קליפות | קליפת פרעה היא עקשנות וכדאי לבדוק שלא נדבקה בנו

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בא. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (שמות י-ג) "ויבא משה ואהרן אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר ה' אלקי העברים,
עד מתי מאַנְתָּ
לֵעַנות מפני, שלח עמי ויעבדוני".

קליפות ועקשנות | פרשת השבוע בא

להורדה והדפסה | פרשת בא – פרשת השבוע עלון לשבת

והנה ידוע שכל הקליפות נמצאות ומסבבות את הקדושה, דהיינו כל יהודי שבשרשו הוא כשר וקדוש, כגון קליפת עמלק, ואשר על כן כל אחד צריך לחשוד שאצלו שוכן והתיישב איזשהו עמלקי קטן שיש לעקרו ולשרשו מתוכו.

(קליפות) – קליפת פרעה

וכמו כן אצל כל אחד ישנה בחינת קליפת פרעה בתוכו שצריך לעקרה ולשרשה מקירבו,
וקליפת פרעה – היא עקשנות הרעה דסיטרא אחרא.
וזה בחי' פרעה – אותיות העֹרף (כמובא בדברי רבינו הקדוש ז"ל בלקוטי מוהר"ן קמא, (סי' סב-ה). דמאמר ויסב אלקים. וכן איתא שם בסימן קסג- וכמובא בכתבי הארי ז"ל) ראה שאר הפסוקים פ' וישב מדפוס החדש דף פ. ועיי"ש ביחזקאל, דף קצח: וע"ש בריש פרשת בא [במה ששמעתי מזולתי דף רמח (דף כ"ח ע"ג מדפ"י)], דהיינו קשה עורף,

ואם האדם יפשפש וימשמש במעשיו ודרכיו, יגלה כי יש בתוכו עקשן קטן או גדול, שאע"פ שהוא יודע ומרגיש שטועה בכמה וכמה דברים, אעפ"כ אין הוא נכנע ומודה על האמת ומשנה דרכיו.
אלא הוא מתעקש להמשיך בהרגליו הלא טובים, שהם נגד רצון ה' וצדיקיו והתורה הקדושה.

למה קשה לי להשתנות ?

[ומה שאין האדם משנה דרכיו ומעשיו, זהו מחמת גאוה, כי קשה לו להודות שטעה, ומחמת עצלות, כי נוח לו בהרגליו, ומתעצל לעשות מהפכה לשינוי מעשה, ויש עוד סיבות, והצד השוה שבהם שטועה טעות חמורה, וישלם עליה ביוקר, אם לא יתעשת ויתנער ויתעורר ויתחזק].

והנה הצדיקים מעוררים את האדם ליישר דרכיו ולהכנע לה' ולתורתו הקדושה, הן בדיבוריהם הן בספריהם, וזהו "ויבא משה ואהרן" היינו הצדיקים, "אל פרעה" היינו לעקשן, הקשה עורף, "ויאמרו אליו כה אמר ה' אלקי העברים", שהוא כמובן גם כן אלקיך, ומה שהזכיר "אלקי העברים", אף שלכאורה הוא מיותר, כי מה חסר באומרו "כה אמר ה'"?? לרמז לו, כי עצם העקשנות, יכולה להיות טובה מאד, כשהאדם משתמש בה לעקשנות הקדושה. ולא מוותר ולא מתייאש בשום אופן מלעשות רצון ה', אפילו כשזה לא מוצא חן בעיני אחרים, ואפילו בעיני כל העולם, שזה בחי' (יחזקאל לג) אחד הי' אברהם, שאברהם אבינו עבד ה' רק ע"י שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם ולא הסתכל כלל על בני העולם שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים ומלעיגים ומסיתים, וצריך שלא יחוש עליהם ויסתכל עליהם כלל רק כאילו הוא אחד בעולם. וכמבואר היטב בלקוטי מוהר"ן, בהשמטה.

וכמו שאמרו חז"ל (בראשית רבא מב-ח) על הפסוק (בראשית יד-יג) ויבא הפליט ויגד לאברם העברי. שלכן נקרא "עִברי", לפי שכל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם אבינו מעבר אחד. שכל העולם כולו עבד עבודה זרה, ונכשל וטעה באלפי דברים, ורק הוא הי' יחיד בצדקתו ולוחם בדעותיהם הכוזבות. ולזה צריך הרבה עקשנות דקדושה, וזהו "אלקי העברים", שה' מעריך מאד את העקשנות, אבל בתנאי שתהי' עקשנות דקדושה, וכנ"ל. " עד מתי מאַנְתָּ לֵעַנות מפני". ופרש"י כתרגומו "לאתכנעא" והוא מגזירת עני, מאנת להיות עני ושפל מפני. ע"כ.

כלומר שה' וצדיקיו בשליחות ה' מעוררים את האדם להפסיק להיות עקשן, שסתם עקשנות דסיטרא אחרא היא, והיא נגד רצון ה',

ויש להכנע ולחזור בתשובה שלימה לפני ה'. וזהו ג"כ "שלח עמי ויעבדוני". דהיינו הרפה ושחרר את היהודי ועמי שבך, שחרר כל רמ"ח איבריך ושס"ה גידיך, וכל ריגשות הקודש שבך, ותן להם לעבוד את ה', כרצונו יתברך.

להורדה והדפסה | פרשת בא – פרשת השבוע עלון לשבת

בברכת התורה וכטו"ס
ראש מוסדות ברסלב "ישיבת נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הישיבה עולה ומתחזקת הוספנו שיעור בדף היומי.

אנחנו מעלים שיעורים קבועים לצפיה והאזנה

בואו להיות שותפים איתנו בהפצת הקודש

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה