תומכי אורייתא

אשריכים תומכי אורייתא היא התורה הקדושה ולומדיה !

תומכי אורייתא – תומכי התורה

כתוב (משלי ג – יח) עץ חיים היא, למחזיקים בה (בתורה הקדושה ולומדיה), ותומכיה מאושר.

הפסוק מבטיח חיים טובים וארוכים ואושר למחזיקי התורה, שהרי בלעדיהם אין קיום לתורה, כמו שרואים בחוש, וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ג מי"ז) אם אין קמח אין תורה, נמצא שהדואג וממציא את הקמח – בזכותו נלמדת התורה, והרי הוא שותף מלא עם כל אחד ואחד מעוסקי התורה, ומעלתו יתירה שהרי בלעדיו לא היה תורה, כלומר עסק התורה.

הסכם יששכר וזבולון

והוא בבחינת השותפות של יששכר וזבולון עם כל אחד ואחד מהלומדים, וכ"ש (בראשית מט, יג) זבולון לחוף ימים… והוא לחוף אניות, ואמרו חז"ל (תנחומא ויחי, יא) שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר, והם עוסקים בתורה, הוא שאמר משה (דברים לג – יח) שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, זבולון יוצא לפרקמטיא, ויששכר עוסק בתורה באוהלים (ועיי"ש בפר"י בפ' ויחי).

ואמרינן במשנה קמייתא דמסכת זבחים (דף ב.) שמעון אחי עזריה אומר וכו'. ואמרו חז"ל (ויקרא רבא כה – א, ועיין במס' סוטה כא. ובפרש"י שם) למה ייחסו את שמעון התלמיד חכם על שם עזריה אחיו (ועשאו טפל אליו), על ידי שהיה עזריה עוסק בפרקמטיא ונותן בפיו של שמעון, לפיכך נקרא הלכה על שמו,

וכן הקדימה התורה זבולון ליששכר, וכדגרסינן בבראשית רבה זבולון לחוף ימים ישכון… [יששכר חמור גרם], והרי היה יששכר עוסק בתורה, וזבולון עוסק בפרקמטיא, ובא ומאכילו לפיכך קידמו הכתוב שנאמר "עץ חיים למחזיקים בה", ולא לעמלים בה!!

עוד אמרו חז"ל (במדרש תנחומא) "עץ חיים היא למחזיקים בה",

אילו נאמר בפסוק "עץ חיים היא לעמלים בה" לא היתה תקומה לאחרים, אלא "למחזיקים בה", למחזיקים ידי לומדיה. כיוצא בדבר "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת" (דברים כז – כו), אילו נאמר "אשר לא ילמד את דברי התורה" לא היתה תקומה לאחרים, אלא "אשר יקים" – אשר לא יקים יקיים ויחזיק את ידי לומדיה, שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה".

ואמרינן במדרש שיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי (שה"ש ו – יא), רבי עזריה אומר, תרתי, מה אגוז זה עצו משמר את פריו, כך עמי הארץ שבישראל מחזיקים בדברי התורה. ואמרינן במס' פסחים (דף נג) אמר רבי יוחנן המטיל מלאי לכיס של תלמיד חכם – זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר (קהלת ז – יב) כי בצל החכמה – בצל הכסף.

תומכי אורייתא זכותם ומעלתם…

ואמרינן בזוה"ק (ח"א ח.) על פסוק (תהילים קיא – י) שכל טוב לכל עושיהם, אילֵין חסדי דוד הנאמנים, תומכי אורייתא, אלו המחזיקים את התורה – הם כביכול העושים אותה, כי העוסקים אין בהם עשייה בעוד שהם עוסקים בה, אבל אלו שמחזיקים אותה יש בהם עשייה ובכוח זה "תהילתו עומדת לעד" והכסא עומד על קיומו כראוי. ועיין בראשית חכמה (שער הקדושה פרק ג) באריכות מגודל חיוב ומעלת החזקת התורה.

ועיי"ש בשם הזוה"ק שתומכי תורה אין מלאך המוות שולט עליהם [בסכין פגום, עיי"ש]. ועיין עוד בראשית חכמה (שער הענוה, פ"ז) שלעולם יכבד אדם יראי ה' ולומדי תורה ויתן להם יד, ויסייע להם בגופו ובממונו, ובכל יכולתו, ואז יקנאו בו אחרים עיי"ש.

ואשרי העוסקים במסירות נפש בהחזקת התורה

אשר אין למעלה הימנה , ובודאי גם חלקם בלימוד לא יקופח.

בברכת התורה וכטו"ס ראש מוסדות ברסלב

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

תרומות לאחזקת הישיבה וסעודות צהריים חמות לבחורים שמתמסרים בלימוד יתקבלו בברכה 052-5652005 או ניתן לתרום בצורה מאובטחת בקישור הבא – תרומות

או דרך פייפל ישראל
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה