תנא דבי אליהו עין הרע

תנא דבי אליהו רבה – תנא דבי אליהו רבה פרק כח סימן טו.

איך עובדים את בורא עולם מתוך אהבה ?

ואיך ניצלים מעין הרע של הרשעים ?

תנא דבי אליהו:

כשם שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, ואוהב את התלמידי חכמים ביותר… כך יהא אדם אוהב את ישראל, ויהא אוהב את התלמידי חכמים ביותר. וכיצד יהא ניכר ונראה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא?

מתרץ, שיאהב את השם ויעשה רצונו בכל יום בכל עניין גם כשקשה לו, וגם על ידי שיאהב את התלמידי חכמים, ובזה ניכר ונראה שהוא אוהב את הקב"ה. כדאיתא בגמרא (כתובות קיא, ב) על הפסוק "ואתם הדביקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום",

וכי אפשר לידבק בשכינה?

אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לתלמידי לחכמים, והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתדבק בשכינה. (עפ"י טובי חיים).

וכך אמר להם הקב"ה לישראל: בני אהובי כלום חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני מבקש מכם

אלא שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו מכבדין זה את זה, ותהיו יראים זה מזה, ולא ימצא בכם עבירה, וגזל, ודבר מכוער

[עבירה – בין אדם למקום. גזל – בין אדם לחבירו. דבר מכוער – מידות רעות ותאוות רעות, שהמה מכוערים באמת. (ע"פ טובי חיים בשם מאורי אש).],

שלא תבואו לידי פסול לעולם, לכך נאמר: הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך – כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלקיך. אל תקרי והצנע לכת עם אלקיך אלא והצנע לכת עמך אלקיך.

כל זמן שאתה הולך עמו בצנעה יהא הוא ג"כ עמך בצנעה, לכך נאמר "והצנע לכת עם אלקיך".

כל זמן שאתה הולך בצנעה – כשתעשה מעשיך בצנעה, שלא ידע שום אדם, רק עם ה' אלוקי, דהיינו אותן מעשים טובים שאפשר לעשותן בצנעה, אזי הקדוש ברוך הוא ישרה ויופיע עליך זיו שכינתו ורוח הקודש. (ישועות יעקב).

יהא הוא גם כן עמך בצנעה – וישרה שכינתו עמך בצנעה, שלא תשלוט בך עין רעה, כמאמר חז"ל: אין לך יפה מן הצניעות (כמו שכתב רש"י בפרשת כי תשא לד, ג). וזה דווקא כשאתה הולך עמו בצנעה ותעשה הכל לשם שמיים. וכן היו מעשים שהשכינה או רוח הקודש או אליהו זכור לטוב, או מגיד מתגלה לחסידים בצנעה במקום מיוחד ולא בפרהסיא. (טובי חיים בשם זיקוקין דנורא).

מרגיש/ה שיש עליך עין הרע או כישופים ?

בלי לחץ ובלי פחד – קודם כל תאמרו – תפילה נגד עין הרע או תפילה נגד כישופים.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה