עזות פנים

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לס' קרח

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

Korah – ניתן להוריד את העלון השבועי בקבצי PDF

ומצווה להדפיס ולהפיץ דעת רבינו נחמן מברסלב חינם לזיכוי הרבים ! 

 עזות פנים 

 

וזהו (במדבר טז) "ויקח קורח וכו' ויקומו לפני משה וגו' ויאמרו אליהם רב לכם".

והנה מעבר לכל ענין המחלוקת של קורח ועדתו, שהוא חמור מאד מאד, וכדלקמן.., יש לשים לב על עצם מעמד החוצפה, מעמד עזי פנים, שבאו והתייצבו ודברו כך עם מורם ורבם קדוש ישראל ורבם של כל ישראל עד סוף כל הדורות.

הנה כשלומדים פרשת קורח – נחקקת וזוכרים בעיקר ענין המחלוקת שהיא עבירה חמורה, אבל מדלגים או כמעט מדלגים, על חומר ענין החוצפא, אבל כל מעיין ישר יראה שהיא שורש הבעיה, שאילולי חוצפתם לא היו חולקים, ועצם החוצפא היא לא פחות חמורה, וכשנשים לב נראה שכבר עמדו בזה חז"ל. – עיין בתרגום יונתן בן עוזיאל על פסוק ויקומו לפני משה, וז"ל וקמו בחוצפא, באנפי דמשה ע"כ.

וכן איתא במדרש הגדול, ויקומו לפני משה, שקמו לפניו בעזות פנים כענין שנאמר (מיכה ז, ו) בת קמה באמה, ואומר (ש"א כב, ח) כי הקים בני את עבדי עלי לאורב. וכן איתא במדרש לקח טוב כאן. וכן בפתרון תורה איתא מלמד שקמו בעזות פנים ועליהם נאמר (ישעיה ג'- ב) הכרת פניהם ענתה בם וכו'. וכן איתא בילקוט שמעוני (משלי ח"ב רמז תתקנס, בשם מדרש, ע"פ (משלי יח-כג) ועשיר יענה עזות. וז"ל העיז איש רשע בפניו (שם כא-כט) זה [קורח] דתן ואבירם שנאמר ויקומו לפני משה. וכן איתא במדרש תנחומא (סי' ט) שנאמר (משלי כא-כט) העז איש רשע בפניו, ומי שהוא בעל מחלוקת, שנאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים, ושניהם היו בדתן ואבירם, עזות פנים ומחלוקת [וז"ל מדרש לקח טוב, ויקומו לפני משה, העיזו פניהם לפניו, אלו הזכורים מעלה. וכן איתא במדרש רבא [יח. יב], ככל הכתוב במדרש תנחומא. וכ"ה בילקוט שמעוני רמז תשנא. וכן הוא במדרש תנחומא הישן, אות כא.

והנה העז פנים – הוא אדם ירוד ומגונה ובזוי ומרוחק מאד, כדאמרינן במסכת כלה רבתי (פ"ב) עז פנים – ר' אליעזר אומר [סימן שהוא] ממזר. ר' יהושע  אומר בן הנִיָדה. רבי עקיבא אומר ממזר ובן הנדה.

ועיין שם – אין לעז פנים תשובה.

ואמרינן (תענית ז:) כל אדם שיש בו עזות פנים – סוף נכשל בעבירה, ובידוע שנכשל בעבירה, וכן אמרו (ב"מ פג:) מדחצוף כולי האי – ש"מ רשעא הוא. ואמרינן (תענית ז:) כל אדם שיש בו עזות פנים – מותר לקרותו רשע, ומותר לשנאתו. ואמרינן (במדבר שם, תנחומא שם) מי שיש בו עזות פנים, ואינו מתבייש לפני מי שגדול הימנו – נקרא רשע. ואמרינן (תנא דבי אליהו רבא פט"ו) הנהנתין ועזי פנים – עליהם הוא אומר (תהלים לז, יז) כי זרועות רשעים תשברנה.

ואיתא בכלה רבתי (פ"ב) כיון דמעיז פניו – נקרא רשע. ואמרינן (חגיגה יד.) שמונה עשרה קללות קילל ישעיה את ישראל, ולא נתקררה דעתו, עד שאמר להם המקרא (ישעי' ג, ה) ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, ואמרינן (קה"ר ט-כו) כל המעיז פניו בתלמיד חכם – כאילו מעיז פניו במלך [שחייב מיתה]. ואמרינן (אבות פ"ה, מ"כ) עז פנים – לגיהנום [ואין זו קללה, אלא מציאות מתבקשת].

ואמרינן בזוה"ק ויקהל (דף ריח.) כל אינון תקיפי מיצחא דלית להו כסופא – לית הון חולקא בעלמא דאתי, אבל מאידך מי שהוא בושת פנים – חלקו בגן עדן (אבות שם). ויהי' חלקינו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

קריאת קודש 

לאחינו אוהבי התורה ולומדיה

לבוא להיות עזר בגיבורים

כל אשר נדב ליבו לתרום אפילו סכום קטן 

באופן קבוע לטובת ארוחות צהריים חמות לבחורי הישיבה

וזכות התורה תעמוד לכם בעולם הזה ולעולם הבא

לברכה הצלחה וישועה בכל תפילותיכם  ! 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה