תפילה, הסתרה שבתוך ההסתרה

הסתרה שבתוך ההסתרה.

ליקוטי תפילות חלק א, נו.

עובר עליך ? מרגיש הסתרה, חושך בלי טעם ואור בעבודת השם ובכלל…? תצעק, תתפלל אל השם, תקרא מילה במילה, תחזור על המילים, תפנים את התפילה – ואור פני השם יזרח עליך, כי זו הדרך להתקרב ולגלות את כל ההסתרות בכל מקום ובכל המקומות אפילו המטונפים והשפלים – לצעוק אל השם !  

"למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו. למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני. למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה. עד מה יהוה תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. עד אנה יהוה תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עלי. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני. מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם יורדי בור, "ענני יהוה ענני" כי בצרה גדולה אני, "אל תסתר פניך ממני, ואל תתעלם מתחנתי". 

רבונו של עולם מלך עולמים, אדון כל, מושל בכל, אל מסתתר, מלא רחמים, אתה לבד יודע את עצם תקף תעלומות ההסתרה שהתגברה עכשו מאד בעתים הללו בעוקבא דמשיחא, "כי הסתרת פניך ממנו, ותמוגנו ביד עוניינו", ונתקים בנו עכשיו בעוונותינו הרבים, "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל אשר עשה", כי נסתרת מאתנו מאד מאד, עד אשר נעלם ונסתר מאתנו תוקפך וגודלך ותפארתך ומלכותך וממשלתך הגדולה אשר בכל משלה.

כי חטאתי עויתי ופשעתי לפניך, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה. ועברתי ושניתי כמה פעמים, עד אשר נעשה לי כהתר והפכתי דברי אלהים חיים, וקלקלתי צרופי אותיות התורה הקדושה, עד אשר נעשה אצלי מאסור התר. ולא די לי בזה, כי אם עוד הוספתי לעשות תועבות גדולות מאלה, וכפלתי ושלשתי בהם כמה פעמים בלי שעור וערך, עד אשר נלאתי מלספר רב המון ימי חטאתי. כמה וכמה פעמים הכעסתיך, עד אשר השתרגו עלו על צוארי על עוונותי המרבים והעצומים מאד מאד "עד כי חדל לספר כי אין מספר", עד אשר בעוונותי הרבים התגברה עלי ההסתרה שבתוך ההסתרה, כי נסתרת ממנו מאד בכמה וכמה הסתרות שבתוך הסתרות. כי גם ההסתרה בעצמה נסתרת מאתנו, ואין אנו יודעים כלל, אפלו זאת שאתה נסתר מאתנו, כי אין אנו יודעים ממך כלל, והעוונות נתהפכו אצלנו למישור. "אוי לנו כי שדדנו", מה נאמר לפניך יושב מרום ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע.

ועתה אבינו שבשמים מה נעשה ומה נפעל, ובפרט אנכי הדל והאביון, מאין אבקש עזר לי לגלות עצם ההסתרה שבתוך הסתרה, אשר נסתרת ממני מאד מאד, עד אשר שכחתי את טובתי ונשיתי את קדושתי, "ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה", כי נשיתי ממקומו של עולם, וגם אם עדין אני זוכר לפעמים קצת מגדל אלהותך ותוקפך וגדלך וממשלתך ורוממותך תתברך לעד ולנצח נצחים, ונפשי תערוג אליך אלהים מאד מאד וכספי ותשוקתי וגעגועי חזק ואמיץ מאד מאד לשוב אליך באמת, אבל נשתה גבורתי ואין לאל ידי להתגבר על תאוותי הרעות והמרות מאד, אשר "כלו ביגון חיי ושנותי באנחה". ואיני יודע להיכן אברח היכן אטמן, מפני תאוותי הרעות ובלבול דעתי העצום, והעצבות והמרה שחורה שהתגברו כלם עלי יחד, לא יתנוני השב רוחי…

אבי שבשמים רחם עלי, וראה עניי ועמלי, ראה עניי ומרודי לענה ורוש, "ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו, נהפך לבי בקרבי כי מרו מרית". ראה יהוה, "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב", סכתה בענן לך מעבור תפלה. סכתה באף ותרדפנו", רבונו של עולם, מלא רחמים מלא חסדים רבים, "חננני יהוה ראה עניי משונאי מרוממי משערי מות". זכרני נא ברצונך הטוב, זכר נא ברחמיך, אחרי מי אתה רודף, "אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד. העלה נדף תערוץ, ואת קש יבש תרדוף".

רבונו של עולם רבונו של עולם רבונו של עולם, אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש, "כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה, כי נשאתני ותשליכני, יהוה ברצונך העמדת להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל, ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי, ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני, אליך יהוה אקרא ואל יהוה אתחנן, מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך. שמע יהוה וחנני יהוה היה עוזר לי", כי אין אני יודע שום דרך איך לגלות עצם ההסתרה שבתוך הסתרה הזאת, הכלולה מאלפים ורבבות הסתרות, עד אשר איני יודע איך להמלט מהם ואיך להציל נפשי מפח יוקשים:

אבל גם בהסתרה שבתוך ההסתרה

יש לי תקווה !

אבל ברחמיך הרבים חשבת מרחוק להטיב אחריתנו, והבטחתנו שעל ידי עסק התורה הקדושה נזכה למצוא אותך תמיד בכל עת, אפילו באחרית הימים האלה, בתקף ההסתרה שבתוך הסתרה, כמו שכתוב: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא [וכו',] וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו".

על כן באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, מלא רחמים מלא חנינות, טוב ומטיב לכל, המרחם על הבריות אשר רחמיך על כל מעשיך, שתזכני ברחמיך הרבים לעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יומם ולילה בקדושה ובטהרה גדולה, באופן שאזכה על ידי עסק התורה לגלות ההסתרה שבתוך הסתרה, ולמצוא אלהותך תמיד בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, ולא יהיה כח לשום דבר ולשום ענין שבעולם להסתיר ממני אלהותך והשגחתך ורוממותך יתברך.

ותעזר לי ותושיעני לעסוק בהתורה הקדושה בפה מלא, להוציא דברי תורה בפי בשלמות. ותתן לנו כח לקרות אותך חי החיים על ידי התורה הקדושה אשר היא שמך, ועל ידי זה נזכה לקבל ולהמשיך עלינו חיים טובים וארוכים מאתך, כי אתה חי החיים ואתה מחיה כל העולמות מראש ועד סוף על ידי התורה הקדושה, אשר היא שמך, כי היא חיינו ואורך ימינו. ותזכנו לקבל החיים בהדרגה ובמידה, על ידי המדות והכלים הקדושים הנעשים על ידי הפרשיות והפסוקים והסדרים והתבות והטעמים והנקודות והתגין והאותיות של התורה הקדושה, ונזכה על ידם לחיים טובים וארוכים ורחמים ושלום ודעת דקדושה:

רבונו של עולם קרוב לקוראיו באמת, זכנו לקרא אותך באמת באפן שתעננו מהרה. ונקראך ותעננו, נעתיר לך ותעתר לנו. חננו מאתך דעה בינה והשכל, זכנו להמשיך מאתך על ידי עסק התורה הקדושה חיים טובים ואריכות ימים ושנים, וחכמה ובינה ודעת דקדשה, באפן שנזכה לדעת שאתה נמצא תמיד בכל זמן ובכל אדם ובכל מקום. ואפילו בתקף ההסתרה שבתוך הסתרה גם שם אתה נמצא.

כי אתה בעצמך נסתר בתוך כל ההסתרות שבעולם, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה ואפילו באלפי אלפים ורבי רבבות הסתרות עד אין קץ, גם שם אתה נמצא כי לית אתר פנוי מנך. "ואתה מחיה את כלם", ובלעדיך אין שום חיות לשום דבר שבעולם. ואפילו כל הקליפות וכל הטמאות שבעולם, וכל הסטרין אחרנין, וכל ההסתרות שבעולם המסתירים אלהותך, כולם אין להם חיות וכח כי אם מה שמקבלים ממך בעצמך תתברך לנצח. "ואתה מושל בכל, ומלכותך בכל משלה". ובלעדיך אין כח לשום הסתרה שבעולם להסתיר ולהעלים אותך תתברך.

ותזכני ברחמיך הרבים לדעת כל זאת בידיעה שלמה באמת ובאמונה, עד שאזכה על ידי זה לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה, ולהפכה לדעת, שיהיה נעשה מן כל ההסתרות תורה הקדושה, ותתגלה התורה הקדושה הנעלמת שם בתוך תקף ההסתרה שבתוך הסתרה, ונזכה להתגלות סתרי תורה להבין ולהשיג רזין דאוריתא עד שנזכה לשמע קול הכרוז הגדול של התורה הקדושה, אשר היא שואגת וקוראת תמיד בקול גדול ועצום מאד מאד, "בראש הומיות תקרא, עד מתי פתים תאהבו פתי", ובעוונינו הרבים אין אנו שומעים קול הכרוז הזה.

על כן רחם עלינו למען שמך, וזכנו לעסק בהתורה הקדושה בפה מלא בקדשה גדולה, עד שנזכה לשמע קול הכרוז הגדול של התורה הקדושה קול דברי "אלהים חיים ומלך עולם, קול גדול ולא יסף", והתורה בעצמה תוכיחה אותנו בתוכחת מגלה מאהבה מוסתרת, כמו שכתוב: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה". עד שנזכה על ידי זה לשוב אליך באמת חיש קל מהרה, ותקרבנו לעבודתך, ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לגלות ולהעלות צרופי אותיות התורה הקדושה מתוך ההסתרות ולחזר ולהפכם אל הקדשה, ולהשיבם על מקומם ומכונם הראשון, ולצרפם בצרופים דקדשה, עד שיתגלה על ידם חדושי תורה אמתיים נפלאים ונוראים. ותגלה לנו סתרי אוריתא, נפלאות ונסתרות שבתורתך הקדושה, אשר צפנת וגנזת ליראיך.

ונזכה לידע ולהבדיל בין אסור ומתר בין הקודש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור, ובין כשר לפסול. ותעזרנו להפריש עצמנו מן הרע והאסור לגמרי, ולדבק עצמנו אל הקדשה באמת ובאמונה שלמה, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד כרצונך הטוב באמת, ותזכנו לדעת שלם דקדושה עד שנזכה לקשט עצמנו ולקשט גם אחרים בתשובה שלמה לפניך באמת, שנזכה על ידי עסקנו בתורה הקדושה לעורר גם אחרים בתשובה שלמה אפילו הרחוקים מאתנו מאד, להוציאם מאפלה לאורה מחושך לאור מחול לקודש…

עד כאן וההמשך בספר ליקוטי תפילות…

בברכת התורה ולומדיה ישיבת "ברסלב מאיר"

תרומות יתקבלו בברכה www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה