תפילה מהקבלה

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

תפילה מהקבלה – זאת התפילה צריך לומר בכוונה גדולה לגלות ולהעלות מלכות השם בעולם.
לא כדאי לקרוא אותה – רק כדאי לראות ולהבין מהם תפילות מהקבלה ומהי קבלה מעשית.
ושלא כל אחד ראוי לעסוק ולהתפלל בכוונות מתוכה…

שימו לא לא להוציא שמות מלאכים בפה – הם יכולים להתנקם באדם שלא ראוי לכך !
כמו כן אחרי שתעיינו תראו שתפילות פשוטות של רבי נתן מברסלב.
הם תפילות של כלל ישראל כמו ספר תהילים וכדאי להשקיע בהם !

ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

תפילה מהקבלה :

ברוך אתה ה’ אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם, אלהי יצחק, ואלהי יעקב,
האל הגדול הגבור והנורא, אל עליון קונה שמים וארץ, אתה הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יתגדל שמך, יתהדר שמך, יתוועד שמך, יתנצח שמך, ישתנה שמך, יתנשא שמך וזכרך לעולם ולעולמי עולמים.

מושבך על כסא הכבוד, וחיות עולות בכסא כבוד, אתה אש וכסאך אש, וחיות הקודש אש, ומשרתך אש לוהט, אתה אש אוכלה, אש שר על כל השרים ומרכבותיך על האופנים שלח אלי (פלוני/ת בן/ת פלונית) אמתך (לא להזכיר בפה את שמות המלאכים – להדרך מ”ן בר”א דרמ”ן דהוא ממונה על משרתי יה) וירחיב לבי ופי כמעיין המתגבר וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו וגו’ בא”ה על שמות שמך הגדול רומה ה’ בעוזך נשירה ונזמרה גבורתך יודו שמך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא אשירה לה’ בחיי אומרה לאלהי בעודי:

אמרו כל היודע רז זה מובטח לו שהוא בן עה”ב וניצול מדינה של גיהנם ומכל מיני פורעניות ומיני גזירות קשות המתרגשות לבא בעולם וניצול מכל מיני כשפים שהוא ממלט לנו ומשיזיב לנו ומפרק לנו ומפלט לי פב”ב ותציל אותי מכל דבר רע מכל גזירות קשות ומכל מיני פורעניות למען שמו הגדול:

מלך לפי האלף ביתא

לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל ולפאר ולשבח ולרומם לברך ולגדל ולקדש וליחד להקדיש ולהמליך
מלך אמת מלך אביר מלך אחד מלך אחרון וראשון מלך אדון מלך אמיץ
מלך ברוך מלך ברור מלך בחור מלך בורא מלך בוחן
מלך גדול מלך גבור מלך גאה מלך גואל מלך גבוה מלך גנון
מלך דר במרומים מלך דגול מלך דיין מלך דורש דורים מלך דובר שלום מלך דורש צדקה
מלך הדור בלבושו מלך הוגה המולה מלך הוד מלך הדר
מלך ועד מלך ותיק מלך ואומר ועושה
מלך זך מלך זן מלך זוכר נשכחים מלך זוקף כפופים מלך זוכר רחמים
מלך חסין מלך חסיד מלך חנון ורחום מלך חי העולמים מלך חי וקיים לנצח מלך חזק מלך חונן דלים מלך חוקר כליות מלך חי החיים מלך חוצב להבות אש

מלך טוב ומטיב מלך טוב וישר מלך טהור ומטהר מלך טוב לטובים ולרעים מלך טוב לקויו
מלך יחיד מלך ישר מלך יקר מלך יודע ועד מלך יושב בסתר מלך יציב מלך יתרונן
מלך כבוד מלך כביר מלך כונן כסא בצדקה מלך כובש כעסים
מלך לובש צדקה כשריון מלך לעד לעולם ועד מלך לוהט מלך לובש רחמים
מלך מוחל וסולח מלך ממית ומחיה מלך מכפר מלך מעביר על כל פשע מלך מכסה מלך מהודר מלך מוריד ומתעלה מלך מוריש ומעשיר מלך משפיל ומרומם מלך מטריף ומכלכל מלך מפרנס ומעודד מלך מרום ונשא מלך מלא רחמים מלך מלא זכיות מלך מהולל בתשבחות מלך מלכותו לנצח מלך מושל על כל מלך מפליא פלאות מלך מצמיח ישועה מלך מבטח ומשען מלך מתיר אסורים מלך מוציא אסורים מלך ממליך מלכים מלך משובח ומפואר מלך בורא עלילה

מלך נערץ מלך נשגב מלך נשא ונפלא מלך נאמן מלך נכבד מלך נעים ונחמד מלך נוצר חסד מלך נאה מלך נושא עון מלך נבון מלך נצח נצחים
מלך סומך נופלים מלך סובל עולמים מלך סתור מלך סתרון להבי אש וענני כבוד מלך סולח עונות מלך סגיא עוז וכח
מלך עזוז וגבור מלך עליון ונורא מלך עונה בצרה מלך עובר על פשע מלך עושה פלא מלך עושה בראשית מלך עתיק מלך עריץ ואמיץ
מלך פודה ומציל מלך פועל ישועות מלך פותח יד לכל
מלך צדיק וישר מלך צח ואדום מלך צופה עתים מלך צור עולמים מלך צח צבי צבאות
מלך קדוש ונורא מלך קרוב לקוראיו מלך קנא ונוקם מלך קונה שמים וארץ מלך קדושתו למעלה מלך קדם למעלה מלך רם ונשא

מלך רחום וחנון מלך רם על רמים מלך רוכב ערבות מלך רוכב על כסא כבוד ועל הכרובים ועל כנפי הרוח מלך רוצה בתשובה
מלך שוכן שחקים מלך שומע תפלה מלך שדי מלך שוכן במעלות
מלך תקיף מלך תמים דרכו מלך תולה עולם על בלימה מלך תהלתו במעלה ובמטה
מלך ששמו מלך מלכי המלכים הקב”ה ולו המלוכה והרחמים והסליחות מלך סולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי מלך עושה עמנו אות לטובה בעבור שמו הגדול שנא’ מגיד דבריו ליעקב:

בקשה :

לך ה’ הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך אדוני האדונים הממלכה והמתנשא לכל לראש מי ימלל גבורות ה’ ישמיע כל תהלתו מלך מלכי המלכים, ומי יוכל לספר ולהשמיע תהלתו ומי יוכל להגיד גבורותיו וכח מעשיו מי יוכל לספר רוב פלאותיו, ומי יש בו מחשבה לספר חסדיו אשריהם ישראל אשר שמו בטחונם עליו ובמצותיו חפצו מאד שהקב”ה אוהב אותם ומרחם עליהם כרחם אב על בנים ומדריכן באורח חיים ומצילן מדרך המות.

הדריך אותי פב”פ בדרך חיים אשר בטחוני שמתי עליך מי כאדונינו מי כאלהינו מי כמלכנו מי כמושיענו אין כאלהינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו נודה לאלהינו נודה לאדונינו נודה למלכנו נודה למושיענו נברך לאלוהנו נברך לאדו’ נברך למלכנו נברך למושיענו לך הגדולה לך הגבורה לך נאה הגדולה והמלכות לך ההוד לך נאה הדר ומלכות לך העזוז לך נאה הכבוד והעוז כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך אתה הוא ה’ לבדך אתה עשית את השמים ושמי השמים וכל צבאם והארץ וכל אשר בהם יודוך ה’ אל ראשון ואחרון כי אתה ה’ ראשון לכל ראשונים אחרון לכל אחרונים אתה גבור חיל ורב להושיע ה’ צבאות אשרי אדם בוטח בך:

אותיות א.ת.ה על דרך האלפא ביתא

אל במאמרך אדונינו צדק צבא ישראל מיחלי צדקך בך יצדקו סלה צדקותיך ירוממו לרומם לך יפצחו פה ויענו ויאמרו ה’ אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אתה קדוש ושמך קדוש אתה אדיר ושמך אדיר אתה אמיץ ושמך אמיץ אתה אמת ושמך אמת | אתה ברוך ושמך ברוך אתה בחור ושמך בחור | אתה גדול ושמך גדול אתה גבור ושמך גבור אתה גאה ושמך גאה | אתה דגול ושמך דגול | אתה הדור ושמך הדור | אתה ותיק ושמך ותיק אתה ועד ושמך ועד | אתה זך ושמך זך אתה זקוק ושמך זקוק | אתה חסין ושמך חסין אתה חי ושמך חי אתה טהור ושמך טהור אתה יקר ושמך יקר אתה ישר ושמך ישר אתה יחיד ושמך יחיד אתה כביר ושמך כביר אתה לוהט ושמך לוהט אתה מרום ושמך מרום אתה מתוק ושמך מתוק אתה נורא ושמך נורא אתה נעים ושמך נעים אתה נערץ ושמך נערץ אתה סובל ושמך סובל אתה סומך ושמך סומך אתה עזוז ושמך עזוז אתה עתיק ושמך עתיק אתה פאר ושמך פאר אתה צדיק ושמך צדיק אתה צח ושמך צח אתה קדוש ושמך קדוש אתה רחום ושמך רחום אתה שפיר ושמך שפיר אתה שדי ושמך שדי אתה תמים ושמך תמים בא”י האל הקדוש א”ס:

עלינו לשבחך ולפארך ולגדלך וליחדך צור העולמים אדון כל העולמים ואדון כל הבריות ואלהי כל הנפשות חי החיים ראשון ואחרון:

פרקי תהילים

מזמור ה’ מלך גאות לבש לבש ה’ עוז התאזר אף תכון תבל בל תמוט נכון כסאך מאז מעולם אתה נשאו נהרות ה’ נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה’ עדותיך נאמנו מאד לביתך נאוה קודש ה’ לאורך ימים:

מזמור לדוד הבו לה’ בני אלים הבו לה’ כבוד ועוז הבו לה’ כבוד שמו השתחוו לה’ בהדרת קדש קול ה’ על המים אל הכבוד הרעים ה’ על מים רבים קול ה’ בכח קול ה’ בהדר קול ה’ שובר ארזים וישבר ה’ את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון ושריון כמו בן ראמים קול ה’ חוצב להבות אש קול ה’ יחיל מדבר יחיל ה’ מדבר קדש קול ה’ יחולל אילות ויחשוף יערות ובהיכלו כלו אומר כבוד ה’ למבול ישב וישב ה’ מלך לעולם ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום:

לדוד מזמור לה’ הארץ ומלואה תבל ויושבי בה כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה מי יעלה בהר ה’ ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה ישאברכה מאת ה’ וצדקה מאלהי ישעו זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד ה’ עזוז וגבור ה’ גבור מלחמה שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד ה’ צבאות הוא מלך הכבוד סלה:

אתה ה’ לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השמים לך משתחוים אתה הוא ה’ האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמורי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה לך ה’ הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה’ הממלכה והמתנשא לכל לראש ואתה מושל בכל ובידך לגדל ולחזק לכל ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה.

בקשה על דרך הקבלה המעשית :

ה’ אלהים שדי צבאות (יה אהה יהא יה אהיה אשר אהיה יהוה יהוה) אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת יגדל נא כחך ורחמני וכעסך ורוגזך ואפך ועברתך תרחק ממני פלוני עבדך בן אמתך פלונית וכל אשר לי ומכל בני ביתי ומעמך ומעירך ומנחלתך ויהי רחמך ה’ עלינו ותחוס ותרחם עלינו ועל סגולתך ויאמרו הכל ה’ הוא האלהים ואתה תפיל מלפניך ושח יושב שמים שוכן בשמי שמים דר פ”ד פלוני רוכב בערבות יושב זבול שוכן מעון יושב שחקים יושב על כסא רחמים וברקיע השביעי כלו אור שבעתים ומאורו יבהיקו כל המעונות ובו כסא הכבוד נכון על ארבע חיות כבוד ובו אוצרות חיים אוצרות נפשות ואין חקר ואין תכלית למאור הגדול אשר בו ומרוב תורה תאיר הארץ ומלאכים אחוזים בעמודי אור ואורם כאור נוגה ולא יכבה ועיניהם כניצוצי ברק ומעמדם ע”ג אור מפארים באימה ליושב בכסא רם ונישא כן הוא לבדו ואין זר אתו ואין אפס בלתו ולפניו נהרות אש מושכים ומשאתו יגורו אלים ומשאגתו ירופפו עמודים ומקולו ינועו אמות הסיפי’ וחילותיו עומדים לפניו ולא ישורו דמות פניו כי הוא נסתר מכל ואין אותן יכולין לראותו ויחרדו ודמותו מכל נעלם ודמות כל ממנו לב נסתר מגלה עמוקות מני חשך ויוצא לאור צלמות ויודע מה בסתרי אופל כי אור עמו חונה וכשלמה עוטה אור יושב בכסא האור וסביבותיו עינים אור וחיות והאופנים ינשאוהו המה מעופפים ולהם שש כנפים ובכנפיהם יכסו פניהם ולמטה יתנו פניהם ולארבעתם פונים פניהם ולא יריהו למעלה פניהם מפחדו ואימתו והם על גביה’ עומדין לפניו כתות כתות וטובלי’ בנהר טהרה מתעטפי’ כסיות אש לבנה ועונין בקול חזק ואמיץ ק’ ק’ ק’ ה’ צבאות מלא כל הארץ כבודו והוא מקדם לכל המעשים והוא מקדם לכל העולם והוא מקדם לג”ע והוא עוד עד לא שמים וארץ והוא לבדו אין זר אתו ואין אפס בלתו תולה בזרועו מעונה ובכל מעונות יראתו כי ברוח פיו נחצב ונהדר נחצבו והוא אחד ואין לו שני ואין לו תמורה ואין דומה לו ואין זולתו ואין בלתו ואם צוה אין לו בטול חי ממ”ה הקב”ה מלך על כל מלכי הארץ והמתנשא על כל מלאכי שמים חוקר לבבות עד לא נוצר ויודע מחשבות עד לא תהיינ’ ה’ שמו מבורך יקר הדרו לעולם ולעולמי נצחים לעדי עד לעקב עולמים כי אין בלעדו ואין אלהים זולתו והוא בקולו מרעיש את הארץ ומנתיק הרים ומפרק הרים באפו ומרגיש הים בכחו ומשוטט עמודי עולם במבטא ונושא הכל בזרוע ונעלם מעיני כל חי יושב בכסא כבוד גדול מלכות קדשו ומשוטט עמודי עולם ומשוטט בכל העולם ואינו נראה והוא יודע כל הנסתרות ויודע מה בחשוכה והוא הופך צלמות לבקר והוא מאיר לילה כיום וכל הנסתרות לפניו גלויות כשמש ולא יפלא ממנו דבר והוא המלך הקדוש המהלך על כנפי רוח והוא מושל בכל העולמות ואין עוד מלבדו ושמש וירח וכל כוכבים וכל מזלות משתחוים לו והוא הנגלה בג”ע והוא הנוטע עץ החיים בגנו ב”ש בכל דור ודור ומבורך במעוני מעלה ועתיק ועמו עתק וצדקה ברוך כבודו ממקומו ומבורך בתפארת יקרו ממלא ומבין דעת לברואיו לחקור ולידע עוז יראת שמו:

ברוך שמו במושב יקרו ומבורך בתפארת עזו ב”ש באוצרות שלג ומבורך.בנהרי שלהבת ב”ש בערפלי זיו ומבורך במעונו הוד והדר ב”ש ברוכב ערבות ומבורך באלפי שנאן ב”ש בשרשרות ומבורך בסיתרי להבות ב”ש בקולות רעמים ומבורך בריצת ברקים ב”ש בפי כל אשר בארץ ומבורך בתהומות בארץ ב”ש בכל המדברים ומבורך בגלי הים ב”ש לבדו בכסאו ומבורך בישיבת עזו ב”ש בפי כל נשמה ומבורך בפי כל בריה ב”ש לעולם ועד ומבורך לעולמי עולמים:

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן סלה הללויה בני תורתי אל תעזוב ומצותי תצפון אתך מוסר ה’ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתי שמור פצותי ותורתי כאישון עיניך והנה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם וליל’ למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל הלא צויתיך חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת כי עמך ה’ אלהיך בכל אשר תלך יומם יצוה ה’ חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי ברוך לעולמים שם גודל מלכותו אריוהו אהרכו החיי אהיה אשר אהיה יהוה ואי הכה הה וה הו הה הי הה יהי הי הי הי היה חיה”ע זה שמי לעולם וזה זכרי לדר דר בשכמל”ו יהי ההיו היה יהוה הה הי הו הוה ויהיו יהי ההי והי הה יה יהי הו ההיו הוי הו יהוה יהו ההו הי הוה בשכמל”ו:

כשמו כן תהלתו וכגדולתו כן תהלתו וכתהלתו כן מלכותו וכמלכותו כן קדושתו וכקדושתו כן תפארתו וכתפארתו כן אורך שניו וכאורך שניו כן אורך אפו וכאורך אפו כן רוב חסדיו וכרוב חסדיו כן גבורתו וכגבורתו כן נקמתו וכנקמתו כן גדולתו וכגדולתו כן רוב רחמיו וכרוב רחמיו כן טובתו וכטובתו כן רחמיו על כל מעשיו. לך נאה לכבוד שמו הגדולה והגבורה והממלכה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ שמך ממנו לבך שם כבודך ומעולם שמך בכבוד לעולם ועד עליונים יברכו שמך ומפואר שמך ומקודש שמך ומשובח שמך ומרומם שמך על ברכה ותהלה כי שמך בך ובך שמך כי לפני כל נכון שמך ולעולמי עולמים נכון שמך משמך ירעדו גדודי אש מפארים שמך גדודי להב משבחים שמך שרפים מהללים שמך וחיות מקדישים שמך ואופנים מטהרים שמך כי שמך עשה את כל הבריות ושמך לא חזו משמך ינוס הים לאחור וכל משבריו וגליו מאדירים שמך וכל דרי מעלה וכל מעון ומעון ירעדו יפחדו שמים וארץ ודריה ותהום ואבדון ציה וצלמות אדם ובהמה הרים ובקעות וגבעות ימים ונהרי אש וברד שלג וקיטור רוח גדולה ומלאכי אש ומלאכי מים משמך ירופפו וכל אשר נשמת רוח חיים באפו ישים כבוד לשמך

ואני פב”פ עפר ואפר נכה לב ושפל רוח רמה ותולעה צל עובר כציץ השדה באתי להפיל תחנתי לפניך ותפלתי למצוא חן בעיניך וחן וחסד וצדקה ורחמים לפני כסא כבוד מלכותך כי אתה קרוב לכל קוראיך ומצוי לכל דורשיך קדוש ונורא כי אתה מלא רחמים כי אתה זך וישר חנון ורחום כי אתה זך אל טוב וסלח כי אתה זך עשה נא תפלתי ושאלתי ובקשתי מלפני כסא כבודך ותפתח לי פב”פ עבדך שערי תפלה ושערי תשובה ושערי בינה שערי חכמה ושערי דעת שערי צדקה שערי רחמים שערי יראת שמים שערי ברכות שערי פרנסה וכלכלה ותכתבני בספר החיים עם הצדיקים ותן חלקי בתורתך וגורלי לחיים טובים בעבור כבוד שמך הגדול הגבור והנורא המפורש והאביר והאמיץ והחזק והנפלא והקדוש והנסתר והנכבד קדוש קדוש קדוש ה’ צבאות מלא כל הארץ כבודו:

אשר מלאכיך צבאיך לך יתנו לך יהדרו לך יאמצו לך יכתירו לך יצלצלו ולך יפארו ולך יקדישו ולך ירוממו ולך ישמחו ויפתחו בשיר’ וקלוס תהל’ שירה וזמרה ברכה שבח והלל וקלוס תהלה שירה תודה חירות נצוח נגון הגיון גילה צהלה ושמחה וששון רננות ונועם ענוה ונאוה ונוה אמת צדיק וישר וגילה וגדולה פאר ועוז עזוז ועלוי סגוב פלאות וישע נחת מנוחה נחמה שלום השקט ושלום ושאנן בטח טובה אהבה חמדה ונחמה חן וחסד ליופי תאר אור חמדה ונחמד זיו זכות זוהר זורח הופע ועטור נוגה אור וענף ועטור נוגה רוקח ממולח מאור אור ועריצות כח גובה ויקר חוזק ממשלה ואומץ ושאון רוממה וזהירן קדושה וטהרה ונקיון עזוז גבורה וחיל גדולה גאוה ומלכות והוד והדר עטרת גאות וכתר נוראות ששמו ערב וזכרו מתוק הדר לו והודו נאה לו וכבודו נחמד לו ומשרתיו מנעימים לפניו ויש עזוז נפלאותיו מגידין מלך מלכי המלכי’ ואלהי האלהי’ ואדוני האדונים המסובב בכתרי מלכותו המוקף באנפי נגידי נוגה שבעוף הודו כסה שמים ובהדרו הופיע ממרומים מפיו תבערו תהומות ומתארו נתזו שחקים גאים מפלט תארו ואיתנים מפוצץ ויקרים טורד חלקו וכל עצבים שמחו בדברו וירננו דשאין בשמחות ודבריו יזלו בשמים טורדין ויוצאין יקרים בלהבי אש וחדות נותנין לשוחרים בשלוה למקומיכם מלך אהוב ונחמד ונקי המגביה על כל גאים נאה המתהדר על הדורו הדר המתנשא על האיתני איתן ומרומם על הנוראים פאר למלכים תהלה לקרובים גילה לקדושים ומצוי לכל מיחלי שמו טוב בכל דרכיו ישר בכל מעשיו ונעים בכל מדותיו זך בעצה ובדעת ברור בבינה ובעלילה דיין לכל הנשמה ועד לכל דבר ושופט לכל מילה מלך אביר בחכמה בכל רז זריז בטהרה ובכל קדושה. מלך אמת ויחיד מלך חי וקיים לעולמים מלך ממית ומחיה מלך יוצר כל מכה ובורא כל רפואה מלך יוצר כל ברכה ומכין כל טובה מלך זר בכל מעשיו ומכלכל כל יצוריו מלך רם לכל שפל ולכל אמיץ חזק הוא מלך רם ונשא ונשגב ונפלא יקר ונכבד ידיד ישר חזק ואמיץ עליון וענו קדוש וטהור צדיק וישר נאמן וחסיד וחסין גדול וגבור אז איתן היושב על כסא רם ונשא עוז אדיר יקר נורא שהוא סליל על כל קשירי גאוה ומתוקן על כל עטורי פאר בחדרי היכל גאות צופה במסתרים ורואה במעמקים ובכל מקום שם הוא ולא להשיב על דבריו ולא לאחר את רצונו וחפצו לא להמיר ולא מקום לנוס ממנו ולא סתר להחבא ממנו ומלוך לעולמים ימלוך כסאו לדור ודור מלך רחום וחנון סלחן ומחלן מגלגל ומעביר תתהדר בכל שיר תתפאר בכל נועם תתרומם בהיכלי גאוה תתנשא בכל פאר תתגבה בכל המעשים תתגאה על כל היצורים תתכבד על כסא כבודך תתיקר על כל חמדתיך תתברך בכל הברכו’ תשתבח בכל התשבחו’ תתהלל בכל קלס תתקלס בכל הברכות תתגדל לעולמים תתקדש לעדי עד: טטרים יהוה אלהים ישראל מלך על כל המעשים וחכם בכל הרזים ומושל בכל הרוחות אלהים א’ ושר העולמים ואדון כל המעשים מלך יחיד אשר נצח נצחים סלה:

יהי שמך מבורך לעול’ ולעולמי עולמים
מי כמוך מלך יהוה אלהי ישראל אדון האדונים יהלל כסא כבודך
לך יתנו גאות וגבורה
לך ישכנו עוז ותפארת
לך יחזקו
לך יחדשו
לך ירננו
לך ישמחו
לך יברכו
לך ישבחו
לך ירוממו
לך יפארו
לך ינשאו
לך יגדלו
לך יהדרו
לך יזמרו
לך ייחדו
לך יצחצחו
לך יקלסו
לך יכתירו
לך ינצחו
לך יסלסלו
לך יעלזו
לך יקדישו
לך יהללו
לך ישירו
לך ינעימו
לך טטרסי לך יהוה אלהי ישראל יהדרוך שרפים
לך יביעו רננות
לך טטרסיי לך יהו”ה אלהי ישראל יהדרוך שרפים
לך יביעו רננות
לך טטרסי”י יהו”ה אלהי ישראל משרתיך יכתירו לך כתרים וישירו לך שיר חדש וימליכך לנצח ובכל ממשלתך ועל הכל ממשלתך.
ותיק אתה לעולם ועד מטרס”י יהו”ה אלהי ישראל בא”י מלך על כל הרזים ואלהי כל הנסתרות

וכשהקב”ה קורא את הנער כך הוא קורא אותו זהו בריא”ל זה והד’ זה ת”ר והוב”ד וכינויו אה”ה דיע”י אחד”ר גז”י ההו”ה מלהטת אש ערבות אנדר”י רורי”א זה שמו של נער דלא יליף קטלא חייב ודאשתמש בתגא חלף ממראה מתניו ולמטה דומין זה לזה וממראה מתניו ולמעלה אין דומין זה לזה שמו של נער כשמו של רבו שנאמר כי שמי בקרבו שמו של הקב”ה ע”ב אותיות ושמו של נער ע”ב אותיות כשהוא עולה כ”ו אותיות וכשהוא יורד כ”ו אותיות כבוד אלהים הסתר דבר כדי שלא תטרד מן העולם ע”ב דמלכא דעלמא מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בס’ בן סירא במופלא ממך בל תדרוש במכוסה ממך בל תחקור במה שידעת התבונן ואין לך עסק בנסתרות וחד בחד ילפינן שכן שנו רז”ל אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במעשה מרכבה אפילו ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו מוסרין לו ראשי פרקים:

השם יאיר עיני להבין מ”ש ראשית בגין הכי נפיק מן יו”ד שבאלב”ם וסליק ליו”ד שבאלב”ם ה”י נפיק מן הז’ ומן הז’ שבאח”ם ומן למ”ד שבאלב”ם וסליק ליו”ד שבאח”ם דא פנים נפיק מן יו”ד ומן פ”ה שבאח”ם ומן למ”ד שבאלב”ם וסליק ליו”ד שבאח”ם זהו שם המפורש בא”י אמ”ה אקב”ו ועל דברי שם הקדוש אמר ר”ע כיון שפירש’ ירידה ועלייה זו לבני ישראל קבעו לי ג’ ברכות בב”ד של מעלה וב”ד של מטה וכל השונה בסדר מעש”ב קבעתי לו ברכה בכ”י ויום בב”ד של מעלה וב”ד של מטה בבית ששונים בו עאכ”ו ברכות ועוד שאני אוהב אותו ופודה אותו:

וכל מי שרוצה להחכים בכל יום ויום

יקח הספר הזה ויקרא בו מראשו ועד סופו והבית אשר בו הספר הזה לא יפול בו אש ולא חבלה ולא משחית ולא חסרון שאלו חיות את מרע”ה שם המשמש למעלה:

שאלת חלום בדוק ומנוסה

רחוץ ידיך טהור ומשח ידך השמאל במי חבצלת וכתוב עליה כך:

אתון מלאכיא קדישא דא”ק שמיכ”ן באו והגידו לי כל שאלתי בפי’ כמו שהגדתם ליוסף פתרון החלום ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת הגידו לי (אאא ססס) נצח נצח נצח. ושכב על צדך הימנית טוב שיהי’ השמאלית ותראה ותתמה.

שאלת חלום בדוק ומנוסה

צום ג’ ימים בטהרה ובענוה ויראה ותלבש בגדים נקיים לבנים ותתנקה מכל טומא’ וטהר עצמך ג’ ימים יום שני יום שלישי ויום ד’ ואל תאכל עד יום ה’ וליל ה’ הדלק נר בביתך ותשכב על עפר בחצי ביתך ופניך יהיו לאור הנר ותדבר שאלתך ובקשתך ותשביע אותו אשביעך בשם המפורש היושב בעבי שמים העליונים שתבוא אתה בזה הלילה ובעין יפה ובלב שלם ולא תבוא אלי אלא באהבה ותדבר שאלתי לי מה שאני מבקש ממך ותפתור לי שאלתי כמו שפתר גבריאל ליוסף חלום פרעה והיו דבריו אמת כן תבוא אלי בזה הלילה באמת ותפתור לי שאלתי ובקשתי בשמך כי שמך השר מטטרו”ן בשם המפורש היושב על גלגלי המרכבה בשם חי וקים היושב בערבות בי”ה שמו ועלזו לפניו בשם האל הגדול הגיבור והנורא שהוא אהוב ונחמד ונאמן והשבעתיך השר מטטרו”ן באהי”ה אשר אהי”ה הוא שנגלה למשה בן עמרם מתוך הסנה בא”י למדני חוקיך בשם הנתפרש בשבעים לשון והמעולה בשבעים לשון ומעולה בשבעים שמות ומשביע אותך בשם המרעי”ש את העולם משמו ירעדו גדודי עליונים ותחתונים ומקצפו תרעש הארץ ולא יכילו גויים זעמו ברוך כבוד ה’ ממקומו וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

השבעתי עליך השר מטטרו”ן בשם אלהי ישראל אלהי אברהם יצחק ויעקב ששם המלאכים דקיימין קדם אלהא רבא ואלו הם המלאכים שבעה מיכא”ל גבריא”ל רפא”ל ענא”ל יצוריא”ל טריא”‘ל עזיא”ל על שמך ועל אמתך שמך חנון ורחום שמך בשכמל”ו: אשבעית עליך השר מטטרו”ן בשם השרים הממונים על ארבע תקופות השנה. השנה ראשונה נוריא”ל צדקיא”ל שנייה עזיא”ל סמא”ל ענא”ל ושלישי’ זבדיא”ל סמניא”ל ד’ גבריא”ל רפא”ל אשביר”ה השרו”ן שליטן בכל תקופה ותקופה באותה השנה:

אשבעית אותך השר מטטרו”ן בשם ברוך ומבורך שמו ומרומם על כל ברכה ותהלה בשמך כי שמך בך ובך שמך כי לפני כל נכון שמך ולעולמי עולמים יעמוד שמך ומשמך ירעדו גדודי עליונים ותחתונים מפארים שמך וכל גדודי מעלה הכל שמך מפארים ושמך לא חזו משמך ירעדו הכל והים ינוס לאחור מיראת שמך וכל משבריו וגליו מאדרים ומפארים שמך ארץ תרעד בהביטך בה ועמודיה ימוסו ויפחדו משמך ועל הכל שמך מעולם ודיירי עולם יפחדו וירעדו מאימת שמך ודיירי תהום ואבדון ציה וצלמות יזעו משמך וג”ע וכל חסידך ירננו לשמך וכל אשר נשמת רוח חיים באפו בנעימות לשונו ישים כבוד לשמך ותן כבוד לשמך ואני עפר ואפר רמה ותולעה נכה לב ושפל רוח צל עובר כציץ השדה באתי להפיל תחנתי לפניך לבקש רחמים מלפניך ולפני כסא כבודך כי אתה קרוב לכל קוראיך ומצוי לדורשיך עשה נא בקשתי ברצון מלפניך ומהר שאלתי ברחמים ועשה חפצי כי אתה יצרתני:
אחר כל זאת דבר רצונך ופניך יהיו למטה והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו וירד ה’ בענן ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו:

ויעבור ה’ על פניו ויקרא וגו’ נוצר חסד לאלפים וגו’ ה’ שמעה ה’ סלחה ה’ הקשיבה וגו’ ויצא יעקב מבאר שבע וגו’ ויפגע במקום וילן שם וגו’ ויחלום והנה סולם מוצב וגו’ והנה ה’ נצב עליו והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת וגו’ והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו’ תאמר אלו הפסוקים כולם בכוונה ופניך יהיו למטה ותראה חפצך:

לחש לשדים וכישופים

זהו שם המפורש שהזכיר מרע”ה בסנה וכל מי שיזכיר אותו על השד יברח
ועל האש יכבה ועל החולה יתרפא ועל הרהורית יתיר”ש
ואם יזכור אדם ממנו ויכתוב אותו על השונא ימות
ועל השלטון יאהב אותו
והזהר שלא תקרא אותו אלא אם אתה טהור ונקי מכל טומאה
וכל מי שיקרא אותו ואינו טהור ונקי ימות

וכך צריך לומר :

גזרתי עליך חניאל וחסדיאל וצדקיאל בשם הזה שתעשו לי כך וכך והוא השם היוצא מן שלשה פסוקים של ויסע ויבוא ויט והוא יערבם זה עם זה ראש וסוף וראש: וזהו השם הנכבד והנורא והוא מפורש בשבעים ושתים שמות ואלו הם:

שמות יד {יט} וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיֵּלֶךְ מֵאַחֲרֵיהֶם וַיִּסַּע עַמּוּד הֶעָנָן מִפְּנֵיהֶם וַיַּעֲמֹד מֵאַחֲרֵיהֶם: {כ} וַיָּבֹא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם וּבֵין מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחשֶׁךְ וַיָּאֶר אֶת הַלָּיְלָה וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה כָּל הַלָּיְלָה: {כא} וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַיָּם וַיּוֹלֶךְ יְהוָֹה אֶת הַיָּם בְּרוּחַ קָדִים עַזָּה כָּל הַלַּיְלָה וַיָּשֶׂם אֶת הַיָּם לֶחָרָבָה וַיִּבָּקְעוּ הַמָּיִם:

והו ילי סיט עלם מהש ללה אכא כהת הזי אלד לאו ההע יזל מבה הרי הקם לאו כלי לוו פהל נלך ייי מלה חהו נתה האא ירת שאה ריי אום לכב ושר יחו להח כוק מנד אני חעם רהע ייז ההה מיך וול ילה סאל ערי עשל מיה דני החש עמם ננא נית מבה פוי נמם ייל הרח מצד ומב יהה ענו מחי דמב מנק איע חבו ראה יבם היי מום בשכמל”ו ובילא”ו:

וטוב לומר אחר כך את התפילה הבאה – תפילה נגד כישופים

אם תבקש להסיר לב האשה ולא תשמע אלא אליך

קח מזיעת אפך ופניך בכלי זכוכית חדש וקח טס נחשת אחד וכתוב על הטס קסיטרו”ן שם השוט”ר ושמות למלאכים והלך לתוכה ואמור על דעת פניך משביע אני עליכם מלאכי מדע (נ”א מזע) שתהפכו את לב פלונית או פלוני בן פלונית ולא תעשה דבר בלעדי ותהיה לבה או לבו מהרה אלי וקח הצלוחית וטמנה במקום מעברה וזה כתוב ביום ה’ בד’ שעות ביום שאין יום ה’ אחריו באותו חודש ואלו המלאכים והשוטר היא פלמי”א ואלה משרתיו אברי”ה אזמד”הי רמנ”הי אמנה”ר אפמ”ך פטיב”זא טובי”אל גלו”אל אופר”י גמת”י אודני”אל מני”אל ובמת”י סרט”ן סבקת”ני במרתיא”ל סרפי”ת כרסו”ין אמא”ף ככהי”ד הסתי”ד סתריא”ל אליס”ס הלסיא”ל.סורס”פי קרכוטו”ת מלכיא”ל ל אחס”ף אמיא”ל פרט”ס גדיא”ל סבכיא”ל כוכ”ב אלה הם המלאכים המשרתים בט”ס ואלה הם המלאכים המסיתים את לב המלך ודעת הגדולים ואת לב בני אדם:

ואם תרצה להביא אדם נכבד או אם בקשת להראות דיוקנו לאוהבך או לריעך מאלו הדברים המופלאים של ספר הקדוש והנכבד הזה הנזכרים הזכיר שמות המלאכים הקדושים האלה ושם השוטר ותצלח. ואלה שמות המלאכים המשרתים את דלקי”אל העומד במעון השלישי והוא מושל בלהבי אש נור”ה אוי”ל מלכ”י חוליא”ל הריא”ל שלמיא”ל חבוא”ל… עד כאן רמזים וסודות וכאן והילך תרבו בתפילות בקשות ותחינות ותראו ישועות

חסידי ברסלב 050-4161022

הראה עוד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *