תפילה לפני נתינת צדקה

אם חשוב לך שהכספי צדקה שלך יגיע לעניים הגונים - התפילה הזאת חשובה לך מאד ! תשקיע בה !

תפילה לפני נתינת צדקה: בטרם נתינת הצדקה יאמר: הריני נותן צדקה זו לזכות ולרפואת פלוני/ת בן/ת פלונית.

מלוקט מתוך הספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

תפילה לפני נתינת צדקה

יהי רצון בורא עולמים הממציא מעות בידי לקיים מצוות צדקה לעניים –
שאזכה שיתנדב לבי תמיד לעזור לעניים הגונים בכל כוחי,
הן לפזר משלי לעניים הגונים, להעניק להם ולתן להם בשתי ידים מברכת יהוה אשר אתה נותן לי בכל עת,
הן להשתדל עבורם בכל כחי לילך ולסבב עבורם ולקבץ על יד נדבת לב אחינו בני ישראל,
לתמכם ולסעדם, למלאות ידי עניים הגונים די מחסורם אשר יחסר להם,
הן מזונות הן מלבושים וכל מה שהם צריכים.

ותצילני ברחמיך הגדולים ותשמרני שלא אכשל לעולם בעניים שאינם מהוגנים חס ושלום.
כי אתה ידעת יהוה אלהינו כי בשר ודם אנחנו, והאדם יראה לעינים, ואיני זוכה לידע ולהבחין בין ההגונים לשאינם הגונים.
על כן שטחתי אליך כפי שתרחם בטובך ותזמין לי תמיד עניים הגונים וכשרים באמת לזכות בהם.
ותעזרני שאזכה להחזיקם בכל עז לתן להם צדקה הרבה בשמחה ובטוב לבב בסבר פנים יפות,
עד שאזכה שיתעורר על ידי הצדקה שלי כל הגונין עלאין המלובשין בממון של ישראל, גוונין עליונים שאתה מתפאר בהם,

ואזכה על ידי הצדקה לאוויר הקדוש של ארץ ישראל, ולגרש משם אויר הטמא של חוץ לארץ.
ועל ידי זה נזכה לזכך את תפילתנו ולטהרה מכל מיני מחשבות זרות, ומכל הרהורי עבודה זרה וכפירות.
מכולם תצילנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים.

ותזכנו לתן צדקה לארץ ישראל, ונזכה להחזיק ידי עניים הגונים הדרים בארץ ישראל, עד שנזכה שנהיה נכללים באווירא דארץ ישראל.

ועל ידי זה נזכה לגרש מי המבול מאתנו, שהם המחשבות זרות והבלבולים המבלבלים אותנו תמיד,
ומונעים אותנו מעבודתך האמיתיית, ובפרט בשעת התפלה, שכולם באים עלינו ומבלבלים את תפילותינו.

ואזכה לתן צדקה בשתי ידים בשמחה גדולה ובלב טוב, ולא ירע לבבי בתתי לו.
ותהיה ידי פתוחה תמיד לתן לעני "די מחסורו אשר יחסר לו",
ואזכה לקים מקרא שכתוב: "פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו".
ותזמין לנו עניים הגונים לזכות בהם ותשמרנו ותצילנו מעניים שאינם מהוגנים:

אנא יהוה, עזרני להתחיל לתן צדקה הרבה באמת כרצונך הטוב,
ובזכות מצות צדקה תעזרני ותפתח לי ותרחיב לי כל הפתחים והשערים דקדושה.

ויקים בנו מקרא שכתוב: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה".
ותשים שלום בעולם, ויקים מקרא שכתוב: "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו",
ונאמר: "בצדקה תכונני, רחקי מעשק כי לא תיראי, וממחתה, כי לא תקרב אליך", עזרני כי עליך נשענתי,
"קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי":

תפילה לפני נתינת צדקה – לזכות לעשות צדקה עם עניים הגונים :

רבונו של עולם זכני ברחמיך הרבים, ועזרני והושיעני ותן לי לב טוב שאזכה להרבות בצדקה,
ותזכני לתן מעשר ממעותי ומכל מה שתחנני ברחמיך, ותזמין לי עניים הגונים לזכות בהם.
ועל ידי זה תצילני משונאי ומרודפי, כי דרכך לבקש את הנרדף, אפילו צדיק רודף את הרשע.
חוס וחמול ורחם עלי למען שמך, והיה בעזרי והושיעני וחזק את לבבי,
שאזכה לתן תמיד מעשר מכל מה שתחנני ברחמיך הרבים,
ותפשט ידך הגדולה עלי, ותזמין לי פרנסתי מאתך,
ותספיק לי כל צרכי וכל צורכי ביתי בהרחבה גדולה קודם שאצטרך להם, מתחת ידך הרחבה והמלאה,
וקים בנו מקרא שכתוב: "והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

תפילה לצדקה  – לשמוח בחלקי

ואזכה להיות שמח בחלקי תמיד, ולהסתפק במה שתחנני, ולא אהיה נבהל להון חס ושלום.
ובצל כנפיך תסתירני, ותגן עלי בצל ידך הגדולה, ותכסה עלי ותצילני מכל שונאי ורודפי בגשמיות ורוחניות.
ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה".
ותשים שלום בעולם, ויקים מקרא שכתוב: "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו",
ונאמר: "בצדקה תכונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחתה, כי לא תקרב אליך",
עזרני כי עליך נשענתי, "קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

זכנו ברחמיך הרבים להרבות בצדקה לשמך לבד באמת, ובזכות הצדקה דקדושה תצילנו ממות,
שהם ההרהורים רעים שנקראים טומאת מת כמו שכתוב: "וצדקה תציל ממות",
"הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים, אל תשטפני שיבלת מים ואל תבלעני מצולה
ואל תאטר עלי באר פיה, פנה אלי וחנני, תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך.
עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני. אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך":

תפילה לצדקה – לתת בסבר פנים יפות

ותעזר לנו שנזכה לתן צדקה הרבה בסבר פנים יפות לעניים הגונים וכשרים באמת.
כי עיקר הצדקה לצדיקים אמיתיים ולהנלווים אליהם באמת, ותשים חלקנו עמהם לעולם:
ותזכנו לשבר לבנו האכזר ולהפכו לרחמנות, ולא יהיה לבנו קשה כאבן,
רק תעזרנו להפך לב האבן ללב רך כמים, לרחם באמת על עניים הגונים כשרים אמתיים ברחמנות גדול כראוי,
לתת להם כל צרכם די מחסורם אשר יחסר להם. וניזכה לייחד ייחודים גדולים בקדשה גדולה למעלה למעלה על ידי צדקותינו.
ותהיה בעזרנו ותתן לנו כח שיהיה נעשה על ידי הצדקה שלנו בחינת י'חוד ב'רכה ק'דושה בכל העולמות.

על ידי צדקה לעניים הגונים באמת – זוכים להנצל מהרהורים קשים :

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, "אל ארך אפים ורב חסד ואמת",
שתחוס ותחמול עלי כגדל חנינותיך ותעזרני ותושיעני ותזכני
ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה לשמך לבד באמת לאמתו,
בלי שום פניות ובלי שום שקרים כלל.

ותהיה ידי פתוחה לפזר ולתן לאביונים הגונים צדקה הרבה, כל מה שיחסר להם,
בשמחה רבה ובחדוה גדולה ובלב טוב ובסבר פנים יפות.

ואזכה להרבות בצדקה תמיד לשמך לבד כרצונך הטוב, עד שאזכה בכוח הצדקה הקדושה להכניע ולשבר ולבטל כח הצדקה של הרשעים המתנגדים אל הקדשה,
אשר אתה מכשילם בעניים שאינם הגונים. "ולא תעשינה ידיהם תשיה". ולא יהיה להם שום כח נגד עמך ישראל החפצים לעבדך באמת.

ותמשיך עלינו קדושתך הגדולה, ותשפיע עלינו כח ואומץ מהצדיקים האמתיים זקנים שבקדושה, ובזכותם וכחם נזכה להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל, לגרש אותו ואת חילותיו מעלינו ומעל גבולנו. ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ.

ותבטל מעלינו כל מיני הרהורים רעים הרודפים אחרינו בכל עת, וביותר אחרי החפצים באמת להתקרב אליך, כאשר נגלה לפניך אדון כל מלא רחמים, ונזכה להמשיך עלינו אור פני מלך חיים (רוח חיים אמיתית – לחיות ולהינות באמת), אור הפנים דקדושה הנמשך מאריך אנפין דקדושה.

ותעזרנו להכניע ולשבר ולגרש ולבטל מאתנו כל ההרהורים רעים הנמשכין מאריך אנפין דקליפה, ותגן בעדנו שלא תפגע בנו שום אישה רעה אשר שורשה נמשכת משם, ולא שום הרהור רע הנמשך משם מאריך אנפין דקליפה אשר אי אפשר להתחבא ולברוח מהרהורים האלה הנמשכין משם, כי בכל צד שפונים, הם מזדמנים ובאים לשם.

סעודת עניים
תפילה לפני נתינת צדקה

בואו תזכו בנו ! תרמו סעודת עניים – לעשות צדקה עם עניים הגונים ולהושע ממרומים

אפשרויות לתרומה / צדקה / מעשרות – למוסדות ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
בואו תזכו בנו ! תרמו סעודות עניים ותזכו לישועות ממרומים ! אלפי פרקי תהילים וסדרי לימוד לזכותכם להושיע ולהכניס בקשתכם לפני מלך מלכי המלכים !