מדריך קצר לשלום בית לאישה כשרה – 10 דקות קריאה ותפילה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר מצורע | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

מדריך לשלום בית לאישה כשרה – 10 דקות קריאה ותפילה מתוך פרשת השבוע מצורע – מאת ראש ישיבת נצח מאיר ירושלים.

(ויקרא יד-ב) "זאת תהיה תורת המצׂרע ביום טהרתו".

מדריך קצר לשלום בית לאישה כשרה

ידוע ומפורסם מהמציאות שמסתמא האישה יש לה כח השפעה עצום על בעלה, הן לטוב הן למוטב (לרעה, בלשון סגי נהור).

וההשפעה היא בשני אופנים בטובות וברעות, בטובות – שאשה כשרוצה יש לה התנהגות רכה ונעימה כלפי בעלה, ועי"ז בכוחה להשפיע עליו, וכמו שכתוב (משלי כה-טו) ולשון רכה תשבר גרם (ורישא דקרא "באורך אפיים – יפותה קצין" שייך לסיפא), כי ע"י שטוב לו ונעים לו איתה, ורוצה שהמצב ימשיך, יש להתנהגות זאת דינמיקה חיובית מבחינתה, וה"פידבק" מגיע, ונוטה לעשות רצונה, ועי"ז היא משפיעה עליו.

וישנה השפעה שהיא משפיעה עליו בבחי' "רעות". דהיינו כשאינו עושה רצונה, היא עושה לו חיים לא קלים, ומציקה ומציקה ובוכה ומייללת, עד שרע ומר לו, ולא מוצא דרך לחיות ולשרוד אא"כ יעשה את רצונה,

שזה בחי' מעשה דלילה ושמשון, וכמ"ש (שופטים טז) ויהי אחרי כן ויאהב אישה ושמה דלילה, ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנוהו לענותו, ותאמר דלילה אל שמשון הגיד נא לי במה כוחך גדול.. ותאמר דלילה אל שמשון הנה התלת בי וגו'.

ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי, זה שלש פעמים התלת בי ולא הגדת לי במה כוחך גדול, ויהי כי הציק לו בדבריה כל הימים ותאלצהו, ותקצר נפשו למות.. ויגד לה את כל לבו (וזה גרם שיאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחושתיים ויהי טוחן בבית האסורים והסוף ידוע).

והנה כח השפעתה הוא לא רק בענינים גשמיים, אלא גם ולא פחות בנושאים רוחניים, אישה יכולה להשפיע על בעלה לקבוע עתים לתורה ולקרבו לה' ולעבודת ה', וכן רח"ל להיפך, יכולה לגרום לו לקנות אייפון ולהפסיק את שיעורי תורה ולהרחיקו מעבודת ה', ח"ו.

וכדכתיב (משלי יד-א) חַכמות נשים בנתה ביתה, ואיולת בידיה תהרסנו. וכמ"ש חז"ל (תנחומא פ' קורח, ב) ויקח קורח, הלך ליטול עצה מאשתו, ובהמשך (שם י) אמר רב, און בן פלת אשתו הצילתו, מה עבדת? אשקיתיה חמרא (השקתה אותו יין), ארויתיה (עד שהשתכר), ואגניתיה בערסיתיה (השכיבה אותו במיטתו), והוה יתבא אבבא דביתא וסתרתיה למזיה (והייתה יושבת על פתח ביתה ומפזרת שיערה), כל מאן דאתא בשביל און בעלה, חזיה והדר (כל מי שבא לקרוא לבעלה היה רואה אותה בגילוי ראש והיה חוזר לאחוריו). אדהכי והכי איבלעינהו ארעא (בין כך ובין כך בלעה האדמה את קורח והחולקים על משה רבינו, ובעלה ניצל), היינו דכתיב (משלי שם) חכמות נשים בנתה ביתה – זו אשתו של און,

ואיולת בידה תהרסנו – זו אשתו של קורח – שהיא זאת שהסיתה אותו לכל המחלוקת (עץ יוסף).

ורמז לכל הנ"ל "זאת תהיה תורת המצורע" אמרו חז"ל (ערכין טו: ועוד) כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו..

'מצורע' – מוציא שם רע. וכן הרבה עוונות גורמים צרעת לאדם – ולא מעט מהם באים ע"י פיטפוטים ופיתויי אשתו.

וזה בחי' 'זאת'.. זו אשתו, וכמ"ש (בראשית ב-כג) זאת הפעם עצם מעצמי.. כי מאיש לוקחה זאת, וכתיב (שם יב-יב) אשתו זאת, וכתיב (שם כט-כז) מלא שבוע זאת, ונתנה לך גם את זאת.

ומאידך "זאת תהי' תורת המצורע ביום טהרתו", שטהרתו וקירבתו להשי"ת ולעבודתו – יהיו ע"י זאת – זו אשתו וכנ"ל.

ואשרי הזוכה לאשה כשירה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה העלון לשבת ישיבת נצח מאיר – לחץ כאן פרשת מצורע

קראת את המאמר נהנת? עכשיו תשקיעי בעבודת התפילה, כדי להשיג ולהכניס את השלום לבית – תפילה לשלום בית

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה