תפילה להתבודדות

תפילה להתבודדות – מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב חלק א' תפילה נב ועוד לקט.

תפילה להתבודדות

"לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים, נשכימה לכרמים, נראה אם פרחה הגפן, פתח הסמדר, הנצו הרמונים, שם אתן את דודי לך".
רבונו של עולם זכני להרבות בהתבודדות תמיד, ואזכה להיות רגיל לצאת בכל יום לשדה בין אילנות ועשבים וכל שיח השדה,
ושם אזכה להתבודד ולהרבות בשיחה זו תפלה ביני לבין קוני, לשוח שם כל אשר עם לבבי.

"נפשי אויתך בלילה. אף רוחי בקרבי אשחרך". זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך.
על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו.
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי".

ריבונו של עולם, מרא דעלמא כולא, אדון הכל, אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה,
אתה בראת עולמך ברצונך הטוב בשביל ישראל עמך הקדוש אשר בשבילם בראת כל העולמות כולם,
כדי להמשיך נשמות ישראל בעולם, כדי שיעשו רצונך באמת וימשלו בעולם,
למען יוכלו על ידי פעולתם הטובה להעלות ולנשא כל העולמות כולם,
מן תכלית העשייה עד תחילת האצילות להעלות ולהגביה כולם לשורשם העליון.
שיכללו כל העולמות כולם באחדותך הפשוט יתברך ויתעלה לעד ולנצח נצחים.
כי אתה הוא קדם שבראת העולם ואתה הוא לאחר שבראת העולם:

מקום וזמן להתבודדות

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלי ותהיה בעזרי ותזכני להרבות בהתבודדות תמיד.
עד שאזכה על ידי ההתבודדות לבטל עצמי לגמרי, עד שיתבטל ישותי לגמרי. ואהיה נכלל באחדותך באמת.
ותזכני ברחמיך הרבים. ותזמין לי מקום מיוחד וזמן מיוחד להתבודדות,
ואזכה לבחור לי המקום המובחר והזמן המובחר להתבודדות.
שהוא בלילה בעת שבני אדם ישנים. ובדרך יחידי, שאזכה בכל לילה ולילה להתבודד במקום מיוחד,
לילך בדרך יחידי במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום.

ושם אלך ואתבודד בלילה, ואפרש כל שיחתי לפניך.
ואת כל אשר עם לבבי אזכה לבאר ולפרש לפניך בפה מלא בפרוש.
עד שיתעורר לבבי באמת אליך בתשוקה גדולה, ובבכיה רבה ועצומה,
בדמעות שליש לבכות ולהתודות על עוונותי ופשעי המרבים ולהתחרט עליהם באמת ובלב שלם.
ולקבל עלי קבלה גמורה בלב שלם באמת. שלא אשוב עוד לכסלה.
ולא יהיה ברוחי רמיה כלל, אם און פעלתי לא אוסיף. ואזכה לעורר רחמיך הרבים עלי,
שתחנני מאתך במתנת חינם, ותהיה בעזרי מעתה תמיד.

תפילה להתבודדות

תפילה להתבודדות – לתקן ולהנצל מתאוות ומידות רעות

ותשמרני ותצילני ברחמיך מחטאים ועוונות ופשעים. ומכל התאוות רעות.
ובפרט מפגם הברית שהוא כלל כל התורה כולה, תצילני ותשמרני תמיד ברחמיך הרבים ברחמיך הגדולים ברחמיך העצומים.
עד שאזכה על ידי ההתבודדות בלילה לבטל עצמי לגמרי, לבטל כל מידה ומידה רעה וכל תאוה ותאוה רעה,
עד שאהיה נקי לגמרי מכל התאוות ומכל המידות רעות.
ואזכה לבטל כל מיני גאות וגבהות וגסות הרוח ממני.
עד שאזכה לבוא לתכלית הביטול באמת לאמתו כרצונך הטוב, עד שאזכה להכלל באחדותך באמת.
ועל ידי זה יהיה נכלל כל העולם עם נפשי באחדותך הפשוט.
ויתאחד ויוכלל אחר הבריאה בקדם הבריאה, אפשרי המציאות בחיוב המציאות.
ונהיה דבוקים ואחודים וכלולים בך תמיד באמת, ולא נפרד ממך אפילו כרגע קלה. ויתגלה אחדותך הפשוט בעולם.
וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו יהוה אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.

עזרני עזרני חנני חנני, להרבות בהתבודדות ובשיחה ביני לבין קוני בלילה בדרך יחידי, עד שאזכה לתכלית הביטול באמת,
עד שאהיה נכלל בך באמת עם כל העולמות כולם. ונשוב כלנו אליך באמת ובלב שלם,
"ונדעה נרדפה לדעת את יהוה". יומם לא ננוח, לילה לא נשקוט, עד אשר נזכה למצוא אותך בכל עת:

תפילה להתבודדות – לדבוק ולהרגיש תמיד קרבת אלוקים

ונזכה לקים מצות "ובו תדבק" באמת, בשלמות כרצונך הטוב.
חוס וחמל עלינו, חוס ורחם עלינו, חוס וחננו וזכנו לכל מה שבקשנו מלפניך,
שנזכה לבטל עצמנו באמת. עד שנהיה כלנו נכללים בך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו.
כי בשביל זה לבד בראת כל העולמות כולם, כאשר גלית לנו על ידי צדיקיך האמתיים.
"שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו. יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה. השיבני ואשובה כי אתה אלהי.
השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

חשוב מאד לקרוא את המדריך למתבודד/ת

ניתן להזמין את רבני הישיבה – לסדנת התבודדות של 5 עד 10 אנשים
בה תינתן הדרכה הסברים וכל התשובות לכל השאלות

צלצלו 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה