תפילה של הסביבון 8 ימי החנוכה

תפילה של הסביבון | ערוך ומלוקט ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר.

רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) מסביר שהסביבון הוא בחי' סוד ההשגחה,
השם יתברך מסובב את כל מאורעות חיינו בכל רגע לטובתינו, להביאנו לתכלית האמיתי והנצחי.

אדם מסתובב בעולם כמו סביבון, פעם נמצא למטה ופעם למעלה, נופל וקם.
לפעמים זה כמו סחרחורת לא מובנת ומתסכלת…
אבל צריך לדעת היטב שיש מי שמסובב את הסביבון
והוא יודע איך להביא אותך על ידי הסיבובים
אל ההכנעה והשיפלות הנדרשת
כדי שיהיו לך כלים רוחניים להבין ולקלוט את האמת הנצחית.

אז תזכרו "אין ייאוש בעולם כלל" יש מי שמסובב הכל מלמעלה,
גם אם נראה לכם שזה ממש הפוך מההיגיון והטוב, והדברים לא מובנים –
תזכרו ! אין לנו מושג מה ההשגחה מכוונת בכל סיבוב ועניין.
רק להלל את השם יתברך, להעלות עוד תפילה ועוד תפילה,
להתחזק לעשות את רצון השם ולהתחזק באמונה – להאמין שהכל מלמעלה לטובתינו.

הערה: לבחירתכם – אפשר לומר את התפילות ברצף או לחלק כמו שעשינו כל יום קצת

תפילה לסביבון – יום ראשון של חנוכה :

רבים מכאובים – לרשע, והבוטח בהשם – חסד יסובבנו !

"כל גוים סבבוני, בשם יהוה כי אמילם, סבוני גם סבבוני, בשם יהוה כי אמילם, סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם". "ולא נסוג ממך, תחיינו, ובשמך נקרא". "עזרנו בשם יהוה עושה שמים וארץ". "וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך, עליון על כל הארץ".

יהי רצון שבזכות מצוות הדלקת נרות חנוכה, המשטינים והמקטרגים ועין הרע והכישופים והצרות והבלבולים העוברים עלי ועל כלל ישראל, כולם ידעכו כאש קוצים כמו שהשמן הולך ונכלה עד תומו… ואני בחסדך אזכה לדעת אמיתית כי אתה השם לבדך, ריבון העולמים, מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, מסבב כל הסיבות, תסובב ברחמיך כמו שאני מסובב את הסביבון בהתעוררות מלמטה כן תעורר רחמיך עלינו לטובה מלמעלה, באופן שנזכה לשוב אליך באמת, ולא נשוב עוד לכסלה, הכל כדי שנכיר ונתעורר להתקרב אליך ונזכה לעשות רצונך ולקיים מצוותיך בהתעוררות והתלהבות ובשמחה גדולה למען כבודך כל ימי חיינו לעולם. אמן.

תפילה של סביבון – יום שני של חנוכה :

אבינו אב הרחמן שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בכל שעה ורגע. אנא זכני בכל שמונת ימי חנוכה לסובב את הסביבון ובכוח הסיבובים אזכה להכיר בידיעה שלימה כי הכל  מלמעלה בהשגחה פרטית לעורר ולקרב אותי אליך ולעבודתך.

אבל מה אעשה אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו כי אין בנו דעת להבין ולהשכיל ומסביבי מסובבין כל מיני רעות ובלבולים וצרות ואין כוח לסבול את אריכות הגלות של עם ישראל בכלליות ובפרטיות שעובר עלי בפרטיות חיים היום יום (ופה יפרט את מכאובי ליבו).

שמרני אל, כי אתה סתר לי, מצר תצרני, רני פלט תסובבני סלה. להיות יציב וקשור אליך ולצדיקיך האמיתיים המגלים את האמונה האמיתית והשקפות ודרכי התורה האמיתיות, הנכונות והישרות והנעימות ליראה ולאהבה את שמך באמת, ביישוב הדעת ומנוחת הנפש.

בסוד הסביבון עשה עימי במתנת חינם ועשה וזכני להודות לך כמו בימי החשמונאים ולשיר ולשמוח בישועתך ולומר – נס גדול היה פה – פה ממש עימי שפל ברך מבולבל ומסובב ברעיונות ושגעונות, מאשפות תרים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו. לקרב אותי לעבודתך ולהכיר אותך הן בתורה ותפילה ומידות טובות ויישוב הדעת כמו שמאירים לנו בחכמה הצדיקי אמת שבכל דור.

תפילת הסביבון ליום שלישי של חנוכה :

רבון עלמין אנת הוא חד ולא בחושבן. אנת הוא עילאה על כל עילאין סתימא דכל סתימין, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אנת הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מנך כלל, כי אתה מחיה את כולם. ומבלעדיך אין שום חיות וקיום כלל.

אשורנו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ. צרי ילטש עיניו לי. אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ כי כי אליך אלהים יהוה עיני בך חסיתי אל תער נפשי. עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי.

אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים, שתצילנו שלא ישלוט בנו שום עין רעה משום רע עין שבעולם. ולא יזיק לנו עינם הרעה כלל. הן בגשמיות הן ברוחניות, בגוף ונפש וממון. ותשמר צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך לבד אבינו שבשמים.

ע"כ באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, אדון הכל. לחלות ולחנן פניך. ולשטח כפי לרחמיך וחנינותיך. שתחנני בחסדיך הגדולים, ותסובבני סיבובים דקדושה מהר לחלצני ולהוציאני מכל אלו המקומות המגונים והמטונפים והנמוכים והמגושמים מאד. "אל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה".

ומהר לגאלני ברחמיך וסובב עלי סיבובים דקדושה ברחמים ובחסד חינם כמו שעשית בימי חשמנים (חשמונאים) להוציאני ולהעלותני ולטהרני ולהאיר לי מקדושתך מכל מיני חושך וצלמוות שנפלתי אליהם מחמת הפגמים שפגמתי לפניך על ידי כל החטאים והעונות והפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה בשוגג ובמזיד באונס וברצון.

תפילה של הסביבון יום רביעי של חנוכה :

רחם רחם מלא רחמים, רחם רחם חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. חוס וחמל עלי וזכני לאמונה חזקה כזאת בכל עת ורגע, עד שאזכה על ידי האמונה לשוב אליך באמת ובלב שלם. כי אתה יודע גודל כח אמתת אמונה הקדושה שיש לה כח להוציא גם אותי מכל המקומות והענינים שירדתי לשם על ידי מעשי הרעים.

רבונו של עולם, "הלא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך", תן לי עצה שלמה עתה במקומי באופן שאזכה להתחיל לשוב אליך באמת, ולא אשוב עוד לכסלה. זכני להחיות את עצמי על ידי האמונה הקדושה באמת, באופן שאזכה להתדבק בך בכל עת ולהיות סמוך וקרוב אליך תמיד בכל המקומות והדרגות שבעולם, כי מלא כל הארץ כבודך ובכל מקומות ממשלתך, ואתה מחיה את כולם, ואתה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי ממך, "אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא".

רבונו של עולם אדוני מלכי ואלוהי, אבי גואלי ופודי צור לבבי וחלקי. הלא אתה יודע בעצמך עצם רחמיך ואהבתך אלי, וכמה סיבובים, נפלאות, נסים וטובות בלי שעור עשית עמדי, ואיך תוכל להתאפק כל כך מלעזור ומלהושיע לי ישועה שלמה לגאלני גאולה שלמה שאין אחריה גלות.

איום ונורא, תן לי אמונה שלמה, תן לי אמונה חזקה ונכונה באמת, תן לי אמונה כזאת שיהיה לה כח להחיות אותי בכל עת בכל מה שעובר עלי ואזכה למידת הקדושה של ארץ ישראל היא מידת אריכות אפיים, באופן שאזכה תמיד להתקרב אליך ולהתדבק בך תמיד בכל [מכל] המקומות שבעולם, עד שאזכה חיש קל מהרה לתשובה שלמה באמת, ולתקן כל מה שקלקלתי, ולא איעול בכסופא קמך ככל אשר שאלתי מאתך.

תפילת הסביבון ליום חמישי של חנוכה :

אנא יהוה, מלא רחמים, אתה ידעת את עצם הבלבולים והערבובים שמערבבים ומסבבים ומבלבלים את דעתי תמיד, חוס ורחם על עלוב נפש כמוני, על נכאה לבב כמוני על חסר דעה חסר לב כמוני, על חלוש כח כמוני, על מבולבל ומטורף ומעורבב ומסובב בכל מיני ערבובים כמוני, אשר הטוב שבי הוא כבוש כמו בבית הסוהר ממש, ובגלות גדולה ומרה מאד. וכמה אלפי אלפים מחצות וחומות ברזל ומסגר על מסגר המסבבים אותי, וכמה וכמה אלפים שומרים ואורבים עומדים עלי בכל עת ובכל רגע לא יתנוני השב רוחי.

ובאמת לפי גודל חסדך היה ראוי לי ליפול על פני ולשכב בבושתי ולהתכסות בכלמתי, עד שכמעט תצא נפשי, חס ושלום, ושלא אוכל להרים פני כלל. מכל שכן וכל שכן שאתה היית מתנוצץ לי הרבה התנוצצות בלי שעור. בכמה בחינות ובכמה גלגולים גלגלת עמי, וכמה סבות סבבת עמי, סבות טובות ושאינן טובות והכל היו לטובתי, כדי לרמז לי על ידם לשוב אליך. בכמה לשונות של חיבה קראת אותי, ובכמה רמזים שונים רמזת אלי להתקרב אליך. ואני לא חסתי על חיי לשוב אליך…

הציליני בכוח הסביבון...מפגם אמונת חכמים שפגמנו מנעורינו עד היום הזה. ותטהרנו מכל הגלולים ומכל הטינופת הנמשכים ועולים אל המח חס ושלום על ידי פגם אמונת חכמים. כי בעוונותינו הרבים נפגם דעתנו ונתבלבל מאד על ידי פגם אמונת חכמים, אשר על ידי זה עולים בכל עת עשנים סרוחים אל המח, ומסבבין את דעתנו, ומעקמים ומבלבלים את דעתנו ולבבנו מאד, סבונו גם סבבונו, וימררו את חיינו מאד בקשיות ובלבולים ומחשבות זרות ושגעון וטרוף הדעת ועקמימיות הלב הרבה מאד. הביטה בעניינו כי רבו מכאובינו וצרות לבבנו.

תפילה של הסביבון ליום השישי של חנוכה :

תפילה לצדקה ופרנסה

רבונו של עולם אנת הוא לעילא מן כל העילות והסיבות, ואתה יכול לסבב סיבות לטובה ברחמיך הרבים, באופן שיגיע לנו הפרנסה בנקל בלי שום בלבולים ובלי שום טרדות ויגיעות ובלי שום סיבות על פי דרך הטבע, רק שתזמין לנו ברחמיך הרבים הפרנסה בנקל ובמהירות גדול, ותהיה נמשכת הפרנסה אלינו לטובה בהרחבה גדולה.

"צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו, וביום שמחת לבו". ונזכה לראות את המלך ביפיו, כמו שכתוב: "מלך ביפיו תחזינה עיניך".

ואל תעכב פרנסותינו בשביל זה, כי אתה "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה", כי אתה יכול לסבב סיבות לטובה באופן שתבוא לנו הפרנסה במהירות גדול בלי שום עיכוב כלל, ובלי שום עסק וסיבה ובלי שום טירדא כלל, ועם כל זה נזכה לראות המלך ביפיו "בעטרה שעטרה לו אמו" הנעשית מן האמרי שפר המתבררים על ידי הפרנסה והאכילה דקדושה. וקיים לנו מקרא שכתוב: "הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים. המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי":

אבינו שבשמים עשה למענך ורחם עלינו ותסבב סיבות לטובה, באופן שתגיע לנו הפרנסה קדם שנצטרך לה, ותזמין לנו כל צרכינו בכבוד ובנחת, ובהתר ובקדושה גדולה, ובהרחבה ונחת גדול. ותצילנו מחובות והלואות, ותעזרנו לסלק מהרה כל החובות והלואות שאנו מחיבים מכבר, ותשמרנו מעתה מלבוא לידי חוב עוד לעולם.

וברחמיך הרבים תשמרנו ותצילנו שלא נכשל לעולם בעניים שאינם מהוגנים, ותסובב ברחמיך באופן שלא יגיעו הצדקות שלנו לשום עני שאינו הגון, רק נזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים ולצדיקים אמתיים. עזרנו למען שמך, חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו לבוא לכל זה מהרה: ועזרנו וזכנו לברח מן הכבוד בתכלית האמת. 

תפילה של הסביבון ליום השביעי של חנוכה :

"הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי". רבונו של עולם הצילני מפגם הברית. הצילני מבאר שחת מטיט היון. הצילני מדין גיהינום הקשה המגיע על פגם הברית חס ושלום. חוס וחמל עלי, "זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה".

אבי שבשמים שמרני מעתה הצילני מעתה מעון החמור הזה ומכל העוונות שבעולם, ועזרני וזכני לתקן כל מה שפגמתי בעון זה מעודי עד היום הזה. ותסבב סבות לטובה ברחמיך באופן שאזכה להתועד יחד עם האנשים שבישתי אותם ולפיסם באמת, עד אשר כלם ימחלו לי במחילה גמורה באמת ברצון טוב ובלב שלם ובנפש חפצה. ולא ישאר עלי שום שנאה וקפדא משום אדם שבעולם, ולא שום טינא בלב, "סבוני גם סבבוני, סבוני גם סבבוני, סבוני כדבורים סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד".

תפילה לזכות להתקרב להשם :

כי אין אנו יודעין עצם גדלתך ונפלאותיך אשר אתה עושה בעולם בכל עת, וכל עסקיך ונפלאותיך וטובותיך בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כלם כאחד אינם כי אם בשביל התכלית הטוב האמתי, שהוא כדי לסבב סיבות שנזכה להתקרב אליך ולשוב אליך בתשובה שלמה באמת, שזהו עקר תכלית הטובה האמתיית שבכל הטובות. ורק אתה בעצמך יודע כל מה שאתה עושה חדשות בכל יום בשביל להחזירני אותי ואת כל ישראל בתשובה שלמה באמת, כדי לטהר ולתקן נפשנו ורוחנו ונשמותינו,

תפילה לסביבון יום שמיני של חנוכה :

תפילה להבין שכל הסיבובים לטובה ולשמחה

מלא רחמים טוב ומטיב לכל, זכני ועזרני ופתח עיני ולבי ודעתי שאזכה תמיד להסתכל על הטובות וההרחבות שאתה מטיב עמי ומרחיב לי גם בתוך הצרה והמצוקה בעצמה, אשר רק על ידי זה יש לי חיות וקיום בתוך מעוף מצוקותי וצרותי, צרות הנפש והגוף, אשר סבוני גם סבבוני כתרוני והדריכוני אשר כמעט אין דרך לנטות ימין ושמאל, אשר איני יודע להיכן לברוח ממני בעצמי, כי אנכי בעצמי סבותי בנפשי כל מה שעובר עלי בעוונותי הרבים ובמעשי הרעים ומחשבותי המגנות. ואף על פי כן חסדך לא הסרת ממני, "חסדי יהוה כי לא תמנו כי ל …

זכנו ברחמיך וסבב סיבות לטובה באופן שיהיה נמשך עלינו ששון ושמחה עז וחדוה תמיד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך.

ותמהר ותחיש לגאלני ולהוציאני מכל הצרות והרעות אשר סבבוני, "יהוה מה רבו צרי, רבים קמים עלי רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלוהים סלה. ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי", צרות רבות סבבוני קראנוך יהוה אלוהינו, "בצר לי אקרא יהוה ואל אלוהי אשווע. ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו.

מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה. קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול, שועתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי, לקצבי הרים ירדתי הארץ בריחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלוהי.

בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי, ותבוא אליך תפלתי אל היכל קודשך. משמרים הבלי שווא חסדם יעזבו. ואני בקול תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועתה ליהוה":

דמי חנוכה – למה ולמי נותנים ?

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
רוצים שנתפלל איתכם ביחד ישיבת ברסלב - במקומות הקדושים... להאיר את האור ולזכות לישועה אמיתית עם תפילות מועילות באמת? דברו איתנו נשמח לעזור בתרומה לסופגניות בימי חג החנוכה...