ותקבץ פזורינו מבין הגויים לארץ ישראל.

ארץ ישראל

תפילה נפלאה.

על עם ישראל, על ריבוי הבתים בארץ ישראל, ועל קדושת ארץ ישראל, צעקה ובכייה על נשמות ישראל עם קדוש שנטמעים בין הגויים, וכל ע"י שלא זוכים להתקרב לצדיקי אמת, שעל ידם מתברר המדמה ויוצאים מהדמיונות של הבלי העולם הזה וזוכים ליראת שמיים באמת – שעי"ז כל הטובות וכל הברכות, וזוכים להלל ולהודות על כל הטובות – לעושה נפלאות לבדו !!

ערוך מהספר ליקוטי תפילות חלק ב. ( ) הסוגריים הם הוספה של המעתיק לברר ולהרחיב ולעורר הכוונה.

ריבונו של עולם… תעזרנו שנזכה לעשות בעלי תשובה וגרים הרבה בעולם כרצונך הטוב, ולגדל כבודך ולפרסם אלהותך בעולם, עד שנזכה לרוח נבואה אמתיית בקדושה גדולה, ולברר הכוח המדמה, שיהיה הכוח המדמה ברור וזך וצח אצלנו בזכות ובבהירות גדול, באופן שנזכה (להנצל מדמיונות והבלי העולם הזה ותאותיו – אשר הם הגורמים את כל הייסורים והחיים הקשים שעוברים עלינו, ונזכה…) לסדר תארים ושבחים לשמך הגדול והקדוש כראוי בקדושה גדולה.

ונברך שם כבודך המרומם על כל ברכה ותהילה, ותתגבר ותתחזק אמונת חידוש העולם עד שנזכה לחידוש העולם שלעתיד, ויתנהג כל העולם כלו על ידי השגחה ונפלאות לבד שלא כדרך הטבע כלל. ויתער שיר חדש בעולם, שיר של נפלאות, ויפצחו הרים רנה.

ותכניע את עקב דסטרא אחרא שהוא עקבו של עשו הרשע, ויתגבר ויתחזק הקול קול יעקב, על הידים ידי עשו, ויקים מקרא שכתוב: "וידו אוחזת בעקב עשו", וימשך עלינו הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, ועל ידי זה נזכה להעלות ריח טוב לפניך:

רחם עלינו ברחמיך הרבים וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו (יהודים טועים שנטמעים ומתחתנים עם הגויים, ומאבדים זהותם והצלם הקדוש של נשמתם היהודית לנצח נצחים ולדורות הבאים) כנס מירכתי ארץ, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ (לארץ הקודש ארץ ישראל, ונזכה כולנו להתקדש בארץ הקודש בקדושתה), ויתגדל ויתרבה ויתוסף קיבוץ עמך ישראל בתוספות מרבה בכל עת ועת, ויתוספו שכנים רבים על קיבוץ הקדוש של עמך ישראל בכל עת.

ונזכה תמיד להתפלל תפלותינו לפניך בכונה גדולה, בקיבוץ גדול ורב, כמו שכתוב: "ברב עם הדרת מלך". ויתרבה ויתגדל בית התפילה ברבוי גדול ועצום ורב, והצדיקים האמתיים יבנו בתים רבים ועצומים בלי שעור וערך ומספר עד אין קץ ותכלית מצרופי תפלות עמך בית ישראל אשר יתרבו ויתגדלו בקבוץ גדול מאד. ו

תקבץ כל האבנים והנפשות יחד ותצרף מהם צרופים קדושים לאין קץ מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, ויהיו נבנים מהם בנינים נאים גדולים ורבים עד אין קץ, ותתפאר ותשתעשע בהם בשעשועים גדולים חדשים אשר לא עלו לפניך מימות עולם, עד אשר מרבוי הבתים והבנינים דקדושה שיתרבו לאין קץ תכניס ותקבץ ותאסוף לתוך הבתים דקדושה את כל הנפשות העשוקות והנשמות דאזלין ערטלאין המפזרים בין הגוים, את כל האבנים הקדושות הנשפכים בראש כל חוצות כמו שכתוב: "תשתפכנה אבני קודש [נשמות עם ישאל] בראש כל חוצות [מחוץ לקדושה]".

ומעתה תרחם עליהם על כל הנפשות האלה העשוקים בעוונותיהם ובעוונות אבותיהם אתם ותמלא רחמים עליהם, כי אתה לבד יודע עצם הרחמנות שעליהם עד אין שעור וערך, רחם עליהם ועלינו למענך, ותחזר ותקבצם בקדשה שנית, ותכניסם ותאספם אתך הביתה, ותאספם מחוץ לפנים לתוך בתי הקדשה והתפלה שיתרבו ויתגדלו ויתוספו עד אין קץ ותכלית, על ידי קבוץ עמך ישראל יחד בתוספות שכנים הרבה בכל עת:

ועל ידי זה תמלא רחמים עלינו, ותמחל ותסלח ותכפר לכל חטאתנו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה, ויעלו ויראו וירצו לפניך תפלותינו ותחנותינו כעולות וכזבחים לכפר על כל עוונותינו ותהפך כל עוונותינו לזכיות, ויקים מקרא שכתוב: "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים".

ותזכנו ברחמיך הרבים להתקרב לצדיקים אמתיים שיש להם בחינת רוח נבואה רוח הקדוש באמת, באופן שנזכה על ידם לברר ולתקן הכח המדמה, ולא יבלבל אותנו המדמה חס ושלום בדמיונות כוזבים ובבלבולים רעים חס ושלום, רק נזכה שיהיה הכח המדמה ברור וזך וצח אצלנו בתכלית התיקון, באופן שנזכה על ידי זה לאמונה שלמה וישרה וברורה זכה וצחה ונכונה באמת כרצונך הטוב, בלי שום בלבולים כלל.

ונזכה להאמין בך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו כי אתה בראת עולמך ברצונך הטוב יש מאין המחלט בעשרה מאמרות, ותצילנו ברחמיך הרבים ממנהיגים של שקר שהם נקראים נביאי השקר, ולא יבלבלו את דעתנו כלל בדמיונות כוזבים חלילה.

ותזכך ותטהר אותנו מטמאת וזהמת הנחש, ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה על דעתנו שום נחוש וקסם כלל, ונתרחק מדרכי המנחשים והקוסמים בכל מיני הרחקות ולא יהיה לנו שום אמונות כוזביות כלל, רק נזכה תמיד להיות תמים עם יהוה אלהינו, ולהתנהג רק בתמימות ובפשיטות באמת ובאמונה שלמה האמתיות כרצונך הטוב.

ותעביר ותעקור ותשבר ותכלה כל דעות המינים והכופרים והאפקורסים מן העולם. ותרחם על עולמך שתתפשט האמונה הקדושה בעולם, ויאמינו כל באי עולם בחדוש העולם, ולא ילכו אחר חקירת התהו כלל, רק יאמינו כולם בהאמת, שהעולם הוא מחדש ברצונו יתברך אשר בראו בששת ימי בראשית יש מאין המחלט, אשר על יסוד אמונה זו קיים ועומד כל העולם ומלואו כמו שכתוב: "וכל מעשהו באמונה".

ונזכה כלנו לעבדך באמת ובאמונה שלמה כל ימי עולם, עד אשר נזכה לראות בטוב אשר תעשה לנו בעת שתחדש את עולמך לעתיד ברצונך הטוב. ותעשה עמנו חסדים רבים, ויקים בנו מקרא שכתוב: "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות", ונאמר: "חדשים לבקרים רבה אמונתך":

ותביאנו מהרה חושה לארץ ישראל, ארץ הטובה והקדושה. ותמשיך השגחתך השלמה על ארץ ישראל ועל כל העולם כלו, ותחדש את עולמך בקדושת ארץ ישראל שמתנהגת על ידי השגחה לבד, כמו שכתוב: "ארץ אשר יהוה אלהיך דורש אותה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".

ותמשיך השגחתך השלמה על כל העולם כלו, ויתחדש העולם ומלואו, ויתנהג כל העולם כלו על ידי השגחה לבד בלי שום הנהגה על פי דרך הטבע כלל. ותעשה נוראות ונפלאות מחדש בעולמך "אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים". ויתעורר שיר חדש בעולם, שיר של נפלאות, כמו שכתוב: "מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה, הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו".

ונודה לך שיר חדש על גאלתנו ועל פדות נפשנו. ונזכה לשיר ולזמר ולרנן ולנגן לפניך נגונים ושירות ותשבחות חדשות, שירים של נפלאות שלא כדרך הטבע, עד שנזכה להתענג על יהוה, ולשמע קול השיר והנגון שיתער לעתיד, שהוא שיר פשוט כפול משלש מרבע הכלול בשמך המיחד שיתנגן על שבעים ושנים נימין כמנין חס"ד, ויקים מקרא שכתוב: "עולם חסד יבנה":

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה