שירת הים וט"ו בשבט

שירת הים – וט"ו בשבט

 

עניין מה שקורין שירת הים לעולם בחודש שבט דהיינו סמוך לחמשה עשר בשבט שהוא ר"ה לאילות. כי ט"ו בשבט הוא סמוך לעולם לשבת שירה. ולפעמים חל שבת שירה בט"ו בשבט בעצמו. כי ט"ו בשבט שהוא ר"ה לאילנות לענין ערלה ונטע רבעי… שהוא בחי' תיקון חטא אדה"ר ע"י הקול המשקה את הגן, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע וכו'. שזה זוכין ע"י התפילה בבחי' דין של הבעל כח.

וכן בכל הד' ראשי שנים שהם ימי דין, כי עיקר בירור הדינים הוא ע"י המוח שהוא הראש, כי כולם במחשבה אתברירו.

וע"כ בכל הראשי שנים שהם בחי' ראשים בחי' מוח אז צריכין להמתיק דינים ולברר ולהוציא כל חיות הקדושה מן הקליפות. שזהו עיקר המתקת הדינים כשמבטלין אחיזת הקליפות שנאחזין בהם. ועיקר הבירור הוא ע"י התפילה בבחי' דין של הבעל כח . שמשתמשים עם זאת התפילה בד' ראשי שנים כדי לברר הדעת דקדושה מן הקליפות כדי לתקן ולהשלים הדעת דקדושה שהוא בחי' ראש בחי' ראשי שנים.

כל זה הוא בחי' קריעת ים סוף בחי' אתה פוררת בעזך ים וכו' כמבואר היטב במאמר תקעו ג' בספר ליקוטי תנינא בסי' ח' .

וע"כ קורין שירת הים סמוך לט"ו שהוא ראש השנה לאילנות שהוא בחי' תיקון זה.

 ליקוטי הלכות יורה דעה הלכות ערלה הלכה ג אות יב

כתיבת תגובה