תשעה באב – בין המיצרים

עיקר הגלות בעבור שנאת חינם

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

בין המיצרים – תשעה באב

לכבוד…אחדשה"ט!

ברוך דיין האמת.  הצור תמים פעלו. כי כל דרכיו משפט, א-ל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא (דברים לב – ד.).

הגלות המר והאכזר לכאורה שאין לו כדוגמתו, הלא הוא גלות אדום, גלות האחרון שמצטייר כאילו אין לו קץ, וכן חורבן בית המקדש שהווה עבור עם ישראל מכת מוות, וטעמו בו טעם מיתה ממש, כי 'ציון' היא בית חיינו, ונשארנו בגוף שבור ורצוץ ופצוע מכף רגל עד הראש ובלי נשמה ונשימה כמעט (ראה בדברי מו"ז הגר"א זצ"ל, בלקוטים שבסוף ספר "ספרא דצניעותא").

כל זה היה מושרש וגנוז בראשית הבריאה, וכמ"ש חז"ל (ב"ר ב-ד) רבי שמעון בן לקיש פתר קרא בגלויות (בראשית א-ב)

והארץ היתה תוהו – זה גלות בבל, שנאמר (ירמיה ד-כג) ראיתי את הארץ והנה תוהו.

ובוהו – זה גלות מדי כמ"ש (אסתר ו-יד) ויבהלו להביא את המן אל המשתה.

וחושך – זה גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירות והיתה אומרת כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל.

על פני תהום – זו גלות אדום, ממלכות הרשעה שאין להם חקר כמו התהום.

ועוד אמרו (שם ב-ה) אמר רבי חייא רבה מתחילת בריאתו של עולם צפה הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, (בר"א א-א) בראשית ברא אלקים – הרי בנוי, והארץ היתה תוהו ובוהו– הרי חרב וכו', ויאמר אלקים יהי אור – הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא.

והחלק שבחורבן וגלות שבשורש הבריאה – הוא מיועד לנסות את עם ישראל, בניסיון קשה, כדי להרימו אל רום הפסגות, ותפקידנו בו היה והוא לעמוד במבחן בבחינת "ובכל זאת שמך לא שכחנו".

אבל האחראי הישיר להוציא את החורבן והגלות לפועל היו העוונות, וכמ"ש חז"ל (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה!!! ובמצוות!!! וגמילות חסדים!!! מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם !! ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע ושפ"ד.

ובירה (בית המקדש) תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים.

והנה אמרו חז"ל (ירושלמי יומא פ"א ה"א שוחר טוב תהלים קלז בסופו) כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו – כאילו נחרב בימיו. [והנוסח המדוייק: מעליו עליו כאילו הוא החריבו].

וכן בכל יום ויום, כולל היום הזה, אם לא נבנה הבית המקדש היום – סימן הוא שאפילו הבית המקדש היה בנוי וקיים עד עצם היום הזה, היום היה נחרב – מפני עוון החמור של שנאת חינם, שעדיין מרקד בינינו ולא רק שקיים אלא שיש כאלה שזו "מצוותן" להתסיס את העמך והציבור הרחב, ולהלעיטן בשנאת חינם, כי מזה הם מתפרנסים ומזה כבודם..,

וזה עוון שאין לו כפרה, וחמור מכל העבירות שבתורה (כולל ע"ז ג"ע ושפ"ד, וכנ"ל) אבל גם כל אחד ואחד צריך לבדוק את עצמו, שמא ועד כמה הוא נכשל בכך הן בגלוי ובפרהסיא, הן בצנעה ובעמקי לבו.

והנה אפשר להודות על האמת ולומר שאכן 'שנאת חינם' קיימת (ובפרט קל להודות, כשמטילים עיקר האחריות על הצד השני, על הזולת), ושצריכים לעשות משהו לתקן את זה. ואפשר לדבר על חובתינו והענין הגדול של "אהבת חינם", וכו' וכו', ואפשר לדבר ולדבר אבל הביהמ"ק שלא קיים יוכיח (תוכחה של ממש) שהעוון קיים וקיים.

והנה הדבר מצריך טיפול שורש, ושורש השנאה היא קנאה (כמעט תמיד), ואפשר להתבונן ולראות את הדבר אצל אחים ואחיות קטנים ואף גדולים.

ועל כן שומה עלינו לעבוד על עצמינו על פירגון בכל המובנים ובכל התחומים. ובזה כ"א יתרום את חלקו המוטל עליו בגאולה הכללית. ובודאי יביא לו גאולה פרטית.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד

וההנה קישורית למאמר מאת הרב

שנראה לפי ראות עיננו שמדברת וטוב לקרוא באותו עניין !!

מאמר על בנין הבית

תפילה לצום י"ז בתמוז

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה