תפילה לפרנסה וזיווג הקשים כמו קריעת ים סוף ב7 שביעי של פסח

שביעי של פסח קריעת ים סוף – זהו הזמן שבו נבקעו מעייני תהום, הם סוד מעיינות החכמה וזיווגי הנשמות ותיקונם

בעת רצון של 7 של פסח לפנות בוקר נקרע הים ל 12 חלקים ועם ישראל ניצלו מן המים הזדונים, הם המחשבות רעות והבילבולים ועכירות המוח…

ומובא בספרי המקובלים… שזהו זמן מסוגל לתפילות וייחודים

ובפרט שביעי של פסח סגולה ל:

להתפלל על זיווג הגון התלוי בשידוכי המוחין והדעת,

וכן לתפילות על הפרנסה התלויה ביישוב הדעת ומוחין כשרים וטהורים, וכן כל השנה לקיים משא ומתן באמונה כראוי ולהרבות בצדקה ומצות מעשיות – שהם עיקר הברכה לפרנסה כשרה ברווח ובנחת!

בשביעי של פסח אומרים תפילת יזכור לעילוי נשמות. 

ימי הספירה (ספירת העומר) הם ימים של פדיון נפשכמו שיבואר במאמר קצר אחרי התפילות, ובמאמר מורחב בהמשך באתר הבית של חסידי ברסלב – ישיבת ברסלב מאיר !!

** סגולה לומר שירת הים לפנות בוקר של 7 של פסח **

הודעה חשובה : לתורמי הישיבה בקישורית הבאה >> תפילת יזכור, וסגולת שביעי של פסח !

שביעי של פסח – תפילה לזיווג הגון הקשה כמו קריעת ים סוף!

אל ברוך גדול דעה, זכנו ברחמיך הרבים וגלה לנו בחסדיך העצומים את הצדיק האמת שהוא בעל דעת גדול. זכנו למצוא אותו ולהתקרב אליו באמת, ולשמע תורה מפיו הקדוש, ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זווגם (ובפרט על פלוני בן פלוני), ועזור להם והושיעה להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו האמתי ההגון לו מן השמים חיש קל מהרה, בלי שום עיכוב ובלי שום צער ויסורים כלל.

כי אין אתנו יודע עד מה, שום עצה ותחבולה איך לבקש הזיווג לכל אחד. כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זווגו האמתי, כי כל הזיווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד, אשר קשה לזוגן כקריעת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזוגם כי אם על ידי הדעת האמתי המשדך כל השידוכים.

על כן צריכים לשמע תורה מפי הבר דעת האמתי שהוא מחדש חידושים נפלאים בתורה, ומחבר ומיחד אתון רברבין ואתון זעירין, ומקשר ומשדך דברי תורה ממקום למקום, אשר על ידו נגמרים כל השידוכים שבעולם. בסוד "כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה יבקשו מפיהו" ראשי תבות שידו"ך,

אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאתנו ולא נדע איך למצוא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמע תורה מפיו, ועתה מאין יבוא עזרנו, על כן עינינו תלויות אליך לבד מלא רחמים יושב ומזווג זיווגים, שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זווגם (ובפרט וכו'), ותשלח לכל אחד מהרה זווגו ההגון לו מן השמים באמת, ותהיה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקים בו ובכל הצריכים למצוא זווגם "מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מהשם".

אדון יחיד, מלא רחמים, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, חוס ורחם וחמל על ימי הנעורים של נערי עמך בית ישראל, והודיענו נא את דרכיך, איך נזכה לדעת למצוא זווגם האמתי של כל התלוים בנו.

זכנו ועזרנו שבכוח וזכות הצדיקים הגדולים האמתיים שהם הדעת הקדוש של כל העולמות, אשר המשיכו וגלו דעת גדול ונפלא באמת גם בעולם הזה, בכוחם וזכותם נזכה מהרה למצוא בת זווגם של כל אחד ואחד מעמך בית ישראל, ונזכה להשיאם מהרה למזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום.

ותהיה כרצונו, ולא תהיה מנגדת אליו כלל חס ושלום, רק ידורו באהבה ושלום בקדשה ובטהרה כרצונך באמת. ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את הברית קדש בקדשה גדולה באמת, אשר כל התורה כלה תלויה בזה, והוא עיקר הניסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים.

ויזכה כל אחד ואחד להוליד מאשתו בנים ובנות דורות ודורי דורות עד עולם, וכלם יהיו חיים וקימים לעבודתך וליראתך לאורך ימים ושנים טובים. ויכירו וידעו אותך ואת גדלת צדיקיך האמתיים אשר בהם בחרת, ויתגלה להם הדעת הקדוש שהשאירו כל הצדיקים בזה העולם.

ותמלא כל משאלותנו ברחמים, ככל אשר שאלתי מאתך בעל הרחמים בעל החמלה בעל החנינה כי רחמיך לא כלים, ואתה חפץ שגם גרוע ופחות כמוני כמוני, יבקש אותך על כל הטוב והחסד, כי אתה טוב ומטיב לכל, וזה עקר גדלתך כשאתה עושה חסד נפלא עם הרחוקים ממך ובפרט עם רחוק כמוני, כי אתה חונן את מי שאינו ראוי לחון, ומרחם על מי שאינו ראוי לרחם.

ובפרט שאני רואה בכל עת את כל החסדים והטובות והנפלאות אשר אתה מפליא חסדך עלי בכל יום ובכל עת ובכל שעה. "כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה". "חסדך גדול עלי" בלי שעור וערך ומספר, "כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללויה".

על כן מצא עבדך את לבו להתחנן לפניך על כל אלה, כי לא על צדקותי אני מפיל תחנתי לפניך כי על רחמיך הרבים ועל כח וזכות הצדיקים האמתיים הזוכים ומזכים את הרבים, אשר כחם וזכותם מספיק גם עלי, להושיע גם אותי ואת זרעי וזרע זרעי וכל עמך בית ישראל עד עולם בכל הישועות שבעולם. כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך, "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי", אמן ואמן:

יזכור, נר, שביעי של פסח, קריעת ים סוףתפילה לפרנסה – המסוגלת לשביעי של פסח

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלי ותעזרני ותושיעני שאזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ותתנני לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים. ואזכה לקים בשלמות מצות "ואהבת את יהוה אלהיך", שיהיה שם שמים מתאהב על ידי, שיהיה משאי ומתני באמונה, ודבורי בנחת עם הבריות.

ויהיה רוח המקום ורוח הבריות נוחה הימני. ואהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ואמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. ותרחם עלי ותזמין לי פרנסתי ברוח, ותתן לי כל צרכי וכל צרכי אנשי ביתי קדם שאצטרך להם, בלי יגיעה וטרח ועמל כלל.

רבונו של עולם אתה ידעת כי קשין מזונותינו כקריעת ים סוף, אבל גדול אתה ורב כח, ובכחך הגדול ובחסדיך הרבים, גם קריעת ים סוף קל לפניך, כי מי יאמר לך מה תעשה ואין דבר נמנע ממך, על כן רחם עלינו בזכות אבינו הראשון אברהם איש החסד, ועשה למען אהבתו, ותן לנו פרנסותינו בהרחבה גדולה בלי יגיעה וטרח ובלי שום טרדא כלל,

ואל תצריכני לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, באופן שאזכה לשמור מצותיך ולעשות רצונך ולעסק בתורתך תמיד כל ימי חיי אני וזרעי וזרע זרעי וכל זרע עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. ויקים בי מקרא שכתוב: "השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך, לא יתן לעולם מוט לצדיק. עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו. פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון".

אבי אב הרחמן פרנסני וכלכלני ברחמיך הרבים לבד, לא כמעשי וכרע מעללי, רק כחסדך עשה עמי, כמו שכתוב: "נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו". ואל תעזבני ואל תטשני, עזרני כי עליך נשענתי, "אל תעזבני יהוה, אלהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי אדני תשועתי":

  • תפילה לפרנסה | קמע וסגולות לפרנסה. יש לקרוא את התפילה להצלחה, תפילה לפרנסה, ואת הפסוק יש לקרוא מהקמע ! בעניין השאלה כמה יש להתפלל ? ידוע המעלה של 40 יום ברצף, אבל בענייני הפרנסה …
  • תפילה לפרנסה והצלחה ליקוטי תפילות ח"ב סימן יז "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו. פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון". רבונו של עולם תן לי פרנסה בכבוד קודם שאצטרך לה, באופן שאזכה …
  • תפילה לבטחון – תקראו לזה תפילה לבטחון, תפילה לפרנסה, תפילה לממון, תפילה להצלחה, תפילה לישועה התפילות של רבי נתן מועילות להכללללללל !! תקראו את התפילה במתינות, תעיינו בנאמר ותוכלו להוסיף דיבורים משלכם לדבר …
  • פרשת המן – סגולה לפרנסה חכמינו ז"ל אמרו כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לֹא יחסר לו פרנסה ומקודם אומרים את ה יהי רצון. סגולה מהרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"א לומר ביום ג' דפרשת …

מאמר ובו מובא בקצרה מעלת הפדיון ערב פסח, שביעי של פסח, ספירת העומר…

אוסף מאמרים והסברים ומסירת שמות לפדיון נפש – פדיון נפש

המאמר ערוך על פי ליקוטי הלכות אורח חיים חלק א, אות י"ס

…כִּי עִקַּר הַגְּאֻלָּה מִמִּצְרַיִם וּמִכָּל הַגָּלֻיּוֹת [הן בפרטיות הצרות והרפתקאות העוברים על כל אחד ואחד והן כלל ישראל] וְכָל הִתְקָרְבוּת יִשְׂרָאֵל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא עַל-יְדֵי בְּחִינַת פִּדְיוֹנוֹת שֶׁהוּא בְּחִינַת הַמְתָּקַת הַדִּינִים, שֶׁעַל יְדֵי זֶה פָּדָה אוֹתָנוּ מִמִּצְרַיִם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דְּבָרִים יג) הַפּוֹדְךָ מִבֵּית עֲבָדִים, וְעַל יְדֵי זֶה הוּא פּוֹדֶה אוֹתָנוּ גַּם עַתָּה מִכָּל הַצָּרוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָנוּ אוֹמְרִים בְּכָל יוֹם "פּוֹדֵנוּ וּמַצִּילֵנוּ מֵעוֹלָם הוּא שְׁמֶךָ וְכוּ' " וְאָנוּ מְקַוִּים שֶׁיִּגְאַל וְיִפְדֶּה אוֹתָנוּ מִגָּלוּת הַמַּר הַזֶּה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה לְמַעַן שְׁמוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים קל) וְהוּא יִפְדֶּה אֶת יִשְׂרָאֵל וְכוּ', וּמֵבִיא גּוֹאֵל לִבְנֵי בְנֵיהֶם לְמַעַן שְׁמוֹ וְכוּ'.

אֲבָל בִּשְׁעַת יְצִיאַת מִצְרַיִם קֹדֶם קַבָּלַת הַתּוֹרָה לֹא הָיָה אֶפְשָׁר לַעֲלוֹת לְשָׁם כַּמּוּבָן בַּכַּוָּנוֹת, וְזֻהֲמַת מִצְרַיִם הָיָה נֶאֱחָז בָּהֶם מְאֹד, עַל-כֵּן הָיְתָה קָשָׁה הַגְּאֻלָּה מְאֹד, אַךְ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הֵאִיר עֲלֵיהֶם מֹחִין רַבִּים וּגְדוֹלִים בְּהֶאָרָה נִפְלָאָה מְאֹד שֶׁלֹּא כַּסֵּדֶר וְעַל-יְדֵי זֶה נִגְאֲלוּ, אֲבָל אַף-עַל-פִּי-כֵן עֲדַיִן לֹא עָלוּ עַד בְּחִינַת הַדִּיקְנָא קַדִּישָׁא שֶׁהוּא בְּחִינַת עֵת רָצוֹן הַנַּ"ל עַד שָׁבוּעוֹת, רַק הַגְּאֻלָּה הָיְתָה עַל-יְדֵי הֶאָרָה עֲצוּמָה שֶׁל כָּל הַמֹּחִין וְכוּ'…,

…וְכָל זֶה הוּא בְּחִינַת מ"ט יְמֵי הַסְּפִירָה מָחֳרַת הַשַּׁבָּת עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִית וְכוּ', כִּי בָּהֶם עוֹסְקִין לְהַמְתִּיק תֹּקֶף הַדִּינִים עַל יְדֵי הֲנָפַת עֹמֶר שְֹעוֹרִים וְעַל-יְדֵי הַסְּפִירָה לָעֹמֶר וְכוּ' כַּיָּדוּעַ כִּי מ"ט יְמֵי הַסְּפִירָה הֵם בְּחִינַת מ"ט אוֹתִיּוֹת שֶׁבִּשְׁתֵּי פָּרָשִׁיּוֹת שֶׁל קְרִיאַת שְׁמַע, שְׁמַע וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד,

שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם כ"ה אוֹתִיּוֹת וְכ"ד אוֹתִיּוֹת כַּנַּ"ל לְהַמְשִׁיךְ הַמְתָּקָה מִבְּחִינַת כ"ה אַתְוָן דְּאִתְּמַר עָלַיְהוּ כֹּה תְבָרְכוּ וְכוּ', לִבְחִינַת כ"ד וְכוּ' דְּאִתְּמַר עֲלָהּ בְּגָלוּתָא אַל יָשׁוּב דַּ"ךְ נִכְלָם, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת פִּדְיוֹן הָעֶלְיוֹן הַכּוֹלֵל הַנַּ"ל וְעַיֵּן בְּסֵפֶר לִקּוּטֵי הָאֲרִיזַ"ל בְּלִקּוּטֵי יְשַׁעְיָה בְּדַף י"ג ע"ב…

וְזֶה בְּחִינַת בִּזַּת מִצְרַיִם וּבִזַּת הַיָּם [שביעי של פסח – קריעת ים סוף], שֶׁהִזְהִירָם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל זֶה מְאֹד, כְּדֵי לְקַיֵּם הַבְטָחָתוֹ שֶׁהִבְטִיחַ לְאַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם 'וְאַחֲרֵי כֵן יֵצְאוּ בִּרְכוּשׁ גָּדוֹל, כִּי כְּשֶׁיִּשְֹרָאֵל הוֹצִיאוּ הָעֲשִׁירוּת וְהָרְכוּשׁ מִמִּצְרַיִם וּבָא לְיָדָם לִרְשׁוּת דִּקְדֻשָּׁה זֶה בְּחִינַת פִּדְיוֹן הַנַּ"ל שֶׁהוּא עַל-יְדֵי שֶׁבָּא הַמָּעוֹת לְיַד הַצַּדִּיק..,

כִּי יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְהַמִּצְרִים נִקְרָאִין כֻּלָּם צַדִּיקִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים וְכוּ' ", וְעַל-כֵּן כְּשֶׁבָּא הָרְכוּשׁ לְיָדָם נִמְשָׁךְ בְּחִינַת הַפִּדְיוֹן הַנַּ"ל, וְהַכֹּל בְּכֹחַ מֹשֶׁה שֶׁלָּקַח עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ שֶׁנִּסְתַּלֵּק גַּם כֵּן בְּשַׁבָּת בְּמִנְחָה וְכוּ' וְכַנַּ"ל…

בואו תזכו בנו ! מפעלי קמחא דפסחא דחסידי ברסלב

בתרומה עבור קמחא דפסחא ו/או סעודת עניים בבית התבשיל לחג הפסח,
יתפללו עבורכם חסידי ברסלב וגדולי רבני החסידות במשך כל ימי הפסח לחירות וגאולה שלימה. שמות התורמים יוזכרו על ידי המשפחות הנתמכות ורבני הישיבה.

כמו כן ניתן למסור שמות של נפטרים

לע”נ בתפילת יזכור שביעי של פסח

אשר נוהגים בו להזכיר נשמות (השכבה לנפטרים)

לחץ כאן – לתרומה בכרטיס אשראי באופן מאובטח ע”י חברת קשר

הרימו תרומתכם דרך חברת קשר בצורה מאובטחת תרומות דרך פייפל ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
שלחו שמות חינם לברכה בשביעי של פסח לזיווג הגון ולפרנסה ברווח ובנחת - שלכם ישיבת ברסלב מאיר