תפילה על אמונה – כן צריך להתפלל על אמונה !

התפילות של רבי נתן מלאות !! מלאות באמונה עיצות חיזוקים תעיינו במילים במשמעות תכניסו תבינו בשכל - ותחי נפשכם !

תפילה על אמונה !
על כל אחד ואחד עובר ביום יום כל מיני רגעים קשיים בחיים שלא הולך – והוא או היא פותחים ספר תהילים ו… שום דבר לא קורה – מנסים שוב ושוב כבר עברו כמה ימים ושבועות – ולא זז כלום… ואז מתחילות השאלות והבלבולים – איפה אלוהים ?

הרהורים ונפילות אמונה בהשם יתברך, עקב קשיי ונסיונות החיים, כל אחד והתיק שהוא סוחב.
איך עוברים וסוחבים הלאה מבלי להשבר, ויותר מזה מה ניתן לעשות להמתיק את הכאב ?
אז לא באנו לכתוב מאמר או עיצה לכך – רק הבאנו תפילה על אמונה, אשר בתוך המילים נמצאים התשובות לכל השאלות ויותר מזה… התפילות של רבי נתן מברסלב מלאות !! מלאות באמונה עיצות חיזוקים תעיינו במילים במשמעות תכניסו תבינו ותאמינו !

תפילה על אמונה

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתקבע ותטע אמונתך בלבנו ובלב כל עמך בית ישראל. ונזכה שתהיה אמונתנו חזקה ונכונה באמת ובלב שלם בלי שום קשיא ובלבול בעולם כלל. ותהיה אמונתנו חזקה כל כך, כאלו אנו רואין בעינינו ממש את הדבר שאנו מאמינים בו.

רבונו של עולם "עיניך הלוא לאמונה", עזרנו והושיענו, וחננו באמונתך הקדושה באמת ובלב שלם, ולא יהיה חלק לבנו חס ושלום. ונזכה לעבוד אותך תמיד בלבב שלם בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו.

ותהיה עבודתנו באמת ובשלמות גדול בשני יצרינו, ותסיר מלבבנו ומדעתנו כל מיני כפירות וקשיות ובלבולים, וכל מיני מחשבות זרות המבלבלים חס ושלום את האמונה הקדושה, ולא יעלה ולא יבא ולא יגיע ללבי שום קשיא ובלבול, ולא שום כפירה כלל, ותפתח את דעתי ולבבי, ותחנני מאתך חכמה בינה ודעת, שאזכה לידע ולהבין על בריו כל הדברים שאני מחוייב להבין ולהשיג כפי בחינתי, כפי מה שהגבלת לשכלי, מה שאני מחויב להבין ולהשכיל באמת, עד שאזכה לידע להשיב לאפיקורס, ולגרש ולדחות כל מיני כפירות ואפיקורסות מלבי ומדעתי.

ותהיה בעזרי שלא ירדוף שכלי לצאת חוץ מן הגבול חס ושלום. ולא אתחיל לחקר ולעין חס ושלום במה שאין לי רשות לחקר בו, ולא אסתכל כלל בהענינים הנקראים לפי בחינתי, מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור. ותשמרני שלא אתחיל לכנס בשום קשיא וחקירה בדרכי הנהגותיך הקדושים, מה שאי אפשר לשכל האנושי להבינם, אשר על החוקרים בהם, נאמר עליהם "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים". שמרה נפשי והצילני, שמרני והצילני, ימינך תסעדני, ואל תתן למוט רגלי, "כל מצותיך אמונה, שקר רדפוני עזרני".

עזרני וחנני, זכני לתמימות ופשיטות באמת ובאמונה שלמה ובלבב שלם, בלי שום חכמות וחקירות וערמומיות כלל. עזרני שאזכה להשליך את חכמתי ושכלי בענינים הללו לגמרי, רק אסמך על אמונה לבד. ולא אשתמש עם שכלי רק בעסק תורתך הקדושה, ולא אתחיל לכנס בשכלי בשום חקירה כלל, במה שאין לי רשות לכנס. ובמופלא ממני לא אדרש ובמכסה ממני לא אחקור, רק במה שהרשתי אתבונן, באמת ובתמימות, ובאמונה שלמה ובקדושה ובטהרה גדולה, ובלבב שלם לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב:

ונזכה לידע ידיעה שלמה באמת ובלב שלם שמלא כל הארץ כבודך,

ואתה בעצמך ובכבודך עומד אצלנו בשעת התפילה, ואתה שומע ומאזין ומקשיב כל דבור ודבור של תפלותינו. ונרגיש אלהותך עלינו תמיד, ובפרט בשעת התפלה, עד שנתעורר על ידי זה בהתעוררות גדול להתפלל בהתלהבות גדול ובכונה גדולה ועצומה, ולדקדק מאד לכון את דברינו. ולא יצא שום דבור מפינו בתפילה שלא בכונה.

אבינו מלכנו מחסינו, אל תעש עמנו כרע מעללינו, חוס וחמל עלינו, וזכנו לתפילה בכונה בשלמות באמת ובלבב שלם. ונזכה לקים מקרא שכתוב: "אודך בישר לבב, בלמדי משפטי צדקך", ותזכנו לישרת לבב שלא יהיה בלבנו שום עקמימיות וערמימיות כלל, ולא יהיה בלבי רמיה חס ושלום.

אנא יהוה מלא רחמים,

עזרנו ברחמיך הרבים ותן לנו כח מאתך שנזכה לקרב רחוקים לאמונתך הקדושה ולעבודתך האמתיית, ועל ידי זה תתעטר ותתקשט האמונה הקדושה בקשוטין נאים ויפים, בקשוטין דלא הוו, בקשוטין קדישין שיהיו לנחת ולרצון לפניך:

רבונו של עולם רבונו של עולם, אתה ידעת את לבבי, אתה ידעת אותי מתחלה ועד סוף, אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל צררי, ואיני יודע שום דרך ושום עיצה איך להתנהג (ב… יכול לפרש פה כל הבלבולים שעוברים עליו, וחוסר יישוב הדעת…)

רבונו של עולם

צורכי מרבים מאד בכל מידה ומידה, ובכל דבר ודבר, ובכל ענין וענין מעבודת יהוה, עד אשר מעצם רבוי צרכי ישועתי בכל דבר, על כן אין מלה בלשוני, ואיני יכול לדבר כלל, כי איני יודע מהיכן אתחיל לדבר ולפרש שיחתי. ובאמת אני יודע בעצמי שאני בעצמי החיב מתחלה ועד סוף, וכמה פגמים פגמתי… (ויפרש פה את שיחתו וכל מה שעבר, שכל אחד יודע בנפשו…) עד אשר איני זוכה לדבר שום דבור הגון וראוי, ועדין לא התחלתי לקרות אותך כלל כראוי באמת, וכבר "יגעתי בקראי נחר גרוני, כלו עיני מיחל לאלהי".

מרא דעלמא כלא, צר לי מאד מאד בלי שעור וערך ומספר,

ואיני יודע כלל באיזה דרך ועצה ותחבולה איך למלט נפשי האמללה והעלובה מאד מני שחת. כי אין כחי אלא בפה לבד, וגם זה נמנע ממני, "כי אין מלה בלשוני, הן יהוה ידעת כלה", כי חלקי הדבור שלי ירדו בגלות עצום וכבד מאד. אהה יהוה צר לי מאד, והנני קורא אליך מן המצר, ממצר הגרון מעמק הגלות, "ממעמקים קראתיך יהוה. יהוה שמעה בקולי, תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני. קולי שמעת, אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי". עזרני בכחך הגדול ובחסדיך העצומים שאזכה לשבר לגמרי באמת תאות אכילה ושתיה, ואזכה להסתפק במעט, לאכל מעט כדי חיוני בצמצום, בקדשה ובטהרה גדולה, בלי שום תאות והנאת הגוף כלל:

…ותעזרנו לעסק תמיד בעבודתך ובתורתך הקדושה באמת ובלב שלם, ונזכה שתהיה עבודתך אצלנו חדשה בכל יום ויום, ונתחיל בכל פעם מחדש כאלו לא התחלנו עדין מעולם לעבדך, בפרט קטני ערך כמונו, אשר באמת לא התחלתי עדין שום התחלה אמתיית בעבודתך. ואפלו בעת שתזכנו לעבד אותך באמת כראוי, תזכנו תמיד להתחיל בכל פעם מחדש.

ונזכה לחדש כנשר נעורינו בתורתך ובעבודתך הקדושה. ולא נפול חס ושלום לזקנה ותשות כח כלל, רק בכל יום ויום יהיו מצותיך ועבודתך בעינינו כחדשים. ואזכה להיות עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אבינו שבשמים. "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כחי אל תעזבני". ויקים בנו מקרא שכתוב: "וקוי יהוה יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו":

ותזכנו ברחמיך הרבים לאמונה ובטחון באמת ובלבב שלם,

ונשליך כל יהבנו וכל מחסורנו עליך לבד, ונהיה חזקים במידת הבטחון בשלמות תמיד, ולא נתלה שום דבר בשום סבה ובשום אמצעי כלל, רק נדע ונאמין שהכל בהשגחתך לבד, הן פרנסה ובנים ורפואה וכל שאר הדברים שבעולם, בכולם לא נשתמש ולא נתלה בשום סיבה כלל.

ונדע ונאמין ונבטח באמת שאתה יכל להזמין לנו פרנסה בשלמות, בלי שום סבה של המשא ומתן וכיוצא בזה. וכן אתה יכל לשלח לנו רפואה שלמה בלי שום עסקי רפואות וסמים, כי אתה הוא יהוה אלהינו עלת כל העילות וסיבת כל הסיבות.

ואפילו כשאנו מוכרחים לפעמים כפי רצונך הטוב לעסוק באיזה סיבה בשביל פרנסה וכיוצא, נזכה להאמין בך לבד, ולא לעשות מהסיבות עיקר חס ושלום. ותתן לנו כח בזכות צדיקי אמת, שנזכה לבטל בתפילתנו את חיוב מערכת המזלות לשדד המערכות ולשנות הטבע בתפלותינו ותחנותינו, עד שיראו הכל ויאמינו באמת כי אין שום דרך הטבע כלל, רק הכל מתנהג בהשגחתך לבד תמיד. ויקים בנו מקרא שכתוב: "ותגזר אמר ויקם לך, ועל דרכיך נגה אור".

ותמחל ותסלח לנו ולכל עמך ישראל על כל הפגמים שפגמנו עד הנה באמונתך הקדושה,

במה שהיינו תולים הדברים בסבות של דרך הטבע, ומעתה תחזק את לבבנו ולבב כל עמך ישראל, וכל באי עולם, שיזכו כלם לידע ולהאמין כיאתה הוא יהוה האלהים בשמים ובארץ, והכל מתנהג בהשגחתך לבד, וכל הסבות הכל מאתך לבד:

וקיים מקרא שכתוב: "בטח ביהוה ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה, והתענג על יהוה ויתן לך משאלות לבך. גול על יהוה דרכך, ובטח עליו והוא יעשה. האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך. פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך. אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. יהוה אלהים צבאות, השיבנו, האר פניך ונושעה, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי". אמן ואמן:

תפילה על אמונה חלק ב'

ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, תפילה קלג

(מיוסד ע"פ תורה קצ"ה, ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב)

"בקראי ענני אלהי צדקי, בצר הרחבת לי, חנני ושמע תפלתי".

רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל, זכני ועזרני ופתח עיני ולבי ודעתי – שאזכה תמיד להסתכל על הטובות וההרחבות שאתה מטיב עמי, ומרחיב לי… גם בתוך הצרה והמצוקה בעצמה,

אשר רק על ידי זה יש לי חיות וקיום בתוך מעוף מצוקותי וצרותי, צרות הנפש והגוף,

אשר סבוני גם סבבוני, כתרוני והדריכוני,

אשר כמעט אין דרך לנטות ימין ושמאל, אשר איני יודע להיכן לברוח ממני בעצמי,

כי אנכי בעצמי סבותי בנפשי כל מה שעובר עלי בעוונותי הרבים… ובמעשי הרעים… ומחשבותי המגנות…

ואף על פי כן חסדך לא הסרת ממני, "חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה".

חסדך גדול עלי מאד מאד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי לולי חסדך הנפלא והנורא והנשגב אשר אתה גומל עמי בכל עת כבר אבדתי בעניי. "לולי יהוה עזרתה לי, כמעט שכנה דומה נפשי".

ואחרי אשר חסדיך ורחמיך רבים ועצומים עלי כל כך…….. עזרני והושיעני שאזכה להרגיש, ולראות, ולהכיר בכל עת חסדיך וטובותיך שאתה מטיב עמי בכל עת ובכל שעה ורגע

ואזכה לראות ולמצוא כל ההרחבות והישועות שאתה מרחיב לי גם בתוך הצרה בעצמה  [הצרות וייסורים שעוברים עלי בכל עת] רחמנא לצלן.

ועל ידי זה אזכה לשמוח בישועתך תמיד, ולהתחזק ולהתפלל לפניך תמיד יהיה איך שיהיה.

ואהיה תמיד מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא… ולא יהיה בלבי שום עקמימות כלל – על הנהגותיך ודרכיך הטובים והישרים והנכוחים באמת.

ובכל מה שעובר עלי… ועל כל ישראל… אזכה להאמין באמונה שלמה – כי צדיק וישר אתה [ושה' אינו עושה לאד שום עוול], כי אתה מנהיג עולמך בחסד ובריותיך ברחמים כמו שכתוב: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו".

רחם עלינו מלא רחמים, מלא חסד בכל עת, וגרש ובטל מאתנו כל מיני עקמימות שבלבבנו [אשר באים מהצרות וייסורים שגרמנו לעצמינו ע"י מעשינו הרעים והמקולקלים. א"ה לפי מעשינו אם ה' היה מדקדק איתנו – מי יעמוד בדין… רק שה' מתנהג עימנו בחסד ופורע מאיתנו חובותינו וטיפין טיפין לפי כוחינו הדל ברחמים].

ולא יעלה ולא יבוא על לבבנו שום מחשבה והרהור על דרכיך והנהגותיך.., רק אזכה להביט ולהסתכל על הרחבותיך ונפלאות חסדיך וטובותיך בכל עת…

ואפילו בתוך הצרה בעצמה רחמנא ליצלן אתה מרחיב לנו הרחבה בדרכים נפלאים וישועות גדולות.., מלבד מה שאנו מצפים ומקוים בכל עת שתוציאנו ותגאלנו מהרה מתוך כל הצרות לגמרי ותושיענו ישועה שלמה חיש קל מהרה.

אבינו אב הרחמן חומל דלים,

מושיע בעת צרה, יהמו מעיך ויכמרו רחמיך עלינו עתה בעת צרה הזאת.

עננו ה' עננו כי בצרה גדולה אנחנו…, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ועזרנו והושיענו !! ושמרנו והצילנו מפגם האמונה הקדושה…., בכל מה שעובר עלינו בעתים הללו, כי אתה יודע מרירות הצרות הכפולות שעוברים עתה על עמך בית ישראל,

ולא די לנו בכל צרותינו אשר הגיע עד הנפש….. עוד הם מתגברים ומתפשטים חס ושלום לעקם לבב בני ישראל להרהר אחר מידותך חס ושלום…

ולפגום באמונתך הקדושה חס ושלום… ואין מי יעמד בעדנו.

רחם עלינו למען שמך. הביטה בענינו כי רבו מכאובנו וצרות לבבנו,

שומר ישראל שמר שארית ישראל וחוסה ברב רחמיך על כל נפש ונפש מישראל..,

שלא יפול שום אחד מהאמונה הקדושה על ידי כל מה שעובר עתה על ישראל,

רק אדרבא על ידי זה נתחזק ונתעורר כולנו לשוב אליך באמת ובלב שלם,

ונעתיר ונתפלל ונצעק אליך עד שתעננו..,

ונדע ונאמין בהאמת – כי לא תעזוב אותנו לעולם חס ושלום

כמו שכתוב: "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב".

ונאמר: "כי לא יטש ה' את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם".

עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך…

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

התחזקתם באמונה ? עכשיו צריך – תיקון הכללי !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה