קמע לבית | ברכת הבית להצלחה ושמירה מעין הרע ונגעים

ברכת הבית – קמע לבית, סגולה לבית המסוגלים לשמירה והצלחה וישועות ועזרת השם יתברך להכניס ברכה לביתכם

מאת הרה"ק מוהר"ר ישעיה מקערעסטיר זצוק"ל זי"ע

לערך בשנת ה' אלפים תר"פ שלח הרה"ק הר' ישעי'לה זי"ע "ברכת הבית" ליהודי בשם ר' יהושע קלמפרט ז"ל שהיה גר באיסטסייד מאנהעטן שבאמריקה בארבעה העתקים, וציווה עליו לתלות אותם על 4 קירות העסק שלו כסגולה לבית ולשמירה והצלחה בעסק, לאחר זמן קצר ניצל העסק של ר' יהושע משריפה בדרך נס וגם נושע ממצוקה גדולה ותהי לו הצלחה גדולה מאד בעסקיו ונעשה עשיר גדול.

בשנת תדש"ם לפ"ק, כ"ק האדמו"ר מקערעסטיר שליט"א מבורו פארק ארה"ב נכדו של הרה"ק מוהר"ר ישעיה מקערעסטיר זצוק"ל זי"ע גילה את סוד הקמיע של "ברכת הבית" המיוחד, שהועבר אח"כ לידי ר' ישעיה אפפמאן שליט"א מצאצאי הרה"ק ר' אלימלך מליז'ענסק זצוק"ל זיע"א מתלמידיו של הרה"ג מוהר"ר יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית ירושלים עיה"ק – והדפיס בו את הסגולה והקמע בתוספת תפילות ובקשות לזיכוי הרבים.

וזה נוסח הקמע לבית | סגולה לבית להצלחה ושמירה

אשר יש לכתוב אותו על 4 קלפים מסופר סת"ם על קלף כשר עם דיו ונוצה עם הכוונות כידוע ליודעי חן – לתלות בבית ולומר את התפילות

ילשת באשר בוליב

והאפה הבמוג ולה

וזה סוד הקמע :

יהי שלום בחילך שלוה בארמונותיך
לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהלך
ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח

להשגת הקמע מסופרי ישיבת ברסלב מאיר בירושלים

צלצלו או שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

עוד מובא בליקוטי הלכות רמז לסגולה לבית: חושן משפט_א, חלוקת שותפים ד, אות ד.

דרך החיים נתון לפני כל אדם שבעולם. ואפילו בשאול תחתיות יכולין להתקרב להש"י. כ"ש רבינו ז"ל כמה פעמים. רק שהאדם הוא עוור ואין רואה את הפתח ע"י הקליפות שנקראים חשך. שהם עיקר המניעות. שהם מחשיכין אור עיניו של אדם עד שאין רואה הפתח. בבחי' ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים וכו' וילאו למצוא הפתח.

הכוונה שמי שאינו כדאי לכנוס – מחשיכין את עיניו. שזהו בחי' סנורים עד שהוא לואה למצוא הפתח (לא מוצא פתח ומוצא לחיות חיים אמיתיים בחי' שלווה בארמונותיך). וע"כ אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדם כי אם ע"י האמת. שבכל מקום שהוא. צריך להסתכל רק על האמת לאמת – (ואין לאדם לפחד לאחוז באמת כדברי רבינו העולם הוא גשר צר והעיקר לא להתפחד כלל – בחי' לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהלך).

תפילה מועילה לברכת הבית חיזוק והפעלת הקמיע

ריבונו של עולם מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין – יהי' רצון שנזכה כלנו לשוב אליך בתשובה שלמה באמת אל האמת, לתקן את כל אשר פגמנו מנעורינו עד היום הזה (שהפגמים הם אלו הגורמים לנו את כל ההרפתקאות העוברים עלינו כל אחד ועניינו המבלה בעולם הזה). ומעתה תהיה בעזרנו, שנהיה כולנו כרצונך הטוב באמת, ולא נסור מן רצונך לימין ולשמאל מעתה ועד עולם, ותמשיך עלינו השגחתך בשלמות.

רבונו של עולם, "הטה אלהי אזנך ושמע פקח עיניך וראה שוממותינו", ואל תעלים עיניך מאתנו. וחמל עלינו ברחמיך הרבים, ותשגיח עלינו בעין החמלה והחנינה בעינא חד דרחמי, עינא פקיחא דלא נאים תדיר.

ותמשיך עלי השמירה העליונה הנמשך מחשמ"ל העליון. ותטהר אותי ואת לבושי ובגדי בגשמיות וברוחניות. ותשמר צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם:

ותמשיך עלינו השגחה שלמה ברחמיך הרבים, שנזכה שימשך כח הראות מעיניך עלינו על ידי תורתך הקדושה וצדיקיך האמיתיים אנשי אמת העובדים ומקדשים את שמך בפשיטות ובתמימות בשמחה ובדביקות.

אבל בעוונותינו הרבים ומגודל העין הרעה והרדיפה אחרי התמימי דרך ההולכים בתורת אמת… אנו רחוקים מאד מהצדיקים האמתיים אשר אצלם הם כל אבדותינו וכל העיצות הנכונות והישרות שיכולות לרפא אותנו ולהביא לנו את הישועה הנרצת שאנו נכספים אליה כל כך הרבה..,

ואין אתנו יודע עד מה, מי הוא הצדיק האמת אשר אצלו כל אבדותינו, מכל שכן שאין אנו יודעים שום דרך איך לבקש ולחפש אצלו אחר כל אבדותינו הרבות והעצומות של כל אחד ואחד, לזכות על ידם לחיים טובים ונצחיים באמת. מלא רחמים פקח עיניך ברחמיך כי עיניו על דרכי איש – וראה שוממותינו שאנו הולכים כתועים ואין לבקש, כיתומים ואין להם אב, כטמאים ואין לטהר, כדלים ואין לחננם.

"אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי". להיכן אנוס לעזרה, אל מי מקדושים אפנה, "ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה. זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל ואבקש (כאן יפרש כל אחד צרכיו ובקשותיו).

אנא תעשה למען שמך, ותעזרני ותושיעני תמיד לברוח ולנוס אליך בכל עת. ומכל מיני רדיפות ומחלקת וקטרוגים חס ושלום, ומכל מיני אויבים ושונאים, מכולם אברח ואנוס אליך לבד, ואזכה להתקרב אליך על ידי זה יותר ויותר.

ותעזרני להשפיל ולהכניע אויבי תחתי. ותפקח עיניהם ויראו האמת שכל מחלוקתם ורדיפתם אותי בחינם, כי אין לי עסק עמהם, ואני חפץ שלום באמת, "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה". עזרני והושיעני מלא רחמים חפץ באמת, "שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך, הצילני מאויבי אלהי ממתקוממי תשגבני,

ותזכני ברחמיך הרבים להרבות בצדקה, ואזכה לפזר צדקה הרבה, לעניים הגונים הרבה. ועל ידי זה יתרבה השלום בעולם, ונזכה לשלום בשלמות באמת, לשלום שיש לו פה ודבור, שיהיה שלום בין אדם לחברו, וידברו יחד באהבה ושלום דברי אמת וצדק, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך. ותמהר ותחיש לגאלנו,ותביא לנו את משיח צדקנו. ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב.
ויקוים בי ובני בית מקרא שכתוב: "שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. וכל בניך למודי יהוה, ורב שלום בניך, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך. יהוה עז לעמו יתן, יהוה יברך את עמו בשלום. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, יהוה צורי וגואלי":
ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח, ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי. ותעזור לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה על פדיון נפשי ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל.
עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים בשרשן. ויתגבר מדת החסד על מדת הדין. ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו. ומשם יהיו נמשכין עלינו חסדים טובים תמיד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב.
ויתרבה השלום בעולם, ויקוים מקרא שכתוב: "וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך. יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום":
מי שיש עליו עין הרע כדאי לנסות את התפילה הבאה – תפילה נגד עין הרע מאתר תפילות ישראל
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
רוצים להזמין את הקמע ? דברו איתנו...