שליחים | פרשת השבוע שלח לך

אנשים טובים באמצע הדרך

פרשת השבוע שלח לך

כתוב (במדבר יג, ב) "שלח לך אנשים".

רמז יש כאן שכשאדם צריך לשלוח שליח לדבר מה, שלא ישלח מכל הבא ליד ומזדמן, אלא ישלח אדם נבון המתאים לשליחות (ודבר זה מרומז במלה "אנשים" – מענשטי"ם) כי השליח צריך להיות מענט"ש.

דהיינו בן אדם נבון, בעל דרך ארץ ובעל נימוס, ומתאים לשליחות,

שאחרת – הרבה עגמת נפש יסבול מכך, וגם בזיונות רבים יצטרך לספוג,

וכתיב (משלי כו, ו) מקצה רגליים חמס שותה, שולח דברים ביד כסיל.

כי אם ישלח כסיל לקנות מוצר – יביא לו מוצר פגום, ובמחיר מופקע ויקר,

ואם מדובר מאוכל – יביא לו מוצר שתאריכו פג תקפו, או קרוב לכך, וביצים שבורים (שיקנה אותם שבורים, או בעצמו ישבור אותם בדרך),

ויתכן ג"כ שיאבדם  גם לא יבין מה הוא מדבר אליו ומבקש ממנו.

ואם ישלח איתו דברים = דהיינו דיבורים, לא יבינם, ולא ימסרם אלא מסורסים,

ואפילו ישלח מכתב ויבקש שיחזירו תשובה דרכו – יעבירו לו דיבורים שהשליח יעוותם.

ובשליחות ש"הזמן" גורם חשוב, יקדים או יאחר שלא לענין.

וספק אם יגיע לכתובת הנכונה, ואפילו יגיע, יגיע לחנות לפני שפתחו ויתייאש וילך, או אחרי שסגרו.

ואם לקנות מבצע יבקש – יקנה לו מוצר דומה שלא במבצע ובמחיר כפול, וכהנה תקלות אין סוף !!!

ועוד רמז יש כאן שישלח אדם הנאמן לו  ולשליחותו, וזה "שלח לך" היינו שליח להנאתך (כעין שפרש"י על פסוק לך לך (בראשית ) להנאתך.

ושליח מאנשי שלומך, הנאמן לך. כי שליח שאינו כזה, אפילו הוא חכם ופיקח,יתכן  שישתמש עם חכמתו להרע, בבחינת (ירמיה ד,כב) חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו.

ויש שליחים שחכמתם חכמת הנחש בהם, ויהפכו ויסרסו הדברים, כדי שיצאו ויסתדרו הענינים כרצונם, ומשום נגיעה ואינטרס קל שיהיה לו, יוכל להרוס ולקלקל הרבה.

וע"כ אמרו חז"ל (עירובין לא:) חזקה ! שליח עושה שליחותו, כי מן הסתם אדם שולח שליח המתאים לתפקיד, וכנ"ל.

אבל אם אינו כן – אמרי אנשי במליצה (קדושין מא:) שלוחו של אדם – כמותו. כמותו "היינו אזוי ווי זיין טויט", דהיינו כמו המוות שלו, ודי לחכימא.

ואמרו (במדבר רבא טז, ב) אשתוללו אבירי לב (תהלים עו-ו), על שהיו שולחין טיפשים, ואמרו (תנחומא כי תשא כה) בושה לאדם שהוא משלח שוטה בשליחותו אצל המלך וכו'.

וכשם שצריך האדם יישוב הדעת בשליחות שליחים,

כן צריך יישוב הדעת בכל עניניו, ועי"ז יזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.

בברכת התורה וכטו"ס,

ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה 0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה