תפילה לפני טבילת מקווה לגברים

היי גבר נכנס לטבול במקווה קח 2 דקות לומר את התפילה הבאה תפילה לפני טבילת מקווה לגברים לייחד ייחודים ולהמתיק הדינים

תפילה לפני טבילת מקווה לגברים (נוסח מקוצר):

לפני הטבילה במקווה לגבר – (כשעדיין לבוש) יאמר משנה זו:
אמר ר’ עקיבא :
אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם ? אביכם שבשמים !
שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקוה ישראל ה’
מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל.

ולאחר מכן יאמר תפילה זו:

תפילה לפני טבילת מקווה לגברים

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה {יכוון ולא יאמר בפיו – יאהדונהי},
בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם אות יוד אות הי באות ויו אות הי
ביחודא שלים {י-ה-ו-ה} בשם כל ישראל, [לעשות נחת רוח לריבונו של עולם] הריני רוצה לטבול עצמי במקוה טהרה של ארבעים סאה,
לקיים מצות עשה “והתקדשתם והייתם קדושים”,
כמו שדרשו חז”ל אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה,
וכוונתי בזה להמשיך קדושה וטהרה על נפשי רוחי ונשמתי
ועל כל רמ”ח אברי ושס”ה גידי להתקדש עצמי בקדושת בוראי.

ויהי רצון מלפניך אב הרחמים אהיה אשר אהיה שבגודל חסדיך הגדולים
ובכוח טבילות אלו יתמלאו ויתייחדו כל שמות הקודש הראויים להתמלא ולהתייחד
ויומתקו הדנים בשורשם וקיים בנו מקרא שכתוב “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ”,
ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל כל מיני גזרות קשות ורעות,
ותגזור עלינו גזרות טובות וישועות מעתה ועד עולם אמן נצח סלה ועד.

תודתינו לאתר תפילות ישראל | לאחר הטבילה במקווה –

טוב לומר תיקון הכללי

עוד תפילות להמתקת הדינים בקישור הבא – תפילה להמתקת הדינים

תפילה לשלום בית

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה