בבלי, סוטה יד א', בהגהות הב"ח:

  אמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבנו, עמוד בתפילה בעדנו!  ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

  בחז"ל מובעת דיעה שקברו של משה מחובר עם קברי אבות:

  א. ספרי דברים פיסקא שנז ד"ה (ה) וימת

  סמליון אמר: "וימת שם משה". ומנין אתה אומר מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתם של אבות? נאמר כאן "וימת שם משה" ונאמר להלן (בראשית מט לא) "שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו".

  ב. ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת-הברכה רמז תתקסה

  סמליון אומר: "וימת שם". ומנין אתה אומר מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתן של אבות? נאמר להלן "שמה קברו את אברהם" ונאמר כאן "וימת שם".

  ג. מדרש תנאים לדברים פרק לד פסוק ה

  ד"א "וימת שם משה";  יש אומרים- מחילה היתה יוצאת מקבורתו שלמשה לקבורתן שלאבות; נאמ' כאן "וימת שם" ולהלן הוא אומ' (ברא' מט לא) "שמה קברו את אברהם":
  אליהו מעיר את האבות לתפילה. אם יתעוררו יחד – יבוא המשיח מיד.
  תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף פ"ה עמוד א':

  אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי. יומא חד, ריש ירחא הוה, נגה ליה ולא אתא. א"ל: מאי טעמא נגה ליה למר?  אמר ליה:  אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה, וכן ליצחק, וכן ליעקב.  – ולוקמינהו בהדי הדדי? –  סברי תקפי ברחמי, ומייתי ליה למשיח בלא זמניה.
  (תרגום: אליהו היה שכיח בישיבתו של רבי (ר' יהודה הנשיא). יום אחד, ראש חדש היה, חיכה לו ולא בא. (כשבא) שאל אותו מדוע  אחר. אמר לו: עד שהקמתי את אברהם, ונטל ידיו, והתפלל, והחזרתיו, וכן ליצחק, וכן  לעקב. (שאל אותו): העירם כולם יחד? (ענה לו): אם יקומו כולם יחד ירבו בתפילה, ויביאו את המשיח טרם זמנו.

   

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה