תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים

יהודי יקר – לאן הכסף של הצדקות שלך הולך? אתה חייב לומר תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים אם אתה רוצים שהצדקה / מעשרות שלכם יגיעו למקום אמיתי ויעשו פירות וטובים לחיי העולם הבא כרצון השם יתברך וגם לזכות לישועות אמיתיות בעולם הזה!

תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

(תפילה עז, מיוסד ע"פ תורה רכ"א שבליקוטי מוהר"ן)

רבונו של עולם זכני ברחמיך הרבים, ועזרני והושיעני ותן לי לב טוב שאזכה להרבות בצדקה, ותזכני לתן מעשר ממעותי, ומכל מה שתחנני ברחמיך. ותזמין לי עניים הגונים לזכות בהם.

ועל ידי זה תצילני משונאי ומרודפי, כי דרכך לבקש את הנרדף, אפילו צדיק רודף את הרשע. חוס וחמל ורחם עלי למען שמך, והיה בעזרי והושיעני וחזק את לבבי, שאזכה ליתן תמיד מעשר מכל מה שתחנני ברחמיך הרבים, ותפשוט ידך הגדולה עלי, ותזמין לי פרנסתי מאתך, ותספיק לי כל צרכי וכל צרכי ביתי בהרחבה גדולה קודם שאצטרך להם, מתחת ידך הרחבה והמלאה, וקיים בנו מקרא שכתוב: "והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

ואזכה להיות שמח בחלקי תמיד, ולהסתפק במה שתחנני, ולא אהיה נבהל להון חס ושלום. ובצל כנפיך תסתירני, ותגן עלי בצל ידך הגדולה, ותכסה עלי ותצילני מכל שונאי ורודפי בגשמיות ורוחניות. ויקים בנו מקרא שכתוב: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה".

ותשים שלום בעולם, ויקים מקרא שכתוב: "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו", ונאמר: "בצדקה תכונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחתה כי לא תקרב אליך", עוזרני כי עליך נשענתי, "קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי":

תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים – חלק ב

(תפילה עח מיוסד ע"פ תורה רמ"ב שבליקוטי מוהר"ן)

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, "אל ארך אפים ורב חסד ואמת", שתחוס ותחמול עלי כגדל חנינותיך, ותעזרני, ותושיעני, ותזכני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, לשמך לבד, באמת לאמתו, בלי שום פניות ובלי שום שקרים כלל.

ותהיה ידי פתוחה לפזר וליתן לאביונים הגונים (ובפרט ללומדי התורה ועובדי השם האמתיים) צדקה הרבה, כל מה שיחסר להם, בשמחה רבה ובחדוה גדולה ובלב טוב ובסבר פנים יפות.

ואזכה להרבות בצדקה תמיד לשמך לבד כרצונך הטוב, עד שאזכה בכח הצדקה הקדושה להכניע ולשבר ולבטל – כח הצדקה של הרשעים המתנגדים אל הקדושה, אשר אתה מכשילם בעניים שאינם הגונים (שימו לב לנאמר רח"ל ! עוד יש להעיר : רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שלתת צדקה לעני שאינו הגון, זה כמו זרע לבטלה – שמוציא לריק כוחותיו וממונו כי לא עושה פירות בקדושה אלא יכול לקלקל ולהזיק) "ולא תעשינה ידיהם תושיה". ולא יהיה להם שום כח נגד עמך ישראל החפצים לעבדך באמת. ותמשיך עלינו קדושתך הגדולה, ותשפיע עלינו כח ואומץ מהצדיקים האמתיים זקנים שבקדושה, ובזכותם וכחם נזכה להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל, לגרש אותו ואת חילותיו מעלינו ומעל גבולנו. ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ.

סגולת וכוח הצדקה

ותבטל מעלינו כל מיני הרהורים רעים הרודפים אחרינו בכל עת, וביותר אחרי החפצים באמת להתקרב אליך, כאשר נגלה לפניך אדון כל מלא רחמים, ונזכה להמשיך עלינו אור פני מלך חיים, אור הפנים דקדושה הנמשך מאריך אנפין דקדושה. ותעזרנו להכניע ולשבר ולגרש ולבטל מאתנו כל ההרהורים רעים הנמשכין מאריך אנפין דקליפה, ותגן בעדנו שלא תפגע בנו שום אשה רעה אשר שרשה נמשכת משם, ולא שום הרהור רע הנמשך משם מאריך אנפין דקליפה אשר אי אפשר להתחבא ולברוח מהרהורים האלה הנמשכין משם, כי בכל צד שפונים, הם מזדמנים ובאים לשם.

אנא השם, מלא רחמים ורב חסד ואמת, חמול עלינו והצילנו מסטרא דמותא, מהרהורי ניאוף, שהם נקראים סטרא דמותא והם מרים ממות, והם נקראים אבי אבות הטמאה.

חומל דלים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, הצילנו מהם שמרנו מהם, רחם על חלושי כח כמונו היום בדור הזה, בעקבות משיחא, אשר ירדנו מטה מטה, באין עוזר וסומך. טבענו ביון מצולה ואין מעמד, באנו במעמקי מים ושיבלת שטפתנו. חוסה עלינו כרב רחמיך, ותן לנו חנינה ולא נאבד, ותן לנו כח להכניע ולשבר ולגרש ולבטל אריך אנפין דקלפה מעלינו ומעל גבולנו, ולא יבא עלינו שום הרהור רע הנמשך משם. בצדקתך תחיינו ותוציא מצרה נפשנו, כי אתה לבד יודע מי ומי עומדים עלינו בכל עת ובכל יום ובכל שעה, על כל החפצים לשוב אליך ולהתקרב אליך, שמתגברים על כל אחד ואחד ביחוד בהתגברות גדול מאד, ורודפים אחרינו "כאשר ירדף הקרא בהרים".

"גדול העצה ורב העלילה", רחם על פלטה הנשארת, והצילנו ממות ופדנו משחת, "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי", ותשפיע עלינו עצות קדושות אמתיות בכל עת, באופן שנזכה להנצל באמת מכל מיני הרהורים שבעולם, ולא יעלו ולא יבואו על לבנו כלל, ונזכה לקדושת המחשבה באמת. מחיה מתים ברחמים רבים, הקימנו ונחיה באור פניך, ונחיה ולא נמות מיתת עולם חס ושלום.

צדקה תציל ממוות

זכנו ברחמיך הרבים להרבות בצדקה לשמך לבד באמת לא בשביל הכבוד שלנו אלא בשביל עניים הגונים העוסקים בעבודת השם ולימוד התורה המגדילים את כבוד השם יתברך בעולם, ובזכות הצדקה דקדושה תצילנו ממות, שהם ההרהורים רעים שנקראים טומאת מת, כמו שכתוב: "וצדקה תציל ממות" !…

…תגן בעדי ותשמרני ברחמיך שלא אהיה נלכד על ידי זה חס ושלום בשום הרהור רע חס ושלום, ותצילני מהסתכלות רעים ומהרהורים רעים, ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני. עזרנו כי עליך נשעננו, כי אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים. "הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים, אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה, פנה אלי וחנני, תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה ה' עזרתני ונחמתני. אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך":

100% צדקה לעניים הגונים

051-5505-148 ; 050-4161022

לפרטים נוספים בדף התרומות באתר www.breslevmeir.com/donate

לתרומות עבור ארוחות צהריים חמות לנזקקים ועניים בבית התבשיל של חסידי ברסלב 
בנק פאג"י (פועלי אגודת ישראל) עבור עמותת החסד "ברסלב מאיר" 694576 סניף 184 בנק 52

לתרומה עבור בחורי ישיבה ומשפחות עניות ונזקקות ב-ישיבת ברסלב
בנק הפועלים שם חשבון : ישיבת ברסלב "נצח מאיר" בנק הפועלים מס' חשבון 311101 סניף 533 בנק מספר 12

או דרך חשבון פייפל PAYPAL באופן מאובטח ברשת >> הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה