שופר, לשון שפרו מעשיכם

שופר לשון שפרו מעשיכם

………………….

כי התשובה והתפילה מועילה

ומתקבלת ברצון וחביבות יתרה

כשאדם מראה שהוא רציני

(לא כמו ילד קטן שמבקש "סליחה..," ובורח חזרה לסורו)

אלא מראה השתדלות ורצון לתקן ולשנות, 

להתקדם רוחנית להשתנות במידות טובות…

אפי' שיתחיל בדברים קטנים

אבל קבועים חזק, חוק ולא יעבור !!

תנסו את זה בשלום בית, עם חברים, בעבודה,

וברוחניות והתקרבות להשם ית' – תראו ברכה במעשיכם !

תפילה לשמיעת קול שופר בראש השנה

(מלוקט מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב)

זכנו ברחמיך הרבים לקיים מצות תקיעת שופר בראש השנה בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה, באימה וביראה ובאהבה ובשמחה וחדוה גדולה. ותזמין לנו תמיד תוקעים הגונים בראש השנה צדיקים וכשרים, שיהיה להם כח לעורר על ידי קול השופר את קול השופר העליון אשר אתה עתיד לתקוע בו לחרותנו. ועל ידי זה תקבץ נדחינו, ותשיב לנו את כל אבדותינו שאבדנו מעולם עד היום הזה.

אלהינו ואלהי אבותינו תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותנו, וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלים", ונאמר: "ואדני אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן יהוה צבאות יגן עליהם", "כן תגן על עמך ישראל בשלומך". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

ותעזור לנו ברחמיך הרבים להתפלל בכונה גדולה תמיד, ובפרט בירח האיתנים בראש השנה ויום הכפורים והושענא רבא עזרנו להתפלל אז בכח גדול ובכונה גדולה ועצומה. ותזמין לנו ברחמיך בראש השנה ויום כפור מתפללים ותוקעים הגונים וכשרים, שיהיה להם כח לרצותך ולפתותך ולעורר רחמיך. ותעזרנו לשמע קול שופר בראש השנה בכונה שלמה כראוי. ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בשלמות עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה, ונזכה לשמע קול השופר בעצמו ולא שום קול הברה.

ויכנס קול השופר הקדוש בלבנו היטב וימשך עלינו קדשה גדולה על ידי כל הקולות הקדושים של השופר. ויתגבר ויתחזק קול השופר הקדוש בראש השנה "הן יתן בקולו קול עז". ויפל עלינו פחד וחרדה ואימה ויראה ובושה גדולה ועצומה מפניך על ידי קול השופר. כמו שכתוב: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". וקול השופר יהיה הולך וחזק מאד, עד שיכניע וישבר ויבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא, הן עזות הגוף הן עזות של העזי פנים שבדור.

ונזכה לשמוע כל הקולות הקדושים של השופר הקדוש בשלמות, הן קול תקיעה, הן קול שברים, הן קול תרועה. ונשמע היטב ונקבל בלבנו קדשת כל הקולות הללו, עד שיהיה נשבר עזות גופנו על ידי זה ויתעורר ליבנו בתשובה שלמה לפניך.

ונזכה להיות "שמחים וטובי לב" בראש השנה בכל היום כלו, עד שנתעורר בבכיה גדולה מתוך השמחה העצומה בשמך הגדול, ויקים בנו מקרא שכתוב: "ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום (ראשי תיבות בכיה), ובצדקתך ירומו. כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו":

תרחם עלינו ותמשיך עלינו יראה ופחד ואימה דקדושה גדולה ועצומה. ובפרט בעת שמיעת קול שופר תזכנו שיבא בלבנו יראה גדולה, ותשפיע פחדך ואימתך ויראתך עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם, וייראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם:

אבינו מלכנו זכנו ברחמיך לקבל ולהמשיך עלינו קדשת ראש השנה בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה ובבכיה גדולה מתוך שמחה ובקדשת המחשבה ביותר ביראה גדולה, ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בקדשה גדולה בשלמות כראוי, עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה, ובאימה וביראה גדולה, כמו שכתוב: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו".

ונאמר: "אשרי העם יודעי תרועה, יהוה, באור פניך יהלכון. בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו כי תפארת עזמו אתה, וברצונך תרום קרננו. כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו".

ונאמר: "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה". ונאמר: "תקעו בחדש שופר, בכסא ליום חגנו, כי חק לישראל הוא, משפט לאלהי יעקב".

ונזכה לסדר לפניך מלכיות וזכרונות ושופרות בכונה גדולה ובשלמות גדול, עד שנזכה לרצות אותך שתביא לנו את משיח צדקנו חיש קל מהרה. ויקים מקרא שכתוב: "והריחו ביראת יהוה", ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשינו במהרה בימינו…

וברחמיך הרבים תצוה למלאכיך הקדושים האוחזים בידם שופרות הממנים לבקש ולחפש ולחפור ולחתור אחר אבדות, שישתדלו בתיקון נפשנו, ויבקשו ויחפרו אחר כל האבדות שאבדנו בעוניינו מעודנו עד היום הזה, על ידי תאותינו הרעות, ובפרט על ידי פגם הברית.

את כל מה שאבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, הכל יחפרו ויחפשו וימצאו כולם מהרה, ויחזירו אותם לנו, באופן שיתקנו נפשותינו על ידי זה בתכלית התיקון באמת כרצונך הטוב: 

שנה טובה ומבורכת שנזכה לשפר מעשינו ולמצוא כל אבדותינו הן בגשמי הן ברוחני !

בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר

לתרומות 050-4161022

www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה