תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה | פרשת ויקרא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויקרא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (ויקרא א-יא) "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'". להורדה והדפסה העלון השבועי – פרשת השבוע ויקרא

תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה

ידוע ומפורסם שעבודתינו בעוה"ז (מעבר לקיום תורה ומצוות ומעש"ט ודיני השו"ע ועסק התורה) הוא השתלטות ותיקון התאות. שזהו מותר האדם מן הבהמה, ויהודי מאומות העולם.

והנה ישנם כמה וכמה תאות, תאוות נשים תאות משגל, המכונה תאות ניאוף עולה על כולנה, ומקרא מלא כתיב (ש"ב א-כו) צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאד. נפלאַתָה אהבתך לי מאהבת נ. (ופירש במצודות דוד וז"ל מאהבת הנ. אשר המה נאהבות אהבה רבה, למי שחושק אליהן. ע"כ).

ובעולם הגדול מפורסם דבר זה בשם הפילוסוף פרויד אשר קבע שזו עיקר התאוה והכל סובב מסביב לציר הזה וכבר הקדימו כאלפיים שנה הרשב"י בזוהר הקדוש (פ' פקודי, דף רלח ע"ב) עיקרא דיצרא בישא על עריין, והיא עיקרא דמסאבותא (והו"ד בדברי רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן ח"א, סוף תורה ב). וכמבואר בדברי רבינו הק' (ליקו"מ ח"א ס-ג) על האדרא רבא קדישא, וז"ל כי יש כמה מיני חן של שקר, שעושים בעמידה ובאכילה ובדיבורו, וכן בשאר דברים, ולכל דבר יש לו חן מיוחד, וכל אלו החינות של שקר – הם באים ע"י הבל היופי, בבחינת (משלי-בסוף הספר) שקר החן, והבל היופי, דהיינו מי שאינו נשמר מיופי של נשים יש לו האות של אלו החינות של שקר (ורוב העולם עושים תנועות של חן של שקר במיוחד לעיני הנשים כנודע מהמציאות).

ועיי"ש שיראת שמים הוא ההיפך מזה בבחי' שקר החן.. אשה יראת ה' היא תתהלל, עיי"ש ויש להאריך הרבה מאד, ואין כן מקום להאריך.

ישנה תאוה מרכזית נוספת, הרבה פחות חמורה, ועדיין תאוה גדולה ומזיקה, והיא תאות האכילה שמאז שחר ילדותו נמשך האדם אחר הערב לחיך, ומתאוה לאכול ולשתות תמיד, מעל ומעבר הצורך האמיתי שהגוף צריך, והאדם נמשך לכך ומעדיף לאכול את הערב לחיכו ולבטנו מאשר האוכל הבריא אשר הוא פחות טעים. וגם מפורסמים דיברי הרמב"ם שאין דבר שמזיק לגוף כריבוי האוכל אפילו מדברים בריאים, כי עצם המינון היתר – מזיק.

וכתב הרמב"ם (ה' דעות פ"א ה"ד) הדרך הישרה היא מדה בינונית – וכן לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להם וא"א לחיות זולתן כענין שנאמר (משלי יג-טז) צדיק אוכל לשובע נפשו. ויש להאריך, ואכמ"ל.

ישנה תאוה עצומה וגדולה מאד והיא תאות ממון, אשר רוב העולם שורפים כל זמן חייהם מסביב לממון ולהשיג עוד ועוד ולהתעשר מה יותר ויש לו מאה מיליון רוצה במאתיים מיליון וכו' (ע' קה"ר א-לד) ואנשים מסכנים את נפשם בכמה אופנים למען המטרה הנ"ל, וחייהם מלאי דאגות וחוסר מנוחה ומעל 99% מהעולם לא משיגים תאותם, ולא מקצתיה, ויש להאריך ואכמ"ל.

וזה בחי' "ושחט אותו" – היינו עיקר שחיטת היצר הרע, צריכה להיות בראשי התאות דהיינו "על ירך" – היינו תאות משגל, תאוות נשים בחי' (מו"ק טז.) מה ירך בסתר, וכולל כל הבחי' של פגם הברית רח"ל, "המזבח" – רמז לתאות אכילה, וכדאיתא בדברי רבינו הק' (ליקו"מ ח"א יז-ג), ואמרו חז"ל (ברכות נה.). שולחנו של אדם מכפר כמזבח (וע' זוה"ק תרומה קלט.). "צפונה" – רמז לתאות ממון, כמ"ש (איוב לז-כב) מצפון זהב ואתה. ואמרו (ב"ב כה: וזוה"ק) הרוצה להעשיר יצפין. דברי תורה אלה אמרתי באזני מו"ר רלו"י בנדר זצ"ל ביושבי על ידו תמיד שבאתי לשול מאז שנת התשל"א שמו"ח ז"ל הושיבני לידו (בשולחן גדולי הזקני אנ"ש כרבי אלחנן ספקטור, ור' מהשל"ה רוזנטל זצ"ל אשר לא דיבר עם אף אחד בשול במשך מ' שנה חוץ.. ועוד) ובפרט בימי ראש השנה. ונהנה מאד.

והוסיף שכל העבודה הקדושה הנ"ל צריכה להיות בהתקשרות לצדיקים, בבחינת "וזרקו העבודות בני אהרן הכהנים". זיעוכי"א.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה