תפילה להנחת תפילין – מיוחדת לבנות ישראל

תפילה להנחת תפילין – תפילה מיוחדת לבנות ישראל. מה באמת, הרי בנות לא מניחות תפילין? נכון, אבל כל בת ואישה הייתה רוצה שאביה אחיה, ובן זוגה יניח תפילין ויזכה לכל האוצרות המונחים במצווה זאת, לא כן?! וכידוע גודל חשיבות ומעלת תפילות בנות ישראל אשר כל היהדות תלויה ועומדת על צידקתן וטהרת ביתם, לכן ראוי ונכון לכל בת ישראל בכל גיל להתפלל על אביה ואחיה או בן זוגה לזכות לכל הבחינות והכלולים במצווה זאת של הנחת תפילין.

היום עם התגברות רדיפת היהדות בתוך ארץ ישראל מתוך עם ישראל – ראוי ביותר לכל בת ישראל להשתמש בכוח תפילתה להשפיע על בני ביתה לזכות ולהתחזק במצווה אשר אלפי שנים מסרו בני ישראל את נפשם על קדושת מצוות תפילין שהיא תפארת וכתרים של בן מלך כראוי לבן ישראל.

בת ישראל בת של מלך – ראוי שגם בני ביתך יהיו מלובשים בכבוד בכתרי המלך הם התפילין הקדושים!

תפילה להנחת תפילין – תפילה מיוחדת לבנות ישראל

ריבונו של עולם תזכה את אבי מורי ____ בני / אחי / בן זוגי ______ לקיים מצות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, כראוי לשמוח ולגיל ולשוש מאד כשבן ישראל זוכה להתעטר בעטרת תפארת התפילין הקדושים והנוראים מאד שהם כתרי דמלכא, יהיה נמשך עליהם קדושה גדולה ועצומה, על ידי הנחת תפילין הקדושים והנוראים מאד מאד. ויהיה נמשך עליהם קדושת התפילין משורשם העליון בקדושתך העליונה, עד שיזכו לדבקות גדול אליך באמת על ידי מצות תפילין.

ויזכו להניח בכל יום תפילין כשרים וקדושים מסופר הגון וצדיק אמתי. ויהיו נכתבין בקדושה גדולה ובכונה עצומה ונוראה כראוי, לכוון בשעת כתיבת התפילין ותקונן וכתיבת הפרשיות ותיקון הבתים והרצועות, ותפירתן בגידין וכל תיקוני התפילין, הכל יהיה נעשה על צד היותר טוב ונאות כפי דיני התורה הקדושה, ויהיו התפילין שלהם כשרים תמיד בכל פרטי דיניהם ונאים ביותר בתכלית הנוי והיופי, וקדושים בתכלית הקדושה, כראוי ונאה לכל בן ישראל להיות מעוטר בכתרים נאים ומכובדים כראוי לבן מלך.

אבינו שבשמים חומל דלים חמול עלינו, ועזרנו וחננו בקדושת התפילין. ויזכו תמיד בכל יום ויום על ידי הנחת תפילין למוחין חדשים ולהכרה חדשה בהשגת אלהותך וידיעת רוממותך יתברך ויתעלה שמך לעד ולנצח נצחים, ותשפיע ותאיר עליהם אור התפילין והרצועות הקדושים משורשם העליון, וזכה גם אותם, שיהיה להם, וגם לי בזכות תפילתי חלק בההתפארות הזאת שאתה מתפאר עם עמך ישראל בזכות וכוח הנחת התפילין שהם בחינת פאר כנאמר "ישראל אשר בך אתפאר",

ונזכה לשוב אליך ולעשות רצונך באמת, עד אשר תתפאר בנו השכינה תמיד בכל עת. כי ברחמיך הרבים בחרת בנו מכל העמים, ואתה מתפאר בנו בכל דור ודור, וזאת ההתפארות עולה לכתר ועטרה על ראשך בבחינת תפילין, ומשם נמשך קדושת ארץ ישראל. כי ההתפארות בוקע בעינים, ועי"ז נמשכין עיני השגחתך על ארץ ישראל, אשר משם מקבלת ארץ ישראל קדושתה הגדולה, כי עי"ז אוירה מחכים את בני ישראל, ע"י שנמשכין שם תמיד עיניך הקדושים שהם עיני החכמה והמדע, כמו שכתוב: "ארץ אשר יהוה אלהיך דורש אותה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".

על כן רחם עלי ועל כל ישראל, וזכה אותנו שיתגלה לנו קדושת ארץ ישראל, עד אשר נזכה לכסף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד באמת לארץ ישראל, ולהתפלל הרבה על זה לפניך מלא רחמים, עד אשר נזכה לבוא לארץ ישראל חיש קל מהרה:

וזכה את אבי מו"ר / בני / אחי / בן זוגי / בעלי לקיים מצות תפילין בשלמות עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, בקדושה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה עצומה, בשמחה ובטוב לבב. עד שימשך עליהם ועל בני בתים על ידי פאר התפילין הקדושים והנוראים, קדושת המוחין משורשם מהראש בית, שהוא ממלא את בתי התפילין הקדושים במוחין קדושים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ועל ידי זה תברך אותם וביתם (אותנו וביתינו) בכל מעשה ידינו בכל מיני שפע ברכה והצלחה לגדל את שמך וטובך על עמך ישראל.

ויזכו שיאיר עליהם אור פניך ע"י קדושת מצות תפילין הקדושים. ויקויים בהם מקרא שכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך". ויזכו שימשך עליהם אור החשמ"ל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפילין. ועל ידי זה יזכו לאמונה שלמה באמת תמיד. ויזכו להתקשר ולהתדבק בך באמת על ידי קשירת התפילין.

יהי רצון (שנזכה כולנו) שאזכה לדבק עצמי אליך תמיד בכל עת באמת ובאמונה שלמה ובדעה נכונה ומיושבת. בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה לפשפש עצמי בכל עת אם אני דבוקה בהשם יתברך באמת, עד שאזכה לקים מצות "ובו תדבק" באמת, בתכלית השלמות כרצונך הטוב:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה