שמן זית

פרשת השבוע תצוה

פרשת השבוע תצוה | תקציר : גודל מעלת לימוד התורה למי שממית עצמו עליה | עיקר סגולת התורה להביא את האדם לרוממות עילאה ולהכיר חובתו בעולמו באה ע"י עמלה של תורה, וכל שהאדם מוסיף ביגיעתו, מנתק בזה חבלי היצר, וממאס בתענוגי ההבלים ונפשו משתוקקת לריגשי קודש ועונג החכמה ומתק טהרת הלב..,

פרשת השבוע להדפסה בPDF >>ברסלב פרשת השבוע תצוה

שמן זית

(שמות כז-כ) "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור".

בכל עניין שלומדים תורה, הן בבקיאות הן בעיון, הוא דבר עצום ונפלא, וה' שמח,

אבל הבדל גדול יש בניהם (בין העיון לבקיאות) וכדאיתא בספר "סדר היום" (אחר הנהגת אדם בצאתו מבית הכנסת) שיש הפרש רב ועצום בין המעמיק לקורא על פני המים והלומד כקורא באגרת,

(ומסביר למה) כי לא נמצאת הטעות והשגיאה (וחוסר ההבנה האמיתית) כ"א בשביל שאינו מדקדק בדבריו, וקורא במרוצה, ואינו שוקע בעיונו, והולך בחושך, והימים והשנים חולפים ובאים ולא ימצא איתו – לא שכל, ולא יושר, להוציא דבר מאפילה לאורה, להשיג הכוונה האמיתית שלא יכשל בה,

וזה היה המנהג שנהגו לקבוע ישיבות לפלפל בהם סוגיות, ואע"פ שנראה כאיבוד זמן, אחר שאין מוציאין ממנו לא דין ולא משפט, (אבל עושים כן) מפני העניין שאמרנו (להרגיל בלימוד ופילפול) ליישר השכל, כדי שידע להעמיק וכו', ע"ש.

ומפורסמת גודל הטירחא והיגיעה של הארי ז"ל בעסק התורה,

וכמ"ש מהרח"ו ז"ל (שער הגילגולים – בליקוטים) וז"ל שאלתי למורי זצלה"ה ממה זכה לחכמה הנפלאה הזאת?

והשיב לי שהיה טורח על לשון הזוהר שבוע ושבועיים, והיו אומרים לו עדיין לא השגת והיה מעמיק יותר.

ושאלתי: הלא הרמ"ק ואני טרחנו, ולמה לא זכינו לזה?

ואמר כי אמת שטרחנו , אבל לא טרחנו כל כך כמוהו.

עוד כתב רבי חיים ויטאל (בהקדמתו לשער המצוות) שתיקון השלימות של נפש מישראל הוא ההשגה בתורה, כל מה שנשמתו מסוגלת להשיג, ובכלל זה להשיג בעמקות התורה על תכלית האפשרות, והובאו דבריו בשו"ע הרב (ה' ת"ת, פ"א ה"ד).

וכתב בעל הכתב סופר (קונטרס שם משמואל, בתחילת השו"ת שלו, בד"ה אמרו) שלא די בלימוד התורה בלבד, אלא שצריך ג"כ לעיין היטב בכל דבר, להבין על בוריו, להעמיק ולהסביר סברא,

ועל זה אנו מברכים בכל יום "לעסוק בדברי תורה" כמו שכתב הט"ז שמצוה להתייגע ולעיין ולהעמיק, וזוהי הכוונה "לעסוק בדברי תורה" ע"כ.

וכתב בחסד לאברהם (מעין שני, נהר כח) וז"ל בעניין עסק התורה בלי הבנה ופילפול – דע שאם תהיה עוסק כל ימיך בתורה בלי להשכיל בה (בעיון), רק שתקרא בה, הנה בזה אתה אוכל החיטה עם הסובין שלה, והמוח עם הקליפה, עיי"ש באורך דבריו הנפלאים והערבים. עיי"ש.

וזה בחי' מה שאמרו חכמינו ז"ל (ברכות יז.) אשרי מי שעמלו בתורה.

ואמרו (ירושלמי ברכות פ"ב) יגע רבי בון בתורה לכ"ח שנה, מה שלא יגע תלמיד ותיק במאה שנה.

ועל כן תמצא גאונים אדירים שהספיקו במעט שנים מה שאחרים לא הספיקו ולא יספיקו כל ימי חייהם אפילו באריכות שנים מופלגת, ובין הצדיקים המופלאים הנ"ל האריז"ל, הרמ"א ז"ל, הש"ך ז"ל, הרמח"ל ז"ל, ורבינו הקדוש ז"ל, כ"א כפי רום ערכו.

וע"ז אמרו חז"ל (מגילה ו:) יגעתי ולא מצאתי – אל תאמין.

וכבר אמרו חז"ל (סנהדרין צט:) כל אדם לעמל נברא, אשרי מי שעמלו בתורה, ואמרו (אבות דרבי נתן פרק כ"ד) כל העמל בדברי תורה ומקיימם – פניו מצהיבות כפז.

וכתב החזון איש (אגרות. ח"א סי' לז) וז"ל :

עיקר סגולת התורה להביא את האדם לרוממות עילאה ולהכיר חובתו בעולמו באה ע"י עמלה של תורה, וכל שהאדם מוסיף ביגיעתו, מנתק בזה חבלי היצר, וממאס בתענוגי ההבלים ונפשו משתוקקת לריגשי קודש ועונג החכמה ומתק טהרת הלב, וההכרה שלא בשר ודם האדם.

וזה בחי' "שמן זית זך, כתית למאור". כי השמן – הוא רמז למוחין וחכמת התורה, בבחי' (תהלים קלג-ב) כשמן הטוב על הראש. ובבחי' (שם קמא, ה) שמן ראש אל יני ראשי. ובחי' (שמות ל-כה) שמן משחת קודש, וכנודע. וכמ"ש חז"ל (הוריות יג.) ששמן זית מועיל לזכרון עסק התורה.

ואמרו (ברכות נז.) הרואה שמן זית בחלום – יצפה למאור התורה.

ואמרו (סנהדרין כד.) (דה"י א כג-יח) אלה בני יצהר – אלו ת"ח שבא"י שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית, ואמרו (דב"ר ז-ג) נמשלה התורה לשמן עיי"ש.

ואמרו (שהש"ר א-א) מה שמן מעדן הראש, אף דברי תורה.

וכדי שיהא מובחר בבחינת שמן זית זך צריך בחי' "כתית למאור", היינו לעמל ולהתייגע ולהתייסר בעומק העיון, וכמ"ש חז"ל (מדרש אגדה-כאן) מה זכה שמן זית יותר מכל השמנים?

אלא לפי שאין שמן זית יוצא אלא ע"י כתישה , כך דברי תורה לא מתקיימים אלא מתוך צער (יגיעה וטירחא).

וכמ"ש (ברכות סג:) ע"פ (דברים כז-ט) הסכת ושמע ישראל, הס – ואח"כ כתת. ופירש רש"י שתוק והאזן לשמועתך , ואח"כ כתתנה בעיון דק. עיי"ש.

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

בחורים המעוניינים לבוא לטעום טעם לימוד בשמחה וטוב טעם של ברסלב צלצלו 050-4161022

חסידי ברסלב – זקוקים לך !!!

קום קח יוזמה – תעזור תתן יד ופרוטה לצדקה >> לכלל ישראל

בתורמה קטנה אתה לוקח זכות וחלק בהפצת ספרי ודעת רבינו נחמן מברסלב

ומשמח אלפי גולשים צמאים לשמוע דבר השם ולהכנס בשמחת היהדות…

אז קח זכות לדורות והדלק את הנרות ותזכה לאורות

כנס לדף התרומות >> donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה