תוכחה | על פי ספרי רבי נחמן מברסלב 148

עיקר התוכחה היא לזכות לבגדים לבנים ונקיים...

מצוות התוכחה – ערוך מתוך ליקוטי הלכות (לרבי נתן מברסלב) הלכות ציצית ה', אות ז:

מצוות התוכחה

כי כל התורה כולה כלולה בבחינת בגדים, כמו שכתוב (קהלת ט') בכל עת יהיו בגדיך לבנים,

שזה נאמר על כלליות קיום התורה והמצות שעל ידי זה זוכין לבחינת בגדים לבנים, בחינת חלוקא דרבנן, שהוא לבוש הנשמה, שזוכה כל אחד בעולם הבא, כפי התורה והמצות שזכה לסגל בעולם הזה.

ועיקר תיקון הבגדים הוא על ידי ציצית, וזהו שאמרו רז"ל (שבת קנג) בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציצית, כי ציצית הוא כלליות קיום התורה והמצות, שהם בחינת בגדים לבנים, כמו שכתוב למען תזכרו וכו' כנ"ל, כי ע"י ציצית שהם בחינת החוט של חסד הנ"ל – עי"ז נמשך על האדם בחינת התוכחה של המוכיח האמת שעל ידי זה הוא נותן ריח טוב בהנשמות,

שאפילו כשמוכיחן על העבירות שעשו, אינו מעורר הריח רע של העבירות, אדרבא הוא זוכה על ידי קול תוכחתו שגם העבירות יתהפכו לזכיות ויתנו ויוסיפו ריח טוב בהנשמות, בבחינת (שבת פח) נרדי נתן ריחו עזב לא נאמר אלא נתן כנ"ל,

וזהו בחינת ציצית שהם בחינת התוכחה הנ"ל, בבחינת וראיתם אותו וזכרתם וכו', ולא תתורו וכו', שהציצית מוכיחין את האדם שיעשה מצות השם ולא יתור אחר תאוות לבו וכו',

אבל על ידי תוכחה יכולין לפעמים ליפול יותר ח"ו, כי יכולין לעורר ח"ו על ידי זה הריח רע של המעשים רעים שעשה שעל ידי זה נחלשת הנשמה ביותר כמבואר בתחלת התורה הנ"ל,

וכן אנו רואין בחוש שלפעמים כשאדם מוכיח את עצמו ומתחיל להזכיר את עצמו מעשים הרעים שעשה שאזי שכיח הרבה שנופל עוד יותר ויותר, כי נופל בדעתו מאד.

ויש שנפלו מאד על ידי זה, וכל זה נמשך מבחינת התוכחה שאינה כראוי שמחלשת כח הנשמה, על ידי שמעוררין הריח רע של העונות כמבואר שם,

ועל כן אין מי שיוכל להוכיח לא את עצמו ומכל שכן אחרים, כי אם כשיקשר עצמו לצדיקי הדור האמתיים, שהם בבחינת משה, שיכולים להוכיח בקול התוכחה של משה, שהוא קול השיר הנ"ל, שעל יד זה מוסיפין ונותנין ריח טוב בהנשמות כנ"ל,

כי עיקר התוכחה צריכה להיות בבחינת השיר של חסד הנ"ל, דהיינו להטות כלפי חסד שהוא בחינת אזמרה לאלהי בעודי הנאמר בדברי רבינו ז"ל (בסימן רפ"ב) עיין שם כל הענין, שצריך האדם למצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה, וכן בחבירו, בחינת ועוד מעט ואין רשע וכו', שעל ידי זה הוא נכנס באמת בכף זכות ויכול לזכות לתשובה,

על כן כל מי שרוצה להוכיח אפילו את עצמו – צריך לדקדק מאד שלא יפיל את עצמו ח"ו יותר על ידי תוכחתו, שלא יחליש את דעתו ונשמתו, על ידי שיזכו רק את מעשיו הרעים עד שיוכל ליפול לגמרי ח"ו, על כן צריך לדקדק להטות כלפי חסד לחפש למצוא בעצמו על כל פנים איזה נקודות טובות, והתוכחה תהיה בדרך חסד, לחזק את עצמו בהשם יתברך ולבטוח ברחמיו העצומים שיש אצלו חסד כזה שגם כל מעשיו הרעים יכולין להתהפך לזכיות, אפילו אם הרבה לפשוע מאד מאד ימים ושנים הרבה, אף על פי כן חסדי ה' כי לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם, כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות וכו'.

והכלל שעיקר התוכחה תהיה באופן שיחזק את עצמו שיזכה להתעורר להשם יתברך להתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך ולא שיקלקל ח"ו יותר על ידי תוכחתו שיפול ח"ו יותר, שזה נמשך מחמת שנחלשת נשמתו וכו' כנ"ל ותוכחה כזאת – אין זוכין כי אם על ידי צדיקי הדור, שהם בבחינת משה, שזוכין לבחינת שיר של חסד הנ"ל כנ"ל.

וזהו בחינת ציצית הקדושים שזיכנו השם יתברך, כדי לזכור מצותיו וששלא נתור אחר לבנו וכו', שזהו בחינת תוכחה כנ"ל, כי על ידי ציצית שהוא בחינת חוט של חסד הנ"ל על ידי זה זוכין לבחינת התוכחה של הצדיקי אמת שהם בבחינת משה שעל ידי תוכחתם נותנין ריח טוב בהנשמות בבחינת נרדי נתן ריחו שאפילו המעשים רעים נתהפכין לזכיות ונותנין ריח טוב כנ"ל,

ועיקר ריח הטוב של התורה ומצות נרגש בהבגדים, שהם בחינת לבושין של הנשמה, בחינת חלוקא דרבנן, ועל כן על ידי העבירות ח"ו נעשים בגדים צואים ח"ו ובגדים צואים זה בחינת ריח רע של המעשים רעים שהריח נמשך בהבגדים דייקא, כי כפי עבודתו של אדם כן הלבושים שלו לטוב או להיפך, ועיקר הוא הריח כנ"ל שעל ידי מעשים רעים ח"ו הלבושין שלו מעלין ריח רע, בחינת בגדים צואים כנ"ל ולהיפך על ידי מצות ציצית שהם תיקון הבגדים, על ידי זה זוכין לבחינת תוכחה הראויה הנ"ל שעל ידי זה הבגדים והלבושין מעלין ריח טוב בבחינת (שיר השירים ד) וריח שלמותיך כריח לבנון,

וזה שדרשו רז"ל (תנחומה ב' מ') וריח שלמותיך ריח המצות התלויות בבגדים כגון ציצית וכו', כי ציצית הוא בבחינת תוכחה הטובה הנ"ל, שעל ידי זה מעלה ריח טוב, ועיקר הריח בבגדים שהם הלבושין הנעשין כפי עבודתו כנ"ל, שזהו בחנית וריח שלמותיך דייקא כנ"ל, וזהו (תהלים מה) מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, בגדותיך דייקא, כי הבגדים מעלין ריח טוב על ידי התורה והמצות כנ"ל.

וזהו שדרשו רז"ל (במדרש רבא פרק י') אל תקרי בגדותיך אלא בגידותיך כל הבגידות שלך מעלין ריח טוב, היינו כנ"ל, זהו בחינת (שיר השירים א') נרדי נתן ריחו עזב לא נאמר אלא נתן (שבת פ"ח ועיין שם בתורה) שגם המעשים רעים והבגידות מעלין ריח טוב כנ"ל, וזהו אל תאמר בגדותיך ובגידותיך שניהם אחד, כי דייק על ידי בחינת ריח הטוב של בגדותיך, שזהו על ידי בחינת ציצית שהוא עיקר תיקון הבגדים, על ידי זה דייקא גם כל הבגידות מעלין ריח טוב כי הציצית הם בחינת החוט של חסד הנ"ל, שעל ידי זה העונות נתהפכין לזכיות, וזוכין לבחינת נרדי נתן ריחו, שגם המעשים רעים יעלו ריח טוב כנ"ל,

וזהו בחינת חוט של צמר שהיה מלבין עונות ישראל ביום הכפורים כמו שאמרו רז"ל (יומא לט). חוט דייקא, כי הוא בחינת חוטי הציצית בחינת חוט של חסד הנ"ל, שעל ידי זה העונות נתהפכין לזכיות, בבחינת נרדי נתן ריחו כנ"ל,

וזהו (ישעיה א') לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם וכו', ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו, שמשם למדו רז"ל שהיו תולין חוט ביום הכפורים וכו', וזהו לכו נא ונוכחה דייקא. ונוכחה זהו בחינת תוכחה, כי רק השם יתברך יכול להוכיח אותנו ברחמים, כי הוא מוכיח אותנו בבחינת התוכחה של משה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לתשובה שלימה, עד שהעונות נתהפכין לזכויות, בבחינת חוט של חסד הנ"ל, שזהו בחינת ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו שהוא בחינת חוטי הציצית כנ"ל.

וכן הצדיקים המתדבקים במדותיו, ויודעים חסדי השם יתברך הם לבד יכולים להוכיח כי הם מוכיחים בבחינת התוכחה הנ"ל שעל ידי זה מוסיפין ריח טוב וכו' כנ"ל.

נמצאנו למדים :

א –צריך כל אחד להתחזק, וגם להוכיח ולייסר את עצמו על מעשיו הקלקולים והעבירות, כדי לתקן מעשיו ולא כדי שיפול ח"ו, ושוב לחזק את עצמו ! אבל התוכחה תהיה בתנאי שמוצא בעצמו נקודות טובות להתחזק בהם [בטוב שיש בו ובמה שכן מצליח אפילו שזה מעורבב ולא מושלם בכל זאת זה טוב ! ועושה טוב!] כדי להעלות ריח טוב שנותן כוח להמשיך ולהחזיק בטוב ואת הרע שבו– צריך לחשוב דרכים ועיצות איך להפסיקו ולהרחיקו ולתקנו..

ב – הבגדים (של בעל תשובה בפרט, וכל עובד השם) צריכים להיות נקיים לבנים ומכובדים כדי שלא להעלות ריח הטינוף של העבירות בחי' בגדים צואים, אלא ריח טוב של מעשים טובים ורצונות טובים.

ג – לכל הנ"ל צרכים להתקרב לצדיקי אמת ללמוד מהם את המידה הנכונה הן בתוכחה לייסר ולהוכיח את עצמו על טעויותיו, וגם כדי למצוא בעצמו נקודות טובות להחיות ולחזק עצמו ולהתעלות בעבודת השם ית' בשמחה.

ד – אסור להוכיח את חבירו רק אם… מתקיימים בו דברי רבינו: וכי זו חכמה להפיל אדם ? חכמה היא לחזק ולהקימו להיות בן אדם…

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה