תפילה למציאת אבידה לומר "אמר רבי בנימין…"

כל מה שאיבדתם - תמצאו ע"י התפילה הבאה: תפילה למציאת אבידה - אמר רבי בנימין...

תפילה למציאת אבידה והיא סגולה בדוקה ומנוסה לומר "אמר רבי בנימין…" והיא מועילה גם למי שעדיין לא מצא את הזיווג השלם שלו/ה או איבד אותו/ה.

לפניכם גם תפילה למציאת אבידה מליקוטי תפילות, המסוגלת ביותר למציאת כל האבידות בגשמיות וברוחניות וזיווג הגון:

תפילה למציאת אבידה

יש לומר 3 פעמים:
"אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם,
מן הכא ויפקח אלוקים את עיניה, ותלך ותמלא החמת".
"אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני".
ולתת צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס, ולומר:
"בזכות הצדקה שאני נודב לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו למצוא את האבדה שאבדתי".
(עפ"י מדרש רבה בראשית נ"ג, י"ט)

למציאת אבידת נפשו וזיווגו ההגון והשלם משורש נשמתו, יאמר תפילה זו של רבי נתן מברסלב,
כי עיקר מציאת זיווגו היא ע"י תיקון פגם ושמירת הברית קודש, טוב ממולץ לאמרה בימי אלול !!
מתוך הליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

תפילה למציאת אבידה

מרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה פ"ז)

"אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים".
אבי שבשמים, "מלכי ואלהי אליך אתפלל, יהוה חקרתני ותדע,
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק, אורחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה,
כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כולה, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה,
פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה,
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך":

רבונו של עולם מלא רחמים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, רחם עלינו למען שמך,
וקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, בקש ברחמיך צאן אובדות, צאן נדח ואין מקבץ:

רבונו של עולם "תעיתי כשה אובד בקש עבדך".

רבונו של עולם מרוב עוניי ועמלי, ומרוב עוצם עונותי ופשעי הרבים והעצומים בלי שעור וערך ומספר,
ומעצם בלבול דעתי מרבוי הפגמים שפגמתי בעונותי מעודי עד היום הזה,
על כן איני יכול לפתח פי לדבר כלל, וקשה וכבד עלי מאד מאד לפרש שיחתי לפניך,

וגם אי אפשר לפרש כל שיחתי לפניך ככל אשר עם לבבי,
כי "צרות לבבי הרחיבו" מאד, אשר לא יספיק הזמן לפרטם, "כי רבות אנחותי ולבי דוי",

כל האבדות נגרמות על ידי התאוות!

אבל אף על פי כן הציקתני רוחי ועצור במלין לא אוכל, אמרתי אשיחה וירוח לי, אדברה ויעבר עלי מה, אולי אזכה עתה למצוא הנקודה טובה השיך ללבי עתה באמת, שאזכה על ידה לשוב אליך מעתה באמת. ואיך שהוא איך שהוא, איך שנפלנו וירדנו בגלות המר הזה למקומות שירדנו כל אחד לפי ירידתו, עם כל זה עדין חובה עלינו על כל אחד ואחד, לחתור ולבקש ולחפש אחר אבדותינו הרבות והעצומות מאד בלי שעור וערך, אשר אבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, על ידי תאותינו הרעות.

אולי נזכה לעורר רחמים גדולים אצל בעל הרחמים המרחם על כל האובדים והנדחים, הגוזר בתורתו להשיב אבדות.
אולי יש תקוה למצא איזה אבדה מאבדות נפשנו הרבים, אולי נזכה למצוא מקצתם או כולם.

ואף על פי שאני בעצמי החייב מכל הצדדים, כי אבדתי לדעת מה שאבדתי,
ובעונותי הרבים מחמת תאותי הרעות, הייתי כמו שוטה המאבד מה שנותנין לו,
אף על פי כן אולי אזכה ברחמיך למצוא עוד איזה נקודה טובה אמתיית שתוכל להתגבר על כל מה שאני צריך להתגבר,
באופן שאזכה מעתה לשוב אליך באמת, ולחפש ולבקש ולמצוא כל אבדותי ואבדת אחרים
להשיבם כולם למקומם הראוי למקור שנחצבו משם, באופן שיתקנו כולם בתכלית התיקון באמת כרצונך הטוב:

מציאת כל האבידות הם על ידי תיקון הברית!

רבונו של עולם מלא רחמים, אתה גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים, שהעיקר הוא תיקון הברית,
כי זה עקר הניסיון והמתקלא של כל אדם בעולם הזה, ורק בשביל זה בא האדם לעולם הזה כדי שיתנסה בנסיון זה,
ועל ידי זה יזכה למה שיזכה אם יעמד בנסיון ובצרוף הזה, אשר כל התורה כלה תלויה בזה, כי שמירת הברית הוא יסוד הכל.

ועתה מה אומר ומה אדבר, אחרי שפגמתי הרבה בפגם הברית כאשר פגמתי (ובפרט וכו'), "על כן דברי לעו", ואיני יודע מהיכן להתחיל לדבר.
אבל כבר גזרת עלינו על ידי צדיקיך האמתיים לצעוק אליך תמיד, ולהתפלל ולהתחנן לפניך תמיד בין בעליה בין בירידה לפי בחינתנו,
יהיה איך שיהיה לא נחריש ולא נשקוט מלזעוק ולצעוק ולהתחנן אליך תמיד, כי חסדיך לא תמים ורחמיך לא כלים.
כי אתה יהוה אלהינו גדלת מאד, וכגדלתך כן חסדיך ורחמיך, וכאשר לגדלתך אין חקר, כן אין חקר לרחמיך וחסדיך.

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתאיר עיני בתורתך,
ותורני ותלמדני שאזכה לידע ולהשיג ולהבין דברי תורתך הקדושה, אשר צוית עלינו לכוון כונות אלול בשביל תקון הברית,
"כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי", ואיני יודע הדרך כלל לכוון כונות.

כוונות אלול (תפילה למציאת אבידה)

רחם עלי למען שמך, וקדשני בקדושתך העליונה, ופתח לבי בתלמוד תורתך, ועזרני וזכני ללמד ולהבין כל הכונות אלול וכל התורות השיכים לזה (עיין סוד כוונות אלול בדף הנ"ל >> לחץ כאן), ואזכה למצוא בהם דרך נכון וישר להתקרב אליך תמיד בכל עת.

ואזכה להיות בקי בהליכה
(ללמוד ללכת כפשוטו ללמוד לחיות את החיים –
כי פעם יש עליות, ופעם יש ירידות, וצריך ללמוד ללכת, כדי להתקדם בחיים ולזכות לעבודת ה' באמת כראוי !!!),
בקי ברצוא בקי בשוב, בקי בעיל בקי בנפיק, ולקים באמת ובשלמות מקרא שכתוב:
"אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך",
עד שאזכה לילך בדרכי התשובה באמת תמיד.

ואתה ברחמיך תפתח ידך, ותהיה ימינך פשוטה לקבל שבים,
עד אשר נזכה להמשיך ולתקן כל התיקונים הנמשכין על ידי היחודים והכונות של אלול,
באופן שנזכה מהרה לתקון הברית בשלמות.
וברחמיך הרבים תצוה למלאכיך הקדושים האוחזים בידם שופרות הממנים לבקש ולחפש ולחפור ולחתור אחר אבדות,
שישתדלו בתקון נפשנו, ויבקשו ויחפרו אחר כל האבדות שאבדנו בענינו מעודנו עד היום הזה,
על ידי תאותינו הרעות, ובפרט על ידי פגם הברית.
את כל מה שאבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, הכל יחפרו ויחפשו וימצאו כולם מהרה,
ויחזירו אותם לנו, באופן שיתקנו נפשותינו על ידי זה בתכלית התקון באמת כרצונך הטוב:

מלא רחמים, מרב קלקולי איני יכול להאריך בתפילה זאת הרבה,
אף על פי שלא יספיקו כל יריעות שבעולם לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות וודוים והפצרות ופיוסים ותפלות שאני צריך להתפלל בענין זה..,
[הן] על העבר ועל ההוה ועל העתיד, אך מה אעשה כי דברי נסתתמין.

שלום בית ומציאת הזיווג

אבל על זה באתי לפניך אדון כל, חומל דלים, טוב ומטיב לרעים ולטובים, שתרחם על כל עמך ישראל שקשה להם למצוא זיווגם,
ואפילו כשמוצאים היא מנגדת אליו, ואין לה רצון אליו, ואין שלום בביתם רחמנא לצלן (ובפרט [שמות של בני זווג לשלום בית] על פב"פ שיש לו/ה יסורים אלו),

רחם עליו/ה ועל כל זרע עמך בית ישראל, בכח וזכות הצדיקים האמתיים העוסקים בתקוננו תמיד,
אשר שמרו את הברית קודש בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו,
רחם עליהם למענם, ותשים שלום בביתם, ותעזור להם ותושיעם שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו מהרה, זווגם ההגון להם מן השמים באמת.

ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפוך רצונה לרצון בעלה
[או אם היא חוזרת בתשובה ובעלה עושה לבעיות וכדומה.. שתאמר התפילה הפוך – שיתהפך רצונו לרצונה],
ולא יהיה ביניהם שום שנאה ושום שנוי רצון כלל, וידורו באהבה ואחוה ורעות בשלום ושלוה באמת כרצונך הטוב.

מלא רחמים, חוס וחמל ורחם עליהם למענך ולמען צדיקיך האמתיים, ואל תעשה להם כחטאיהם ולא תגמל עליהם כעוונותיהם,
רק תתנהג עמהם ברחמיך לפנים משורת הדין, כאשר אתה מתנהג עם כל בריותיך ברחמים וחסדים גדולים תמיד.
ובזכות אברהם אבינו עליו השלום, שרמז הסוד הזה של כוונת אלול בעת ששלח את אליעזר עבדו לבקש הזיווג של יצחק בנו,
ובזכות הצדיקים שגלו הסוד הנורא הזה, תגן עליהם ועלינו ועל זרענו, ותרחם על כל ישראל עמך, ותשים שלום בין כל ישראל ובפרט בין איש לאשתו (ובפרט וכו'),

זיווג הגון – זרע של קיימא

ותעזור לכל ישראל הצריכים למצוא זווגם שיזכה כל אחד למצוא זווגו באמת מהרה, ותהיה כרצונו ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפוך רצונה אליו בשלום ואהבה באמת, בלי ערמה ומרמה ובלי שום שינאה ושנוי רצון בלב כלל, ויתנהגו בקדושה ובטהרה. ויצאו מהם דורות רבים, בנים ובנות חיים וקימים, עושי רצונך באמת. ויעסקו בתורתך ועבודתך באמת כל ימיהם לעולם, ויגלו ויפרסמו ויודיעו אלהותך וממשלתך בעולם כמו שכתוב: "דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו":

אנא יהוה מלא רחמים עזרנו ושמרנו מעתה שלא נאבד עוד כלל על ידי תאות רעות חס ושלום,
רק נזכה מעתה לשבר ולבטל מאתנו כל התאות רעות.
ותצוה ברחמיך להחזיר ולהשיב לנו כל האבדות שאבדנו מכבר, הן בגלגול זה הן בגלגולים שעברו.

החזרת האבידות על ידי תקיעת שופר

וזכנו ברחמיך הרבים לקים מצות תקיעת שופר בראש השנה בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה,
באימה וביראה ובאהבה ובשמחה וחדוה גדולה.
ותזמין לנו תמיד תוקעים הגונים בראש השנה צדיקים וכשרים,
שיהיה להם כח לעורר על ידי קול השופר את קול השופר העליון אשר אתה עתיד לתקוע בו לחרותנו. ועל ידי זה תקבץ נדחינו, ותשיב לנו את כל אבדותינו שאבדנו מעולם עד היום הזה.

אלהינו ואלהי אבותינו תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותנו, וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ,
וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו, ויקים מהרה מקרא שכתוב:
"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקודש בירושלים",
ונאמר: "ואדני אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן יהוה צבאות יגן עליהם", "כן תגן על עמך ישראל בשלומך".
עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

מקווים שתמצאו את האבידות ותראו רוב שמחות –

בזכות תפילה למציאת אבידה שהתפללתם !

למעוקבי זיווג >> קמיע למציאת חן

פדיון נפש >>

לעוד תפילות מועילות כנסו – אתר תפילות ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה