תפילה לשיכורים, גמילה מאלכוהול ושתית יין.

תפילה לשיכורים, גמילה מאלכוהול ושתיית יין.

התפילה לשיכורים גמילה מאלכוהול – לא נכתבה כדי שתאמרו פעם אחת וזהו לחשוב שהכל משתנה לכם בחיים ! אלא לעזור לכם לחדד ולהפנים ולעורר רחמי שמיים לעזור לכם או לבני משפחה שלכם להתמודד עם הגמילה מאלכוהול ושיכרות יין.., על כן לנגמלים טוב שיחזרו על התפילה כמה פעמים ועם ריבוי התפילות ורצונות טובים יזכו לעורר רחמי שמיים ולהצליח ולראות שינוי ולבנות חיים טובים שמחים וישרים !

התפילה נערכה מכמה תפילות מספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – בהצלחה בגמילה ובתפילה – ישיבת ברסלב מאיר.

"משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דדיך, מיין מישרים אהבוך".

רבונו של עולם, רב חסד ומרבה להיטיב, רחם עלי ברחמיך הרבים, וזכני להתקרב אליך באמת בכל עת, ולעבוד אותך תמיד בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ותשמר אותי ברחמיך הרבים, ותצילני בכל עת מריבוי שתית היין ושאר משקים המשכרים (כל מיני סוגי אלכוהול), שלא אשתה לעולם יותר מהמידה ולא אבא לידי שכרות (מאלכוהול ו/או יין) לעולם. כי אתה גלית לנו עצם רעת השיכרות המטריד ומעביר את האדם משני עולמות חס ושלום, כי על ידי שיכרות שוכחין את כל האזהרות של משה רבנו עליו השלום, שהוא מלובש אצלנו בכל אבר ואבר אצל כל אחד ואחד מישראל, ומזכיר ומזהיר את כל אבר ואבר לשמור ולעשות ולקיים את כל המצוה השיכה לכל אבר ואבר, שהם רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה. ועל ידי השיכרות חס ושלום שוכחין כל אלו האזהרות, וכל הדרכים נעשים לפניו כמישור רחמנא לצלן, כמו שכתוב: "כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים". ונאמר: "למי אוי למי אבוי, למי חכלילות עינים. למאחרים על היין, לבאים לחקר ממסך. אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש. עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות. והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל". 

מלא רחמים, אתה ידעת כמה נפשות נשקעו ביון מצולה על ידי השכרות (מאלכוהול ו/או יין) רחמנא לצלן, ונטרדו משני עולמות על ידי זה (וטוב שיספר על עצמו לפני השם כל מה שעובר / עבר עליו בעקבות השיכרות, הרס שלום בית, כעס וכדומה..), הצילני מלא רחמים, שמרני ברחמיך הרבים, שלא אבוא לעולם לידי שכרות כלל, ואפילו בשבתות וימים טובים ובשאר זמנים קדושים, אשר רצונך שנשמח את נפשנו על ידי שתית יין מעט, זכנו ברחמיך הרבים, שנזכה לכון את המידה שלא נשתה כי אם מעט המוכרח כפי רצונך, כדי לרומם דעתנו ולהרחיב שכלנו ולבנו, כמו שכתוב: "ויין ישמח לבב אנוש". באופן שנזכה על ידי מעט השתיה להרחיב ולהגדיל החסדים שדעתנו מלובש בהם, שנזכה על ידי מעט השתיה להיות בשמחה ובטוב לבב באמת, באופן שנזכה להתדבק בך באמת על ידי זה, ולזכור על ידי זה יותר ויותר את כל האזהרות בכל אבר ואבר שמזהיר אותנו משה רבנו עליו השלום, ונתעורר ביותר לקיים את כל המצות השיכים לכל אבר ואבר. ותפתח לבי בתורתך ואחרי מצותיך תרדוף נפשי. ואזכה להתקרב אליך יותר ויותר על ידי השתיה (במידה קטנה או בכלל להגמל ולשמוח בלי שתייה כלל) בדבקות נפלא ואמתי כרצונך הטוב, ואהיה מתפתה בייני בקדושה גדולה להיות כרצונך הטוב באמת, ויהיה נמשך עלי הרחבת הדעת והחסדים מדעת קוני, ואזכה לכבד את יהוה באמת מהוני ומגרוני.

רבונו של עולם, אתה ידעת כי אף לפי גודל הגנות של השכרות בלי שעור, אף על פי כן ההכרח לפעמים לשתות מעט בשביל הרחבת הדעת. כאשר הודיעונו חכמיך האמתיים גדל גנות השכרות דסטרא אחרא, וגודל מעלת השתיה בקדשה לשמך, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה זכה משמחו, לא זכה משממו. זכה – נעשה ראש, לא זכה נעשה – רש. וגם אנו מחיבים לקדש ולהבדיל על היין בשבתות וימים טובים ולברך ברכת המזון על הכוס של יין, כי אין אומרים שיר אלא על היין, כמו שכתוב: "המשמח אלהים ואנשים".

על כן רחם עלינו למען שמך, וזכני אותי ואת כל חברתינו (יכול להזכיר שמות של חברים ומשפחה), ואת כל עמך ישראל, שנזכה כל אחד לפי בחינתו לידע בכל עת לכוון המידה, באפן שנתרחק מהשכרות לגמרי. ובעת שיהיה רצונך לשמחנו מיינך הטוב, תזכנו ותשמר אותנו שלא נשתה יותר מדאי רק מעט המוכרח, באופן שנזכה לשמח נפשנו ולהרחיב דעתנו ולהגדיל החסדים. ולא נבוא על ידי זה לידי רוגז ודינים וגבורות חס ושלום כלל !!! 

רק אדרבא נזכה על ידי מעט השתיה להתפתות בחסדים דקדושה יותר ויותר בשמחה ובטוב לבב באמת כרצונך הטוב, באופן שנזכה להתדבק בך באמת ולגיל ולשיר ולשמח בשמך בגילה ורנן, ולדבר דברי תורה בהרחבת הלב ובשמחה מה שצריכין לדבר ולגלות, ותשים מחסום לפינו לבלי להיות "הולך רכיל מגלה סוד". לבלי לגלות אז חס ושלום מה שאין צריכין לגלות. ותפתח את פינו בשירות ותשבחות לשמך הגדול והקדוש כרצונך הטוב, ויקים בנו מקרא שכתוב: "וחכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים". עזרני להיות כרצונך הטוב בכל התנועות, באכילה ושתיה ושאר הכרחיות, הכל אזכה לעשות על צד היותר טוב באמת כפי רצונך הטוב באמת באותו העת והזמן, ולא אסור מרצונך ימין ושמאל, מעתה ועד עולם אמן סלה:

והנני עתה בעוונותי הרבים "כאיש שכור וכגבר עברו יין, כי עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני. ואם זכרתי ונבהלתי. תעה לבבי פלצות בעתתני, רחפו כל עצמתי, כי אין שלום בעצמי מפני חטאתי". ותהי עוונותי חקוקים על עצמותי, מכף רגל ועד ראש, אין מתם בעצם מעצמי מפני חטאי ופשעי המרבים, לחולאת המרה הזאת. ותרפאם ברחמיך הרבים רפואה שלמה, ותקים אותם מנפילתם ותשיבם לאיתנם, ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה:

ורחם עלינו והצל אותי ואת זרעי וכל עמך בית ישראל מכל מיני שכרות של יין ושאר משקים המשכרין (אלכוהול וכו'). ולא אבוא לידי שכרות לעולם. כי אתה גלית על ידי חכמיך הקדושים גדל הפגם הנורא של השכרות חס ושלום. חוס וחננו ורחם עלינו, והצילנו משתיה מרובה המביאה לידי שכרות. ואפילו מעט השתיה המוכרחת בשבתות וימים טובים, תזכני שתהיה השתיה בקדושה

(ואצליח לשמור על מידה קטנה של שתית יין – ולא יותר, ולא להתפתות לשתות יותר / כי מי שמתפתה ליותר עדיף שלא ישתה כי יכול לצאת בקידוש במיץ ענבים גם כן !).

ותצילני משיכרות תמיד, ותשמרני ותצילני ברחמיך מיין המשכר ומהתלהבות הלב וריקודין הנמשכין מהסטרא אחרא חס ושלום. ולא יהיה לי שום התלהבות היצר לשום תאוה כלל. ותזכני ליין "המשמח אלהים ואנשים". ובכל עת שיהיה ההכרח לשתות יין ושכר בשבתות וימים טובים ובכוס של ברכה, תזכני שתהיה שתיתי בצמצום גדול רק כדי להרחיב דעתי בקדושה גדולה, ולבוא לשמחה של מצוה, לשמחה אמתיית דקדושה על ידי זה, להתלהבות הלב דקדושה, שיתלהב לבי בקדושה גדולה לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב. ותשמרני ותצילני ברחמיך משתיה מרבה ולא אבוא לידי שכרות לעולם. חוס ורחם עלי, וזכני שיהיה לי כח לעורר שרש יין המשמח. כמו שכתוב: "ויין ישמח לבב אנוש". ותשמח את לבבי תמיד בקדשה גדולה באמת, עד שאזכה לרקודין דקדושה. ועל ידי הריקודין בהתלהבות הלב דקדושה על ידי יין המשמח. אזכה ברחמיך להמתיק ולבטל כל הדינים הנאחזין בעקבים וברגלין. ותתן לנו כח לבטלם ולשברם ולהמתיקם ויתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. ותמשיך עלינו ברחמיך שורש הבכורה והברכה..,

ותרחם עלינו ותעזור לנו ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותזכנו ברחמיך ותתן לנו כח מאיתך שיהיה לאל ידינו גם כן לעשות פדיון נפש להמתיק דינים מכל ישראל בכלליות ובפרטיות, ולהמשיך חסד לכל הצריכים חסד, על ידי שאקבל כסף הפדיון לתוך ידי, או על ידי שתית יין המשמח בקדשה גדולה. ואזכה להרים ידי ורגלי ליהוה "אל עליון קנה שמים וארץ" באמת ובאמונה שלמה ובהתלהבות הלב דקדושה בשמחה גדולה כרצונך הטוב. ותמשיך עלי השמירה העליונה הנמשך מחשמ"ל העליון. ותטהר אותי ואת לבושי ובגדי בגשמיות וברוחניות. ותשמר צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם: ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח, ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי. ותעזר לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה על פדיון נפש לנפשי ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל. עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים בשורשם..,

ריבונו של עולם בעוונותי הרבים נתרחקתי מאד מתורתך וממצותיך. ואני דומה בעיני עתה כתועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ ציה וצלמות. ואיני יודע כלל מה לעשות לשוב אל הדרך האמת והישר והנכון להיות כרצונך הטוב בשלמות באמת. ואני הולך בעולם העובר הזה "כאיש שכור וכגבר עברו יין, נע ונד", מבולבל ומטורף בכמה אלפים ורבבות בלבולים על בלבולים ומניעות על מניעות, המונעים ומבלבלים אותי מלהתקרב אליך ולתורתך בשלמות באמת אשר לכך נוצרתי. "ומה אעשה ליום פקדה, ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו". ואיני יודע כלל במה להחיות..,

אתה ידעת כמה נפשות נשקעו ביון מצולה על ידי השכרות רחמנא לצלן, ונטרדו משני עולמות על ידי זה. הצילני מלא רחמים, שמרני ברחמיך הרבים, שלא אבא לעולם לידי שכרות כלל.., (אפשר להוסיף במילים שלו – להצליח בתהליך הגמילה וכדומה).

הודיעונו חכמיך האמתיים גדל גנות השכרות דסטרא אחרא, וגודל מעלת השתיה בקדושה לשמך, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה זכה משמחו, לא זכה משממו. זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש. על כן רחם עלינו למען שמך, וזכני אותי ואת כל חברתינו (יכול להזכיר שמות של חברים ובני משפחה ויש עניין להתפלל על חבירו שבאותה הצרה !!), ואת כל עמך ישראל, שנזכה כל אחד לפי בחינתו לידע בכל עת לכוון המידה, באופן שנתרחק מהשיכרות אלכוהול סמים ושתית יין לגמרי !!.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה