תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

יהי שמך מבורך לעול' ולעולמי עולמים
מי כמוך מלך יהוה אלהי ישראל אדון האדונים יהלל כסא כבודך
לך יתנו גאות וגבורה
לך ישכנו עוז ותפארת
לך יחזקו
לך יחדשו
לך ירננו
לך ישמחו
לך יברכו
לך ישבחו
לך ירוממו
לך יפארו
לך ינשאו
לך יגדלו
לך יהדרו
לך יזמרו
לך ייחדו
לך יצחצחו
לך יקלסו
לך יכתירו
לך ינצחו
לך יסלסלו
לך יעלזו
לך יקדישו
לך יהללו
לך ישירו
לך ינעימו
לך טטרסי לך יהוה אלהי ישראל יהדרוך שרפים
לך יביעו רננות
לך טטרסיי לך יהו"ה אלהי ישראל יהדרוך שרפים
לך יביעו רננות
לך טטרסי"י יהו"ה אלהי ישראל משרתיך יכתירו לך כתרים וישירו לך שיר חדש וימליכך לנצח ובכל ממשלתך ועל הכל ממשלתך.
ותיק אתה לעולם ועד מטרס"י יהו"ה אלהי ישראל בא"י מלך על כל הרזים ואלהי כל הנסתרות

וכשהקב"ה קורא את הנער כך הוא קורא אותו זהו בריא"ל זה והד' זה ת"ר והוב"ד וכינויו אה"ה דיע"י אחד"ר גז"י ההו"ה מלהטת אש ערבות אנדר"י רורי"א זה שמו של נער דלא יליף קטלא חייב ודאשתמש בתגא חלף ממראה מתניו ולמטה דומין זה לזה וממראה מתניו ולמעלה אין דומין זה לזה שמו של נער כשמו של רבו שנאמר כי שמי בקרבו שמו של הקב"ה ע"ב אותיות ושמו של נער ע"ב אותיות כשהוא עולה כ"ו אותיות וכשהוא יורד כ"ו אותיות כבוד אלהים הסתר דבר כדי שלא תטרד מן העולם ע"ב דמלכא דעלמא מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בס' בן סירא במופלא ממך בל תדרוש במכוסה ממך בל תחקור במה שידעת התבונן ואין לך עסק בנסתרות וחד בחד ילפינן שכן שנו רז"ל אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במעשה מרכבה אפילו ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו מוסרין לו ראשי פרקים:

השם יאיר עיני להבין מ"ש ראשית בגין הכי נפיק מן יו"ד שבאלב"ם וסליק ליו"ד שבאלב"ם ה"י נפיק מן הז' ומן הז' שבאח"ם ומן למ"ד שבאלב"ם וסליק ליו"ד שבאח"ם דא פנים נפיק מן יו"ד ומן פ"ה שבאח"ם ומן למ"ד שבאלב"ם וסליק ליו"ד שבאח"ם זהו שם המפורש בא"י אמ"ה אקב"ו ועל דברי שם הקדוש אמר ר"ע כיון שפירש' ירידה ועלייה זו לבני ישראל קבעו לי ג' ברכות בב"ד של מעלה וב"ד של מטה וכל השונה בסדר מעש"ב קבעתי לו ברכה בכ"י ויום בב"ד של מעלה וב"ד של מטה בבית ששונים בו עאכ"ו ברכות ועוד שאני אוהב אותו ופודה אותו:

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה