תפילה ליולדת עם תהילים פרק כ, ק | מאחלים לכם "מזל טוב"

תפילה ליולדת עם התחלת צירי לידה או בדרך לביה"ח או בחדר לידה. גם הבעל או הסבא ושאר בני המשפחה יכולים לומר את התפילה עם שינוי הלשון מנקבה לזכר.

לפדיון נפש ליולדת במקרים דחופים 052565-2005 או בוואטסאפ

תפילה ליולדת:

יהי רצון מלפניך ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות, שתרחם עליי בתוך כל עוברות ויולדות מעמך ישראל, ותצילני מפתקה של חווה הנאמרה בתורתך: "בצער תלדי בנים".

ובעת לדתי תקל מעלי צער הלידה, ואלד בנקל בלי שום צער מיותר, בטרם ייבואו חבלי הלידה ותקיים בי הנאמר "מִי יִתְּנֵנִי לְעֵת תֵּלְדִי יְלָדִים כְּמוֹ שִׁפְרָה וּפוּעָה מְיַלֶּדֶת בְּאָבְנָיִךְ":

ויתקיים בי (ביולדת) הנאמר במזמורי דוד מלך ישראל נעים זמירות ישראל "חבלים נפלו לי (כשבאים לי חבלי לידה)- בנעימים (תרחם עלי שזה יהיה בנעימים, וכן ראשי תיבות נחל) – בזכות הצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה – הוא הצדיק יסוד עולם רבינו נחמן מברסלב, תמתיק את הדינים על ידי פלא עליון שאין בו שום תערובת דין כלל,

ובמתנת חינם תמתיק את החרון אף והדינים על היולדת שיתהפכו ל- נחלת שפרה עלי – שיומתקו הדינים ויתהפכו עלי ועל הולד למזל טוב וללידה קלה אמן ואמן, ויהיה נעשה מהם אימרי שפר – דיבורים של תודה והודיה על גודל חסדך ורחמך".

ויצא הולד לאוויר העולם ברגע קטן בקלות בלי שום הזק לי ולוולד, ויהי נולד בשעה טובה ובמזל טוב לחיים טובים ולשלום ולבריאות, לחן ולחסד, לעושר וכבוד. ואני ובעלי נגדלהו להכיר אותך שאתה מלך שליט ומושל בארץ, ויתקרב באהבה לעבודתך ולתורתך הקדושה, לחיים טובים מידות טובות השקפות ישרות לחיי נצח נצחים ולשלום.

ולא נהיה אני והעובר ניזוקים, לא בגוף ולא באיברים ולא בעורקים ולא בגידים, ולא בעור ובשר ושאר כל בניין בני אדם, לא בתוך חלל גוף ולא חוץ לחלל הגוף.

ואם יש בי שום עוון או כתם בנשמתי בבחינת "בגדים צואים", רחץ ומחל ברחמים רבים במה שנצטערתי בכאב חבלי הלידה ולא ע"י חולאים רעים וייסורים קשים, ויעלה קול צעקותינו עד כיסא כבודך, ותסתום פי המקטרגים והקליפה המקטרגת "גם לי גם לך לא יהיה".

וייכנסו לפניך כל מליצים טוב בעדינו, ותביט בכל נקודה טובה להמתיק הדין מעלינו ככתוב "אם יש עליו מלאך אחד מיני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר", אנא עשה כמידתך להיטיב לטובים ולרעים והפוך המר למתוק.

וייכמרו רחמיך עלי ותצילנו מכל כאב וטרוף ובהלה, ותצא השליה בזמנה, ונהי' בריאים וטובים לעבודתך, כי אתה מלך עונה בעת צרה, רחמן ומרחם על בניך עמך צאן מרעיתך, פודה ומציל שומע ועונה לתפילת עניים ושומע שוועתם בכל רגע וזמן.

רבונו של העולם, אני מאמינה באמונה השלמה שישועתי בידך הם, ואין ביד רופא בשר ודם לרפא שום דבר, ובכל זאת רק בהשגחתך המלאה תצילני מן הסכנה העצומה הזאת, אם אהיה צריכה אזי תשלח לי שליחים טובים מיילדת מקצועית ומנוסה טובה ורגועה,

רופא או מנתח ושאר אנשי צוות שעושים עבודתם נאמנה, שיבוא ליילד אותי בשעה טובה למזל טוב, כדבעי, ושלא יבואו חס ושלום שום תקלה על ידם, ויהיו שליחים נאמנים מאתך, ואלד במזל טוב בלי שום היזק לא לי ולא לוולד רק מעשיהם יהיו לעזר ולמרפא וללידה קלה.

תפילה ליולדת – היושבת על המשבר

לומר את הפרק כ' בתהלים ואח"כ לומר:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל גדול גיבור ונורא נהיה אשר נהיה צבא צבאות, שיעשה למען רחמיך רבים, ולמען קדושת המזמור הזה ושמותיך הכתובים בו ומצורפים בו (ושמות קודש אשר כוון בצירופם), שהוא שם בן י"ב וירחם על (פלונית בת פלונית) היושבת על המשבר צועקת בחבליה, האל מלא רחמים תוציאה מאפלה לאורה,

ובזכות אמותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה – תרחם עליה ותזכיר לטובה ותפקידה לברכה, כי עיניה לך תלויים כעיני שפחה אל יד גברתה. ותבטל מעליה כל גזרות קשות ורעות (בשם קר"ע שט"ן, יהרהר בהלב ולא יוציא שבפתיו) ותצילה מכל צער,

ויצא הוולד לחיים טובים ולשלום, ובשעה טובה ומבורכת לנו ולוולד. ואחר כך יצא שליה בנקל לבריאות איתנה ללא תקלה ומחלה.

וכשם ששמעת מי שהתפלל לפניך המזמור הזה, כן ישמע תפילתינו, עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. מרן דעני לאמך הוא יענה יתך, יהיה לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. (עבודת הקודש לחיד"א) 

תפילה ליולדת – המקשה ללדת (מתעקבת בלידה)

מלוקט בהסכמת רבני ברסלב מהספר ליקוטי תפילות ושאר ספרי ברסלב

יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, שיתמלא רחמים על כל יושבות על משבר, ותצילם מכל צער והיזק, (ובפרט לפלונית בת פלונית).

רבונו של עולם, מלא רחמים רבים תמיד, אתה ידעת את צער ומכאובה, אתה ידעת את לבבת ולבב האב ואיים וכל המצטער בצרתה, ראה עניים והעמל והביטו במכאובם. יתעורר רחמיך עצומים ורחמיך הגנוזים, על ענייה זאת היושבת על משבר, בלב נשבר ונדכה, ופתח לה שערי רחמים וחסד, חמלה וחנינה. פתח לה שערי הולדה.

וברחמיך הרבים יחתכו את המ"ם סתום שהיא כנגד מ"ם יום של יצירת ולד ששם מלובש ולד, ובחסדך גדול יחתוך את המ"ם סתומה הזאת ועשתה ממנה שני דלתי"ם, ועל ידי זה יפתח ברחמיך וחסדיך האמיתיים דלתי בטנה של ענייה הזאת המקשה לילד או יושבת על המשבר, ויהיה בעזרתה שתלד מייד בנקל בלי שום קשוי הולדה עוד כלל, ויאמר למלאך הרף ידיך.

האומר לעולמו די, אמור לצרתה די. רב חסד ומרבה להטיב, חוס וחמול ורחם. כחסדך גדול עשה עימה, ופתח לה דלתות הולדה חיש קל מהרה בלי שום אחור ועיכוב עוד כלל, כי כבר סבל מריירות צער ומכאוב הרבה עד אשר כשל כוח סבל.

גומלים חסדים טובים, עשה עמנו חסד חינם, ואל תאחר לידתה עוד כלל. עזור והצל והושיע בחסדך, שיפתח לה צירה ודלתות בטנה ברחמים גדולים תכף ומייד. ות/אלד מייד בנקל בלי שום צער ומכאוב עוד כלל, כי אם ברחמים בחמלה ובחסד גדול. ויוציא ולד לשלום לאוויר העולם לחיים טובים ולשלום, לאורך ימים ושנים טובות. אמן. (ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב)

וירבו בעלה ומשפחתה בצדקה מאוד,

כי ע"י צדקה נפתחים דלתות הרחם – כמובא בספר ליקוטי מוהר"ן.

בקישור הבא ניתן לערוך ליולדת – פדיון נפש ללידה קלה ע"פ רבי נחמן מברסלב – על ידי חסידי ברסלב! 

סגולה ללידה קלה:

לומר מזמורי תהילים: מזמור ק (ע"פ הליקוטי מוהר"ן הרבה פעמים), כ, י"ט, כ"ב.

תפילה ליולדת – תהילים פרק כ

לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:
יַעַנְךָ יְהוָה בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב:
יִשְׁלַח עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ:
יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה:
יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא:
נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא יְהוָה כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ:
עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ יְהוָה מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ:
אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר:
הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַּמְנוּ וַנִּתְעוֹדָד:
יְהוָה הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

תפילה ליולדת – תהילים פרק ק

לפי הליקוטי מוהר"ן טוב לומר אותו כמה וכמה פעמים.

מִזְמוֹר לְתוֹדָה הָרִיעוּ לַיהוָה כָּל הָאָרֶץ:
עִבְדוּ אֶת יְהוָה בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה:
דְּעוּ כִּי יְהוָה הוּא אֱלֹהִים הוּא עָשָׂנוּ וְלוֹ אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ:
בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה הוֹדוּ לוֹ בָּרְכוּ שְׁמוֹ:
כִּי טוֹב יְהוָֹה לְעוֹלָם חַסְדּוֹ וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ:

יהי רצון מלפניך, ה' דגול גיבור ונורא, שיזכור לפניך זכויות אשת ענייה הזאת אשר תחיל ויזעק בחבליה. ואם יש בה שום עוון, מחול ומהרוק אותו במה שנצטער בכאב חבלים, ויעלה קול צעקתה עד כיסא כבודך.

וסתום כל פי מקטרגים כמדתך להיטיב להגון ולבלתי הגונים, וייכמר רחמיך עליה, כי אתה עונה בעת צרה, מלך רחמן ומרחם על כולם, פודה ומציל שומע ועונה. (שבט מוסר).

  • תפילה להתפתחות העובר
  • תפילה לימי הריון
  • תפילה לאישה בהריון
  • תפילה לאישה מעוברת
  • תפילה לאישה 40 יום לפני יצירת הוולד
  • תפילה למעוברת בחודש השלישי
  • תפילה למעוברת בחודש השביעי
  • תפילה למעוברת בחודש התשיעי
  • תפילה ליולדת אחרי הלידה

ברכת הגומל ליולדת אחרי הלידה בבית הכנסת לפני עשרה אנשים

"הללויה יודה ה 'בכל לבב. בסוד ישר והעדה. תודה לה' חסדו. ונפלאותיו לבני אדם.

ברוך אתה ה 'אלוקינו מלך העולם, גומל לחייבים הטובים שגמלני כל טוב ". (אמן). (סידור תפילה).

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
אישתך בהריון? לקראת לידה? זקוקים לתפילות ללידה קלה? דברו איתנו נשמח להתפלל אתכם למזל טוב!